Piu4-社区

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 游戏 福利 新服
楼主: piu4-糖豆

[攻略/数据] 【必看】《传奇世界》等级与境界的重要性

  [复制链接]

10

主题

30

帖子

90

积分

注册会员

Rank: 2

积分
90
发表于 2018-6-6 17:06:40 | 显示全部楼层
通讯:安徽马鞍山的“**元素”2018年06月06日2018\6\6 星期三 17:05:58
****s://***.bilibili.com/video/av24173422/index_156.html
****s://***.bilibili.com/video/av23903510/index_8014.html
****s://***.bilibili.com/video/av24175961/index_98937.html
****s://***.bilibili.com/video/av24173252/index_4124371.html
****s://***.bilibili.com/video/av24176219/index_33513189.html
****s://***.bilibili.com/video/av24185778/index_977748.html
****s://***.bilibili.com/video/av24173296/index_027.html
****s://***.bilibili.com/video/av24176574/index_0488.html
****s://***.bilibili.com/video/av24177035/index_87386.html
****s://***.bilibili.com/video/av24185655/index_3497957.html
****s://***.bilibili.com/video/av24176683/index_00723004.html
****s://***.bilibili.com/video/av24171882/index_190546.html
****s://***.bilibili.com/video/av24176034/index_018.html
****s://***.bilibili.com/video/av24101026/index_2419.html
****s://***.bilibili.com/video/av24185087/index_42950.html
****s://***.bilibili.com/video/av24100107/index_2639697.html
****s://***.bilibili.com/video/av24175577/index_21830260.html
****s://***.bilibili.com/video/av24145403/index_995605.html
****s://***.bilibili.com/video/av24173208/index_422.html
****s://***.bilibili.com/video/av24146141/index_3412.html
****s://***.bilibili.com/video/av24176509/index_76023.html
****s://***.bilibili.com/video/av24105099/index_1622805.html
****s://***.bilibili.com/video/av24173752/index_28719916.html
****s://***.bilibili.com/video/av24176377/index_201720.html
****s://***.bilibili.com/video/av24185126/index_017.html
****s://***.bilibili.com/video/av24185262/index_9582.html
****s://***.bilibili.com/video/av24177302/index_00892.html
****s://***.bilibili.com/video/av24176224/index_2399795.html
****s://***.bilibili.com/video/av24173705/index_49420733.html
****s://***.bilibili.com/video/av24176545/index_704419.html
****s://***.bilibili.com/video/av24176043/index_415.html
****s://***.bilibili.com/video/av24186793/index_4602.html
****s://***.bilibili.com/video/av24176004/index_77979.html
****s://***.bilibili.com/video/av24105260/index_6422782.html
****s://***.bilibili.com/video/av24185087/index_80722932.html
****s://***.bilibili.com/video/av24104479/index_640382.html
****s://***.bilibili.com/video/av24186155/index_752.html
****s://***.bilibili.com/video/av23904105/index_5533.html
****s://***.bilibili.com/video/av24177421/index_95130.html
****s://***.bilibili.com/video/av24186828/index_1001273.html
****s://***.bilibili.com/video/av24176150/index_01135916.html
****s://***.bilibili.com/video/av24100563/index_493619.html
****s://***.bilibili.com/video/av24171927/index_630.html
****s://***.bilibili.com/video/av24171876/index_9669.html
****s://***.bilibili.com/video/av24173327/index_98381.html
****s://***.bilibili.com/video/av24184639/index_0219442.html
****s://***.bilibili.com/video/av24101531/index_44651325.html
****s://***.bilibili.com/video/av24184149/index_545416.html
****s://***.bilibili.com/video/av24176626/index_810.html
****s://***.bilibili.com/video/av24017601/index_1201.html
****s://***.bilibili.com/video/av24176430/index_44803.html
****s://***.bilibili.com/video/av24172115/index_7609134.html
****s://***.bilibili.com/video/av24186026/index_34146047.html
****s://***.bilibili.com/video/av24186649/index_770935.html
回复

使用道具 举报

5

主题

33

帖子

91

积分

注册会员

Rank: 2

积分
91
发表于 2018-6-6 17:08:04 | 显示全部楼层
雅虎要出轨,冷落微软抱谷歌大腿? 2018年06月06日2018/6/6 17:07:55
****s://***.bilibili.com/video/av24175965/index_217.html
****s://***.bilibili.com/video/av24145370/index_9010.html
****s://***.bilibili.com/video/av24176767/index_78875.html
****s://***.bilibili.com/video/av24105621/index_0482049.html
****s://***.bilibili.com/video/av24176261/index_27965572.html
****s://***.bilibili.com/video/av24175984/index_453834.html
****s://***.bilibili.com/video/av24144909/index_064.html
****s://***.bilibili.com/video/av24144806/index_4811.html
****s://***.bilibili.com/video/av24184634/index_92459.html
****s://***.bilibili.com/video/av24171841/index_7214829.html
****s://***.bilibili.com/video/av24172629/index_10163474.html
****s://***.bilibili.com/video/av24176607/index_278690.html
****s://***.bilibili.com/video/av24175947/index_601.html
****s://***.bilibili.com/video/av24175767/index_5895.html
****s://***.bilibili.com/video/av24176169/index_88149.html
****s://***.bilibili.com/video/av24176782/index_8161961.html
****s://***.bilibili.com/video/av24185089/index_68331729.html
****s://***.bilibili.com/video/av24176686/index_407328.html
****s://***.bilibili.com/video/av24176261/index_418.html
****s://***.bilibili.com/video/av24175590/index_4074.html
****s://***.bilibili.com/video/av24175971/index_33433.html
****s://***.bilibili.com/video/av24185756/index_6191250.html
****s://***.bilibili.com/video/av24176377/index_43414646.html
****s://***.bilibili.com/video/av24185632/index_312138.html
****s://***.bilibili.com/video/av24172687/index_450.html
****s://***.bilibili.com/video/av24175536/index_1196.html
****s://***.bilibili.com/video/av24176248/index_34380.html
****s://***.bilibili.com/video/av24184228/index_7217044.html
****s://***.bilibili.com/video/av24184228/index_37126803.html
****s://***.bilibili.com/video/av24185188/index_656843.html
****s://***.bilibili.com/video/av24173740/index_740.html
****s://***.bilibili.com/video/av24173415/index_7057.html
****s://***.bilibili.com/video/av24146364/index_24148.html
****s://***.bilibili.com/video/av24171733/index_2471222.html
****s://***.bilibili.com/video/av24185078/index_68642492.html
****s://***.bilibili.com/video/av24185162/index_453262.html
****s://***.bilibili.com/video/av24185050/index_044.html
****s://***.bilibili.com/video/av24176004/index_7210.html
****s://***.bilibili.com/video/av24171735/index_03982.html
****s://***.bilibili.com/video/av24183836/index_9383794.html
****s://***.bilibili.com/video/av24184251/index_00465915.html
****s://***.bilibili.com/video/av24176440/index_480138.html
****s://***.bilibili.com/video/av24173252/index_470.html
****s://***.bilibili.com/video/av24186721/index_8785.html
****s://***.bilibili.com/video/av24174111/index_67128.html
****s://***.bilibili.com/video/av24104417/index_8802885.html
****s://***.bilibili.com/video/av24185772/index_13259429.html
****s://***.bilibili.com/video/av24145307/index_999043.html
****s://***.bilibili.com/video/av24174114/index_627.html
****s://***.bilibili.com/video/av24177390/index_1144.html
****s://***.bilibili.com/video/av24176264/index_74134.html
****s://***.bilibili.com/video/av24175708/index_8656997.html
****s://***.bilibili.com/video/av24171892/index_34099211.html
****s://***.bilibili.com/video/av24016683/index_396689.html
回复

使用道具 举报

17

主题

44

帖子

125

积分

注册会员

Rank: 2

积分
125
发表于 2018-6-7 13:25:22 | 显示全部楼层
调查称前25大科技公司女性员工仅占19.6% 2018年06月07日2018/6/7 13:25:24
****s://***.bilibili.com/video/av24185108/index_771596.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453420/index_401209.html
****s://***.bilibili.com/video/av24184027/index_697559.html
****s://***.bilibili.com/video/av24175765/index_347032.html
****s://***.bilibili.com/video/av24452028/index_767089.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453889/index_576655.html
****s://***.bilibili.com/video/av23904023/index_076547.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453995/index_007575.html
****s://***.bilibili.com/video/av23900699/index_100301.html
****s://***.bilibili.com/video/av24456002/index_163982.html
****s://***.bilibili.com/video/av24172864/index_942263.html
****s://***.bilibili.com/video/av24144976/index_293157.html
****s://***.bilibili.com/video/av24184629/index_289003.html
****s://***.bilibili.com/video/av24148642/index_519297.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453525/index_826458.html
****s://***.bilibili.com/video/av24454206/index_109360.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453143/index_473437.html
****s://***.bilibili.com/video/av24452999/index_194302.html
****s://***.bilibili.com/video/av24456574/index_206036.html
****s://***.bilibili.com/video/av24173617/index_375434.html
****s://***.bilibili.com/video/av24452999/index_674494.html
****s://***.bilibili.com/video/av24171841/index_881952.html
****s://***.bilibili.com/video/av24176038/index_008109.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453519/index_352424.html
****s://***.bilibili.com/video/av24452933/index_216208.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453531/index_504975.html
****s://***.bilibili.com/video/av24456756/index_369041.html
****s://***.bilibili.com/video/av24171920/index_025302.html
****s://***.bilibili.com/video/av24455366/index_816518.html
****s://***.bilibili.com/video/av24454087/index_225928.html
****s://***.bilibili.com/video/av24456902/index_758235.html
****s://***.bilibili.com/video/av23904376/index_803283.html
****s://***.bilibili.com/video/av24185811/index_920039.html
****s://***.bilibili.com/video/av24144850/index_981448.html
****s://***.bilibili.com/video/av24455479/index_298575.html
****s://***.bilibili.com/video/av23813129/index_044129.html
****s://***.bilibili.com/video/av23902384/index_278059.html
****s://***.bilibili.com/video/av24176567/index_963368.html
****s://***.bilibili.com/video/av24175517/index_718593.html
****s://***.bilibili.com/video/av24177291/index_731904.html
****s://***.bilibili.com/video/av24105181/index_623723.html
****s://***.bilibili.com/video/av24452163/index_889085.html
****s://***.bilibili.com/video/av24174003/index_092147.html
****s://***.bilibili.com/video/av23813227/index_593085.html
****s://***.bilibili.com/video/av24457126/index_644139.html
****s://***.bilibili.com/video/av24171743/index_826433.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453366/index_523947.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453422/index_963359.html
****s://***.bilibili.com/video/av24452323/index_059341.html
****s://***.bilibili.com/video/av24185756/index_154818.html
****s://***.bilibili.com/video/av24175971/index_874025.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453027/index_865962.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453497/index_454511.html
****s://***.bilibili.com/video/av24148661/index_239418.html
****s://***.bilibili.com/video/av24185176/index_057537.html
****s://***.bilibili.com/video/av24456837/index_970507.html
****s://***.bilibili.com/video/av24017703/index_384748.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453392/index_408799.html
****s://***.bilibili.com/video/av24173391/index_754358.html
****s://***.bilibili.com/video/av24454428/index_836697.html
****s://***.bilibili.com/video/av24146652/index_732709.html
****s://***.bilibili.com/video/av24176805/index_184722.html
****s://***.bilibili.com/video/av24103381/index_648000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453944/index_935887.html
****s://***.bilibili.com/video/av24454175/index_361267.html
****s://***.bilibili.com/video/av24176435/index_168601.html
****s://***.bilibili.com/video/av24455374/index_660950.html
****s://***.bilibili.com/video/av24456455/index_493261.html
****s://***.bilibili.com/video/av24454346/index_983576.html
****s://***.bilibili.com/video/av24456401/index_185543.html
****s://***.bilibili.com/video/av24186026/index_881765.html
****s://***.bilibili.com/video/av24176988/index_393744.html
****s://***.bilibili.com/video/av24176746/index_997538.html
****s://***.bilibili.com/video/av24173467/index_309938.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453178/index_458241.html
****s://***.bilibili.com/video/av24452411/index_602707.html
****s://***.bilibili.com/video/av24171885/index_973896.html
****s://***.bilibili.com/video/av24177071/index_714867.html
****s://***.bilibili.com/video/av24103582/index_964613.html
****s://***.bilibili.com/video/av24101403/index_385331.html
回复

使用道具 举报

6

主题

27

帖子

80

积分

注册会员

Rank: 2

积分
80
发表于 2018-6-8 00:38:03 | 显示全部楼层
12名学生因带手机被中学劝退 教育局:立即返校2018年06月08日2018/6/8 0:37:56
****s://***.bilibili.com/video/av24186812/index_665.html
****s://***.bilibili.com/video/av24486692/index_7207.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453723/index_01368.html
****s://***.bilibili.com/video/av24176181/index_3906284.html
****s://***.bilibili.com/video/av24492947/index_10513176.html
****s://***.bilibili.com/video/av21744583/index_600380.html
****s://***.bilibili.com/video/av24491821/index_573.html
****s://***.bilibili.com/video/av24456950/index_6946.html
****s://***.bilibili.com/video/av24486696/index_32237.html
****s://***.bilibili.com/video/av23902278/index_6980298.html
****s://***.bilibili.com/video/av24454203/index_83687106.html
****s://***.bilibili.com/video/av24486755/index_463197.html
****s://***.bilibili.com/video/av24177298/index_948.html
****s://***.bilibili.com/video/av24456936/index_4705.html
****s://***.bilibili.com/video/av24492504/index_58806.html
****s://***.bilibili.com/video/av24017050/index_4425465.html
****s://***.bilibili.com/video/av24174135/index_96898127.html
****s://***.bilibili.com/video/av24175497/index_221187.html
****s://***.bilibili.com/video/av24452952/index_935.html
****s://***.bilibili.com/video/av24485429/index_2516.html
****s://***.bilibili.com/video/av24491206/index_83152.html
****s://***.bilibili.com/video/av24490975/index_3372605.html
****s://***.bilibili.com/video/av24492985/index_12462865.html
****s://***.bilibili.com/video/av24102695/index_645179.html
****s://***.bilibili.com/video/av21744077/index_333.html
****s://***.bilibili.com/video/av24485463/index_2980.html
****s://***.bilibili.com/video/av24455347/index_05722.html
****s://***.bilibili.com/video/av24466005/index_9386945.html
****s://***.bilibili.com/video/av24465832/index_78537190.html
****s://***.bilibili.com/video/av24457676/index_610278.html
****s://***.bilibili.com/video/av24176477/index_779.html
****s://***.bilibili.com/video/av24456783/index_0054.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453959/index_68387.html
****s://***.bilibili.com/video/av24486422/index_1442733.html
****s://***.bilibili.com/video/av24454803/index_66110580.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453754/index_472725.html
****s://***.bilibili.com/video/av24176770/index_220.html
****s://***.bilibili.com/video/av24455467/index_9107.html
****s://***.bilibili.com/video/av24485503/index_45530.html
****s://***.bilibili.com/video/av24488533/index_3933851.html
****s://***.bilibili.com/video/av24486375/index_29775766.html
****s://***.bilibili.com/video/av24491729/index_914083.html
****s://***.bilibili.com/video/av24486780/index_239.html
****s://***.bilibili.com/video/av24454196/index_7339.html
****s://***.bilibili.com/video/av24465688/index_06363.html
****s://***.bilibili.com/video/av21743991/index_5578493.html
****s://***.bilibili.com/video/av24455089/index_28795828.html
****s://***.bilibili.com/video/av24491768/index_850551.html
****s://***.bilibili.com/video/av23813946/index_127.html
****s://***.bilibili.com/video/av24172728/index_7794.html
****s://***.bilibili.com/video/av24492929/index_06284.html
****s://***.bilibili.com/video/av24465752/index_8866304.html
****s://***.bilibili.com/video/av24456797/index_99252228.html
****s://***.bilibili.com/video/av24455315/index_577177.html
回复

使用道具 举报

6

主题

31

帖子

88

积分

注册会员

Rank: 2

积分
88
发表于 2018-6-8 01:36:38 | 显示全部楼层
Twitter首位大中华区总经理陈葵离职 入职不到1年2018年06月08日2018/6/8 1:36:40
****s://***.bilibili.com/video/av24486104/index_422247.html
****s://***.bilibili.com/video/av24490963/index_518.html
****s://***.bilibili.com/video/av21746660/index_8395.html
****s://***.bilibili.com/video/av24452911/index_81579.html
****s://***.bilibili.com/video/av24456505/index_0628997.html
****s://***.bilibili.com/video/av24492993/index_52819521.html
****s://***.bilibili.com/video/av24461061/index_613080.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453812/index_331.html
****s://***.bilibili.com/video/av24486654/index_8599.html
****s://***.bilibili.com/video/av24461049/index_48898.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453006/index_8838633.html
****s://***.bilibili.com/video/av24172047/index_49560920.html
****s://***.bilibili.com/video/av24452970/index_887859.html
****s://***.bilibili.com/video/av24455089/index_962.html
****s://***.bilibili.com/video/av24456904/index_0939.html
****s://***.bilibili.com/video/av24184938/index_81301.html
****s://***.bilibili.com/video/av24491036/index_1738840.html
****s://***.bilibili.com/video/av24145006/index_64186192.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453357/index_815103.html
****s://***.bilibili.com/video/av24464022/index_992.html
****s://***.bilibili.com/video/av24487521/index_0779.html
****s://***.bilibili.com/video/av24492433/index_35716.html
****s://***.bilibili.com/video/av21746583/index_9756902.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453569/index_78487699.html
****s://***.bilibili.com/video/av24452584/index_106520.html
****s://***.bilibili.com/video/av24492995/index_728.html
****s://***.bilibili.com/video/av21744117/index_1817.html
****s://***.bilibili.com/video/av24185738/index_03837.html
****s://***.bilibili.com/video/av24487318/index_0226115.html
****s://***.bilibili.com/video/av21744418/index_82540438.html
****s://***.bilibili.com/video/av21744747/index_782829.html
****s://***.bilibili.com/video/av24185087/index_615.html
****s://***.bilibili.com/video/av24491709/index_7518.html
****s://***.bilibili.com/video/av24491356/index_47555.html
****s://***.bilibili.com/video/av24485416/index_0677485.html
****s://***.bilibili.com/video/av21744608/index_03728774.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453151/index_301001.html
****s://***.bilibili.com/video/av24454714/index_830.html
****s://***.bilibili.com/video/av24486333/index_7969.html
****s://***.bilibili.com/video/av24455499/index_64498.html
****s://***.bilibili.com/video/av24486382/index_5470043.html
****s://***.bilibili.com/video/av24457287/index_31589608.html
****s://***.bilibili.com/video/av24454268/index_754555.html
****s://***.bilibili.com/video/av24485438/index_422.html
****s://***.bilibili.com/video/av24455243/index_6042.html
****s://***.bilibili.com/video/av24492469/index_54922.html
****s://***.bilibili.com/video/av24491938/index_9126207.html
****s://***.bilibili.com/video/av24486293/index_66924109.html
****s://***.bilibili.com/video/av24452179/index_820994.html
****s://***.bilibili.com/video/av24488992/index_312.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453065/index_5409.html
****s://***.bilibili.com/video/av24175511/index_18756.html
****s://***.bilibili.com/video/av24457181/index_6785134.html
****s://***.bilibili.com/video/av24184057/index_88849749.html
****s://***.bilibili.com/video/av21744160/index_532393.html
****s://***.bilibili.com/video/av24186183/index_750.html
****s://***.bilibili.com/video/av24488352/index_0079.html
****s://***.bilibili.com/video/av24492804/index_74826.html
****s://***.bilibili.com/video/av24490951/index_8420317.html
****s://***.bilibili.com/video/av24454203/index_51646289.html
****s://***.bilibili.com/video/av24492519/index_048536.html
****s://***.bilibili.com/video/av24454093/index_292.html
****s://***.bilibili.com/video/av24454720/index_7505.html
****s://***.bilibili.com/video/av24177031/index_40392.html
****s://***.bilibili.com/video/av24454071/index_2897401.html
****s://***.bilibili.com/video/av24455214/index_64100472.html
****s://***.bilibili.com/video/av24493007/index_893638.html
****s://***.bilibili.com/video/av24171948/index_065.html
****s://***.bilibili.com/video/av24452340/index_9371.html
****s://***.bilibili.com/video/av24452411/index_10124.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453811/index_3099298.html
****s://***.bilibili.com/video/av24465064/index_37108138.html
****s://***.bilibili.com/video/av24485503/index_774676.html
****s://***.bilibili.com/video/av24491693/index_422.html
****s://***.bilibili.com/video/av24489003/index_4812.html
****s://***.bilibili.com/video/av24454275/index_04308.html
****s://***.bilibili.com/video/av24457103/index_5073874.html
****s://***.bilibili.com/video/av21746841/index_89085770.html
****s://***.bilibili.com/video/av24172294/index_934545.html
回复

使用道具 举报

26

主题

47

帖子

148

积分

注册会员

Rank: 2

积分
148
发表于 2018-6-8 03:01:55 | 显示全部楼层
俄宇航员中文问好!新年第一天祝贺俄中联合项目取得成就2018年06月08日2018/6/8 3:01:54
****://***.bilibili.com/video/av24489133/index_000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24455410/index_000.html
****://***.bilibili.com/video/av24491697/index_0000.html
****://***.bilibili.com/video/av24487306/index_00000.html
****://***.bilibili.com/video/av24102291/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24491838/index_00000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24489106/index_000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24485547/index_000.html
****://***.bilibili.com/video/av24456829/index_0000.html
****://***.bilibili.com/video/av24466294/index_00000.html
****://***.bilibili.com/video/av24453821/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24457641/index_00000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24457490/index_000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24452584/index_000.html
****://***.bilibili.com/video/av24456250/index_0000.html
****://***.bilibili.com/video/av24485453/index_00000.html
****://***.bilibili.com/video/av24488947/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24453030/index_00000000.html
****://***.bilibili.com/video/av21744050/index_000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24173282/index_000.html
****://***.bilibili.com/video/av24457676/index_0000.html
****://***.bilibili.com/video/av24464853/index_00000.html
****://***.bilibili.com/video/av24486409/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24492403/index_00000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24485958/index_000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24465699/index_000.html
****://***.bilibili.com/video/av24455214/index_0000.html
****://***.bilibili.com/video/av24466001/index_00000.html
****://***.bilibili.com/video/av24102424/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24486094/index_00000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24466191/index_000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24488830/index_000.html
****://***.bilibili.com/video/av24457580/index_0000.html
****://***.bilibili.com/video/av24485421/index_00000.html
****://***.bilibili.com/video/av24488337/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24016908/index_00000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24492866/index_000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24488577/index_000.html
****://***.bilibili.com/video/av21744441/index_0000.html
****://***.bilibili.com/video/av24463999/index_00000.html
****://***.bilibili.com/video/av21744208/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24465874/index_00000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24456380/index_000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24463721/index_000.html
****://***.bilibili.com/video/av24491768/index_0000.html
****://***.bilibili.com/video/av24488812/index_00000.html
****://***.bilibili.com/video/av24492811/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24487532/index_00000000.html
****://***.bilibili.com/video/av21744554/index_000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24452799/index_000.html
****://***.bilibili.com/video/av24457423/index_0000.html
****://***.bilibili.com/video/av24456366/index_00000.html
****://***.bilibili.com/video/av24488826/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24488776/index_00000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24466278/index_000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24488936/index_000.html
****://***.bilibili.com/video/av21744740/index_0000.html
****://***.bilibili.com/video/av24452304/index_00000.html
****://***.bilibili.com/video/av24452337/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24176011/index_00000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24492971/index_000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24185776/index_000.html
****://***.bilibili.com/video/av24455428/index_0000.html
****://***.bilibili.com/video/av24487431/index_00000.html
****://***.bilibili.com/video/av24101515/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av21744763/index_00000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24464033/index_000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24491701/index_000.html
****://***.bilibili.com/video/av24456311/index_0000.html
****://***.bilibili.com/video/av24491760/index_00000.html
****://***.bilibili.com/video/av21744117/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24492491/index_00000000.html
****://***.bilibili.com/video/av21744050/index_000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24491693/index_000.html
****://***.bilibili.com/video/av24454699/index_0000.html
****://***.bilibili.com/video/av24457239/index_00000.html
****://***.bilibili.com/video/av24100095/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24456750/index_00000000.html
****://***.bilibili.com/video/av21746539/index_000000.html
回复

使用道具 举报

4

主题

16

帖子

54

积分

注册会员

Rank: 2

积分
54
发表于 2018-6-8 06:07:17 | 显示全部楼层
中国**网推出“2016**工作报告”有奖答题活动(组图)2018年06月08日2018/6/8 6:07:10
****s://***.bilibili.com/video/av24454062/index_336681.html
****s://***.bilibili.com/video/av24454988/index_284.html
****s://***.bilibili.com/video/av21744138/index_9377.html
****s://***.bilibili.com/video/av21746585/index_12034.html
****s://***.bilibili.com/video/av24486268/index_2734210.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453061/index_01891685.html
****s://***.bilibili.com/video/av24452590/index_658647.html
****s://***.bilibili.com/video/av24466294/index_185.html
****s://***.bilibili.com/video/av23813110/index_9580.html
****s://***.bilibili.com/video/av24491341/index_95118.html
****s://***.bilibili.com/video/av24491873/index_0551429.html
****s://***.bilibili.com/video/av24492974/index_72570845.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453337/index_596244.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453410/index_331.html
****s://***.bilibili.com/video/av24185180/index_1240.html
****s://***.bilibili.com/video/av24466267/index_45946.html
****s://***.bilibili.com/video/av24017015/index_1850950.html
****s://***.bilibili.com/video/av24455467/index_18111241.html
****s://***.bilibili.com/video/av24465705/index_578497.html
****s://***.bilibili.com/video/av21746821/index_769.html
****s://***.bilibili.com/video/av24175541/index_5671.html
****s://***.bilibili.com/video/av24491280/index_02262.html
****s://***.bilibili.com/video/av24457092/index_0764473.html
****s://***.bilibili.com/video/av21744828/index_73964714.html
****s://***.bilibili.com/video/av24100103/index_645926.html
****s://***.bilibili.com/video/av24455036/index_506.html
****s://***.bilibili.com/video/av24455186/index_3465.html
****s://***.bilibili.com/video/av24454120/index_25473.html
****s://***.bilibili.com/video/av23903483/index_8411920.html
****s://***.bilibili.com/video/av24456684/index_24030939.html
****s://***.bilibili.com/video/av24485379/index_204989.html
****s://***.bilibili.com/video/av24491764/index_772.html
****s://***.bilibili.com/video/av24463852/index_1609.html
****s://***.bilibili.com/video/av24457290/index_86203.html
****s://***.bilibili.com/video/av24485509/index_4463335.html
****s://***.bilibili.com/video/av24492866/index_62456755.html
****s://***.bilibili.com/video/av24486381/index_970376.html
****s://***.bilibili.com/video/av24176425/index_397.html
****s://***.bilibili.com/video/av21744154/index_8158.html
****s://***.bilibili.com/video/av24454596/index_66179.html
****s://***.bilibili.com/video/av24452999/index_5205637.html
****s://***.bilibili.com/video/av24452522/index_42996839.html
****s://***.bilibili.com/video/av24463970/index_600704.html
****s://***.bilibili.com/video/av21743824/index_578.html
****s://***.bilibili.com/video/av24488740/index_5638.html
****s://***.bilibili.com/video/av24485519/index_26772.html
****s://***.bilibili.com/video/av24489087/index_9225011.html
****s://***.bilibili.com/video/av24456774/index_97038076.html
****s://***.bilibili.com/video/av24461077/index_007043.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453397/index_126.html
****s://***.bilibili.com/video/av21744457/index_3743.html
****s://***.bilibili.com/video/av24491532/index_42788.html
****s://***.bilibili.com/video/av24486762/index_5969210.html
****s://***.bilibili.com/video/av24457233/index_94340702.html
****s://***.bilibili.com/video/av24452804/index_266393.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453350/index_850.html
****s://***.bilibili.com/video/av24491842/index_4725.html
****s://***.bilibili.com/video/av24492395/index_23772.html
****s://***.bilibili.com/video/av24174148/index_7032600.html
****s://***.bilibili.com/video/av24455084/index_92145334.html
****s://***.bilibili.com/video/av24466131/index_683706.html
****s://***.bilibili.com/video/av24491036/index_225.html
****s://***.bilibili.com/video/av21746638/index_8203.html
****s://***.bilibili.com/video/av24492523/index_06174.html
****s://***.bilibili.com/video/av24485972/index_0781703.html
****s://***.bilibili.com/video/av21743791/index_95601340.html
****s://***.bilibili.com/video/av24452397/index_037556.html
****s://***.bilibili.com/video/av24486368/index_873.html
****s://***.bilibili.com/video/av24103369/index_2410.html
****s://***.bilibili.com/video/av24463741/index_21034.html
****s://***.bilibili.com/video/av24491951/index_2387560.html
****s://***.bilibili.com/video/av24454988/index_29585926.html
****s://***.bilibili.com/video/av24454136/index_166465.html
****s://***.bilibili.com/video/av21744768/index_386.html
****s://***.bilibili.com/video/av24488567/index_7727.html
****s://***.bilibili.com/video/av24457362/index_91814.html
****s://***.bilibili.com/video/av24454282/index_1055187.html
****s://***.bilibili.com/video/av23903882/index_29420959.html
****s://***.bilibili.com/video/av21744157/index_825330.html
回复

使用道具 举报

7

主题

26

帖子

77

积分

注册会员

Rank: 2

积分
77
发表于 2018-6-8 14:33:30 | 显示全部楼层
中国海军编队出发参加环太军演 兵力规模仅次美加2018年06月08日2018/6/8 14:34:00
****://***.bilibili.com/video/av21743752/index_000.html
****://***.bilibili.com/video/av21743843/index_0000.html
****://***.bilibili.com/video/av24457068/index_00000.html
****://***.bilibili.com/video/av24454444/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av21744436/index_00000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24491378/index_000000.html
****://***.bilibili.com/video/av21744166/index_000.html
****://***.bilibili.com/video/av24487497/index_0000.html
****://***.bilibili.com/video/av24466212/index_00000.html
****://***.bilibili.com/video/av24454004/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24452917/index_00000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24453512/index_000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24454182/index_000.html
****://***.bilibili.com/video/av21743854/index_0000.html
****://***.bilibili.com/video/av24457254/index_00000.html
****://***.bilibili.com/video/av24184242/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24487331/index_00000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24186588/index_000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24492785/index_000.html
****://***.bilibili.com/video/av24461140/index_0000.html
****://***.bilibili.com/video/av24146087/index_00000.html
****://***.bilibili.com/video/av24454982/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av23813147/index_00000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24492785/index_000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24176806/index_000.html
****://***.bilibili.com/video/av23900788/index_0000.html
****://***.bilibili.com/video/av24452532/index_00000.html
****://***.bilibili.com/video/av24464022/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24455451/index_00000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24492458/index_000000.html
****://***.bilibili.com/video/av21744807/index_000.html
****://***.bilibili.com/video/av24491196/index_0000.html
****://***.bilibili.com/video/av24457423/index_00000.html
****://***.bilibili.com/video/av24485935/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24486688/index_00000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24453131/index_000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24452333/index_000.html
****://***.bilibili.com/video/av23903499/index_0000.html
****://***.bilibili.com/video/av24461117/index_00000.html
****://***.bilibili.com/video/av24463818/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24486692/index_00000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24103632/index_000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24453764/index_000.html
****://***.bilibili.com/video/av24487318/index_0000.html
****://***.bilibili.com/video/av24176471/index_00000.html
****://***.bilibili.com/video/av23815706/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av23902512/index_00000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24457358/index_000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24491847/index_000.html
****://***.bilibili.com/video/av21746554/index_0000.html
****://***.bilibili.com/video/av24102193/index_00000.html
****://***.bilibili.com/video/av24489128/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24454786/index_00000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24487521/index_000000.html
回复

使用道具 举报

90

主题

250

帖子

600

积分

高级会员

Rank: 4

积分
600
发表于 2018-6-8 15:36:42 | 显示全部楼层
KA72体积全球最小智能监控摄像机,小巧机身和1圆硬币差不多,麻雀虽小五脏俱全,KA72主控芯片采用美国进口安霸芯片,有史以来,最强大,最智能的芯片,保证连续录像录音不发热不死机,1600万像素单反级别完全媲美iPhone8摄像头,8核芯让运行更流畅更稳定,摄像镜头采用进口OV9715图像感光蓝镜芯片,170度宽广角上下左右全覆盖,KA72更是不惜成本打造全新技术HDR+WDR软硬合一,不论是在强光、弱光、晴天、雨天、阴天等不同环境都能自动校检所摄取画面清晰可见。强劲的18颗进口纳米夜视灯不爆红不发红,保证在漆黑一片无任何光线可视范围高达100米!录像录音不闪灯不亮灯、晚上夜视不发红,更隐蔽更神奇,防偷防婚外最佳设备!强磁机身随意吸贴,无需任何安装,更隐蔽更便捷的智能监控让您随心所欲!
选择KA72的理由:可吸附在衣服、包包、椅子、床下、衣柜、窗帘、洗手间、电视、门框、天花板、电灯、汽车等等,安装位置只有您想不到,没有KA72做不到。内置大容量电池,充满可用72小时,可连接充电宝、电源边充电录;KA72更是内置特有Turbo一键穿墙WIFI模块,WIFI发射更远更强更稳定,无需网络、无需网线、无需流量、无需布线,苹果手机、安卓手机、手机无需联网想看就看,智能监控就该这么简单,您想要的画面它都有!
在花样年华的世界上,你对她的信任不一定能换来她的真诚,爱人出轨、女友背叛、保姆虐童、员工偷懒、仓库失窃、店铺被抢、入室偷盗...还原**,KA72您值得拥有!出差在外,家里发生了什么,您想要的画面,手机想看就看!远程监控不受距离**,例如KA72在中国,人在美国,拿出手机就可以实时看、回放、下载、删除,**的画面,想下载就下载,想删就删,监控就该这样智能。
KA72参数:1600万像素、170度大广角、18颗进口夜视不发红光、HDR+WDR+WiFi功能、8核心处理器、全新HEVC编码技术。我们追求高质量,我们不打价格战,我们只拼高品质!
QQ:851138899    热线:13530047234    官网:***.25xc.net
KA72
回复

使用道具 举报

10

主题

41

帖子

112

积分

注册会员

Rank: 2

积分
112
发表于 2018-6-9 01:46:19 | 显示全部楼层
国防部:第二艘航母在许多方面将有改进和提高2018年06月09日2018/6/9 1:46:14
****s://***.bilibili.com/video/av21744579/index_228478.html
****s://***.bilibili.com/video/av24456250/index_689.html
****s://***.bilibili.com/video/av24465752/index_0487.html
****s://***.bilibili.com/video/av24465823/index_48680.html
****s://***.bilibili.com/video/av24173427/index_3592570.html
****s://***.bilibili.com/video/av24171947/index_10803261.html
****s://***.bilibili.com/video/av24457239/index_003697.html
****s://***.bilibili.com/video/av24492428/index_305.html
****s://***.bilibili.com/video/av24457146/index_3572.html
****s://***.bilibili.com/video/av24461142/index_09735.html
****s://***.bilibili.com/video/av24173774/index_6885324.html
****s://***.bilibili.com/video/av24466274/index_98601883.html
****s://***.bilibili.com/video/av24461077/index_060697.html
****s://***.bilibili.com/video/av24461067/index_931.html
****s://***.bilibili.com/video/av24485461/index_3384.html
****s://***.bilibili.com/video/av24452579/index_05722.html
****s://***.bilibili.com/video/av24103019/index_1263646.html
****s://***.bilibili.com/video/av21746729/index_80198137.html
****s://***.bilibili.com/video/av24487407/index_118180.html
****s://***.bilibili.com/video/av24455602/index_507.html
****s://***.bilibili.com/video/av21744627/index_1652.html
****s://***.bilibili.com/video/av24452808/index_07421.html
****s://***.bilibili.com/video/av24105545/index_6836739.html
****s://***.bilibili.com/video/av24457204/index_33438552.html
****s://***.bilibili.com/video/av24465715/index_741434.html
****s://***.bilibili.com/video/av21744004/index_193.html
****s://***.bilibili.com/video/av24492532/index_5568.html
****s://***.bilibili.com/video/av24457073/index_60843.html
****s://***.bilibili.com/video/av24492437/index_5053802.html
****s://***.bilibili.com/video/av24485935/index_25486883.html
****s://***.bilibili.com/video/av24455023/index_192290.html
****s://***.bilibili.com/video/av24491709/index_317.html
****s://***.bilibili.com/video/av24452982/index_8221.html
****s://***.bilibili.com/video/av24492403/index_90786.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453908/index_9943215.html
****s://***.bilibili.com/video/av24464984/index_47139139.html
****s://***.bilibili.com/video/av24492883/index_109101.html
****s://***.bilibili.com/video/av24485459/index_167.html
****s://***.bilibili.com/video/av24486713/index_3386.html
****s://***.bilibili.com/video/av24464883/index_04616.html
****s://***.bilibili.com/video/av24454550/index_5885322.html
****s://***.bilibili.com/video/av24488475/index_35600145.html
****s://***.bilibili.com/video/av24466099/index_080848.html
****s://***.bilibili.com/video/av24455534/index_590.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453527/index_2219.html
****s://***.bilibili.com/video/av24466284/index_96385.html
****s://***.bilibili.com/video/av24486230/index_2083044.html
****s://***.bilibili.com/video/av24485870/index_22583508.html
****s://***.bilibili.com/video/av24454069/index_150326.html
****s://***.bilibili.com/video/av24454046/index_568.html
****s://***.bilibili.com/video/av24452323/index_9147.html
****s://***.bilibili.com/video/av24185887/index_23249.html
****s://***.bilibili.com/video/av24454175/index_0171238.html
****s://***.bilibili.com/video/av24100678/index_75545590.html
****s://***.bilibili.com/video/av24102695/index_515030.html
****s://***.bilibili.com/video/av24146574/index_360.html
****s://***.bilibili.com/video/av24176678/index_4038.html
****s://***.bilibili.com/video/av24493043/index_74344.html
****s://***.bilibili.com/video/av21743797/index_6276769.html
****s://***.bilibili.com/video/av24452598/index_24532915.html
****s://***.bilibili.com/video/av24491393/index_827723.html
****s://***.bilibili.com/video/av21744071/index_396.html
****s://***.bilibili.com/video/av24488830/index_7710.html
****s://***.bilibili.com/video/av24457297/index_17141.html
****s://***.bilibili.com/video/av24103555/index_6857168.html
****s://***.bilibili.com/video/av24492491/index_76360026.html
****s://***.bilibili.com/video/av24174149/index_855418.html
****s://***.bilibili.com/video/av24465045/index_645.html
****s://***.bilibili.com/video/av24454572/index_0332.html
****s://***.bilibili.com/video/av24456311/index_05771.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453719/index_2834310.html
****s://***.bilibili.com/video/av24485373/index_97622791.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453454/index_730788.html
****s://***.bilibili.com/video/av24452348/index_212.html
****s://***.bilibili.com/video/av24485547/index_0520.html
****s://***.bilibili.com/video/av24454189/index_42693.html
****s://***.bilibili.com/video/av24454582/index_7969132.html
****s://***.bilibili.com/video/av24173665/index_67422406.html
****s://***.bilibili.com/video/av24454136/index_698875.html
回复

使用道具 举报

展开

Archiver|手机版|小黑屋|Piu4.Com  

GMT+8, 2018-7-21 19:49 , Processed in 0.104196 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.3

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表