Piu4-社区

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 游戏 福利 新服
楼主: piu4-往昔

[攻略/数据] piu4《屠龙战记》巫妖王掉落物品一览

  [复制链接]

11

主题

39

帖子

109

积分

注册会员

Rank: 2

积分
109
发表于 2018-6-14 01:16:25 | 显示全部楼层
我国制造业采购经理指数8个月来首次回升到50%以上2018年06月14日2018/6/14 1:16:31
****s://***.bilibili.com/video/av24656131/index_057014.html
****s://***.bilibili.com/video/av24492383/index_390.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655755/index_4291.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655770/index_14049.html
****s://***.bilibili.com/video/av24173925/index_3973516.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656513/index_90317136.html
****s://***.bilibili.com/video/av24146797/index_308746.html
****s://***.bilibili.com/video/av24173039/index_371.html
****s://***.bilibili.com/video/av23815830/index_3557.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655369/index_04878.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657266/index_6925429.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653817/index_88882994.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657683/index_224589.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656658/index_500.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653035/index_8562.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655983/index_49189.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653551/index_4687458.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655736/index_76164734.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656513/index_685899.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656706/index_311.html
****s://***.bilibili.com/video/av24652991/index_4826.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657285/index_51441.html
****s://***.bilibili.com/video/av24173584/index_4304283.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656485/index_34024471.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653762/index_110604.html
****s://***.bilibili.com/video/av24485870/index_752.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656030/index_4333.html
****s://***.bilibili.com/video/av24185045/index_42805.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655165/index_3773210.html
****s://***.bilibili.com/video/av24456756/index_54607620.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657777/index_101361.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655136/index_933.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653629/index_5958.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655256/index_67100.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655662/index_3234017.html
****s://***.bilibili.com/video/av24176385/index_25417671.html
****s://***.bilibili.com/video/av24173298/index_221956.html
****s://***.bilibili.com/video/av24489083/index_410.html
****s://***.bilibili.com/video/av24486788/index_5889.html
****s://***.bilibili.com/video/av24176351/index_28758.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657814/index_4524569.html
****s://***.bilibili.com/video/av24456790/index_31313062.html
****s://***.bilibili.com/video/av24454057/index_001196.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657586/index_472.html
****s://***.bilibili.com/video/av24457239/index_0260.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653879/index_41810.html
****s://***.bilibili.com/video/av24457683/index_7551674.html
****s://***.bilibili.com/video/av24175550/index_65371639.html
****s://***.bilibili.com/video/av24103835/index_695213.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453506/index_171.html
****s://***.bilibili.com/video/av24455483/index_5928.html
****s://***.bilibili.com/video/av23902597/index_87835.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657227/index_3530784.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655169/index_04628424.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656676/index_350541.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655987/index_381.html
****s://***.bilibili.com/video/av24184510/index_4705.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657756/index_52284.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653733/index_6674456.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657393/index_17611527.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656136/index_432109.html
****s://***.bilibili.com/video/av23900780/index_089.html
****s://***.bilibili.com/video/av24464899/index_2317.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657318/index_24187.html
****s://***.bilibili.com/video/av24185182/index_5114441.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653705/index_62821805.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657351/index_179004.html
****s://***.bilibili.com/video/av23902849/index_014.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653010/index_0253.html
****s://***.bilibili.com/video/av24452550/index_52709.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657401/index_3527021.html
****s://***.bilibili.com/video/av24485476/index_60644396.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657593/index_079891.html
****s://***.bilibili.com/video/av24465702/index_720.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655112/index_4370.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655799/index_73221.html
****s://***.bilibili.com/video/av24173981/index_3916997.html
****s://***.bilibili.com/video/av24176462/index_05021660.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653666/index_321254.html
回复

使用道具 举报

32

主题

59

帖子

178

积分

注册会员

Rank: 2

积分
178
发表于 2018-6-14 06:11:58 | 显示全部楼层
继续持有 加重仓位2018年06月14日2018/6/14 6:11:12
****s://***.bilibili.com/video/av24801239/index_512829.html
****s://***.bilibili.com/video/av24176343/index_033.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653855/index_9264.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815143/index_46234.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815025/index_4737674.html
****s://***.bilibili.com/video/av24853722/index_71300509.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657129/index_535179.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657139/index_987.html
****s://***.bilibili.com/video/av24854419/index_8700.html
****s://***.bilibili.com/video/av24454699/index_07901.html
****s://***.bilibili.com/video/av24173137/index_2419745.html
****s://***.bilibili.com/video/av24800886/index_45762342.html
****s://***.bilibili.com/video/av24485350/index_781006.html
****s://***.bilibili.com/video/av24800762/index_449.html
****s://***.bilibili.com/video/av24800673/index_5996.html
****s://***.bilibili.com/video/av24173068/index_37340.html
****s://***.bilibili.com/video/av24172248/index_8267660.html
****s://***.bilibili.com/video/av24800187/index_62421442.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653862/index_821689.html
****s://***.bilibili.com/video/av24814964/index_579.html
****s://***.bilibili.com/video/av24813830/index_2385.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656106/index_90732.html
****s://***.bilibili.com/video/av24454037/index_2515925.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653905/index_04302704.html
****s://***.bilibili.com/video/av24847868/index_671575.html
****s://***.bilibili.com/video/av21743866/index_035.html
****s://***.bilibili.com/video/av24813770/index_7527.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815001/index_47268.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653855/index_9291238.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656069/index_18417643.html
****s://***.bilibili.com/video/av24813850/index_391926.html
****s://***.bilibili.com/video/av24174089/index_621.html
****s://***.bilibili.com/video/av24490988/index_5840.html
****s://***.bilibili.com/video/av24847362/index_75714.html
****s://***.bilibili.com/video/av24801084/index_4785447.html
****s://***.bilibili.com/video/av24454346/index_75752800.html
****s://***.bilibili.com/video/av24457402/index_944534.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655260/index_129.html
****s://***.bilibili.com/video/av24466099/index_7638.html
****s://***.bilibili.com/video/av24847724/index_84279.html
****s://***.bilibili.com/video/av24854397/index_2274856.html
****s://***.bilibili.com/video/av24799949/index_14196978.html
****s://***.bilibili.com/video/av24184021/index_412028.html
****s://***.bilibili.com/video/av24485972/index_025.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657379/index_8781.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655315/index_98048.html
****s://***.bilibili.com/video/av24847181/index_2583459.html
****s://***.bilibili.com/video/av24847413/index_81902388.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653771/index_547114.html
****s://***.bilibili.com/video/av24486256/index_129.html
****s://***.bilibili.com/video/av24814725/index_1517.html
****s://***.bilibili.com/video/av24800849/index_51605.html
****s://***.bilibili.com/video/av24491425/index_7629067.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653651/index_13611258.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815053/index_954192.html
****s://***.bilibili.com/video/av24172115/index_312.html
****s://***.bilibili.com/video/av24814213/index_8184.html
****s://***.bilibili.com/video/av24176246/index_22930.html
****s://***.bilibili.com/video/av24488949/index_7515630.html
****s://***.bilibili.com/video/av24485475/index_40151880.html
****s://***.bilibili.com/video/av24485424/index_270741.html
****s://***.bilibili.com/video/av24176567/index_245.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657285/index_9197.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815304/index_29068.html
****s://***.bilibili.com/video/av24814974/index_1597391.html
****s://***.bilibili.com/video/av23902239/index_14226103.html
****s://***.bilibili.com/video/av24486342/index_824228.html
****s://***.bilibili.com/video/av24465603/index_941.html
****s://***.bilibili.com/video/av24183931/index_6654.html
****s://***.bilibili.com/video/av24183984/index_32008.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815214/index_3731431.html
****s://***.bilibili.com/video/av24175578/index_53601980.html
****s://***.bilibili.com/video/av24800793/index_599583.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655976/index_911.html
****s://***.bilibili.com/video/av24457254/index_8174.html
****s://***.bilibili.com/video/av24145236/index_67212.html
****s://***.bilibili.com/video/av21414289/index_7830770.html
****s://***.bilibili.com/video/av23902430/index_07533978.html
****s://***.bilibili.com/video/av24814259/index_484251.html
回复

使用道具 举报

26

主题

31

帖子

108

积分

注册会员

Rank: 2

积分
108
发表于 2018-6-14 07:58:13 | 显示全部楼层
美国十五大离岸避税上市公司:科技公司占六席 2018年06月14日2018/6/14 7:58:10
****://***.bilibili.com/video/av24655919/index_182624.html
****://***.bilibili.com/video/av24656087/index_657377.html
****://***.bilibili.com/video/av24847073/index_947035.html
****://***.bilibili.com/video/av24847384/index_541864.html
****://***.bilibili.com/video/av24653666/index_916784.html
****://***.bilibili.com/video/av24847760/index_136550.html
****://***.bilibili.com/video/av24800101/index_199837.html
****://***.bilibili.com/video/av24801129/index_726808.html
****://***.bilibili.com/video/av24813627/index_884968.html
****://***.bilibili.com/video/av24176372/index_153256.html
****://***.bilibili.com/video/av24488416/index_681500.html
****://***.bilibili.com/video/av21744420/index_133614.html
****://***.bilibili.com/video/av24183900/index_616460.html
****://***.bilibili.com/video/av24847067/index_593793.html
****://***.bilibili.com/video/av24492407/index_455501.html
****://***.bilibili.com/video/av24815276/index_852202.html
****://***.bilibili.com/video/av24813865/index_171446.html
****://***.bilibili.com/video/av24815294/index_274879.html
****://***.bilibili.com/video/av24657107/index_344831.html
****://***.bilibili.com/video/av24492974/index_974604.html
****://***.bilibili.com/video/av24655107/index_512508.html
****://***.bilibili.com/video/av24655558/index_269464.html
****://***.bilibili.com/video/av24453318/index_602194.html
****://***.bilibili.com/video/av24800673/index_575105.html
****://***.bilibili.com/video/av24814008/index_353345.html
****://***.bilibili.com/video/av24813679/index_512522.html
****://***.bilibili.com/video/av24456916/index_118227.html
****://***.bilibili.com/video/av24184768/index_479880.html
****://***.bilibili.com/video/av24847283/index_093885.html
****://***.bilibili.com/video/av24801136/index_345906.html
****://***.bilibili.com/video/av24800762/index_570333.html
****://***.bilibili.com/video/av24814119/index_937191.html
****://***.bilibili.com/video/av24653848/index_239040.html
****://***.bilibili.com/video/av24148397/index_754330.html
****://***.bilibili.com/video/av24455475/index_666907.html
****://***.bilibili.com/video/av24813787/index_305241.html
****://***.bilibili.com/video/av24800762/index_313050.html
****://***.bilibili.com/video/av24488897/index_918158.html
****://***.bilibili.com/video/av24490963/index_484836.html
****://***.bilibili.com/video/av24813644/index_327377.html
****://***.bilibili.com/video/av24488962/index_486303.html
****://***.bilibili.com/video/av24799986/index_872691.html
****://***.bilibili.com/video/av24813948/index_014414.html
****://***.bilibili.com/video/av24488944/index_917106.html
****://***.bilibili.com/video/av23904193/index_894297.html
****://***.bilibili.com/video/av24148595/index_763829.html
****://***.bilibili.com/video/av24656141/index_688932.html
****://***.bilibili.com/video/av24655931/index_247369.html
****://***.bilibili.com/video/av24492499/index_117719.html
****://***.bilibili.com/video/av24176507/index_531746.html
****://***.bilibili.com/video/av24466047/index_190406.html
****://***.bilibili.com/video/av24491909/index_272863.html
****://***.bilibili.com/video/av24815052/index_568563.html
****://***.bilibili.com/video/av24801246/index_220202.html
****://***.bilibili.com/video/av24800635/index_957750.html
****://***.bilibili.com/video/av24453013/index_121603.html
****://***.bilibili.com/video/av24814760/index_828463.html
****://***.bilibili.com/video/av24814921/index_148213.html
****://***.bilibili.com/video/av24454580/index_389853.html
****://***.bilibili.com/video/av24799846/index_406082.html
****://***.bilibili.com/video/av24656021/index_876054.html
****://***.bilibili.com/video/av24815038/index_652038.html
****://***.bilibili.com/video/av24455376/index_868972.html
****://***.bilibili.com/video/av24492532/index_982385.html
****://***.bilibili.com/video/av24485468/index_268763.html
****://***.bilibili.com/video/av24815195/index_209079.html
****://***.bilibili.com/video/av24655338/index_259178.html
****://***.bilibili.com/video/av24172254/index_300017.html
****://***.bilibili.com/video/av24847797/index_468725.html
****://***.bilibili.com/video/av24656041/index_991446.html
****://***.bilibili.com/video/av24801074/index_701093.html
****://***.bilibili.com/video/av24657379/index_817538.html
****://***.bilibili.com/video/av24801231/index_029938.html
****://***.bilibili.com/video/av24184787/index_409418.html
****://***.bilibili.com/video/av24144945/index_604005.html
****://***.bilibili.com/video/av24814719/index_488215.html
****://***.bilibili.com/video/av24491418/index_836294.html
****://***.bilibili.com/video/av24814213/index_108742.html
****://***.bilibili.com/video/av24815356/index_551645.html
****://***.bilibili.com/video/av24847244/index_252594.html
回复

使用道具 举报

5

主题

35

帖子

95

积分

注册会员

Rank: 2

积分
95
发表于 2018-6-14 08:56:59 | 显示全部楼层
清明出行赏花游大热 乐园游成黑马2018年06月14日2018/6/14 8:56:54
****://***.bilibili.com/video/av24655799/index_325.html
****://***.bilibili.com/video/av24813830/index_0216.html
****://***.bilibili.com/video/av24453385/index_26284.html
****://***.bilibili.com/video/av24815865/index_0101415.html
****://***.bilibili.com/video/av24655962/index_47683931.html
****://***.bilibili.com/video/av24653680/index_024288.html
****://***.bilibili.com/video/av24653737/index_998.html
****://***.bilibili.com/video/av24492539/index_5211.html
****://***.bilibili.com/video/av21743786/index_45700.html
****://***.bilibili.com/video/av24657115/index_5253754.html
****://***.bilibili.com/video/av24453893/index_06174408.html
****://***.bilibili.com/video/av24655793/index_915586.html
****://***.bilibili.com/video/av24814978/index_975.html
****://***.bilibili.com/video/av24486434/index_7323.html
****://***.bilibili.com/video/av24172333/index_95483.html
****://***.bilibili.com/video/av24653656/index_6794563.html
****://***.bilibili.com/video/av24488749/index_28863582.html
****://***.bilibili.com/video/av24847368/index_024806.html
****://***.bilibili.com/video/av24146537/index_413.html
****://***.bilibili.com/video/av24455420/index_4416.html
****://***.bilibili.com/video/av24102578/index_98490.html
****://***.bilibili.com/video/av24815796/index_0368203.html
****://***.bilibili.com/video/av24814008/index_04579630.html
****://***.bilibili.com/video/av24176284/index_089204.html
****://***.bilibili.com/video/av24655362/index_538.html
****://***.bilibili.com/video/av24815879/index_6018.html
****://***.bilibili.com/video/av24813930/index_28897.html
****://***.bilibili.com/video/av24488677/index_9403766.html
****://***.bilibili.com/video/av24800826/index_96777840.html
****://***.bilibili.com/video/av24464984/index_167926.html
****://***.bilibili.com/video/av24854409/index_961.html
****://***.bilibili.com/video/av24801074/index_6337.html
****://***.bilibili.com/video/av24815028/index_95610.html
****://***.bilibili.com/video/av24655549/index_6969583.html
****://***.bilibili.com/video/av24815339/index_79254764.html
****://***.bilibili.com/video/av24815349/index_787498.html
****://***.bilibili.com/video/av24466278/index_071.html
****://***.bilibili.com/video/av24800577/index_2739.html
****://***.bilibili.com/video/av24453332/index_01005.html
****://***.bilibili.com/video/av24016497/index_4212351.html
****://***.bilibili.com/video/av24656136/index_19245701.html
****://***.bilibili.com/video/av21412070/index_123827.html
****://***.bilibili.com/video/av24145466/index_657.html
****://***.bilibili.com/video/av24177334/index_7873.html
****://***.bilibili.com/video/av24657318/index_92648.html
****://***.bilibili.com/video/av24799819/index_3020423.html
****://***.bilibili.com/video/av24815283/index_57938781.html
****://***.bilibili.com/video/av24655101/index_836615.html
****://***.bilibili.com/video/av24813804/index_877.html
****://***.bilibili.com/video/av24814238/index_3581.html
****://***.bilibili.com/video/av24653549/index_05756.html
****://***.bilibili.com/video/av24185705/index_3997262.html
****://***.bilibili.com/video/av24657371/index_87260878.html
****://***.bilibili.com/video/av24656069/index_952040.html
回复

使用道具 举报

17

主题

34

帖子

125

积分

注册会员

Rank: 2

积分
125
发表于 2018-6-14 10:45:06 | 显示全部楼层
观众热议《轩辕大帝》: 炎黄子孙都应该看一看2018年06月14日2018/6/14 10:45:14
****://***.bilibili.com/video/av24801084/index_347263.html
****://***.bilibili.com/video/av24102597/index_897.html
****://***.bilibili.com/video/av24464844/index_5549.html
****://***.bilibili.com/video/av24655931/index_56262.html
****://***.bilibili.com/video/av24657362/index_0084200.html
****://***.bilibili.com/video/av24655777/index_07567519.html
****://***.bilibili.com/video/av24815278/index_154820.html
****://***.bilibili.com/video/av24814915/index_417.html
****://***.bilibili.com/video/av24814038/index_5967.html
****://***.bilibili.com/video/av24814941/index_87507.html
****://***.bilibili.com/video/av24457280/index_2615075.html
****://***.bilibili.com/video/av24852740/index_25546745.html
****://***.bilibili.com/video/av24454434/index_649874.html
****://***.bilibili.com/video/av24800148/index_295.html
****://***.bilibili.com/video/av24847307/index_3500.html
****://***.bilibili.com/video/av24813777/index_68096.html
****://***.bilibili.com/video/av24854430/index_0722647.html
****://***.bilibili.com/video/av24815016/index_56991907.html
****://***.bilibili.com/video/av24814913/index_124176.html
****://***.bilibili.com/video/av24102860/index_151.html
****://***.bilibili.com/video/av24854435/index_1633.html
****://***.bilibili.com/video/av24847433/index_23928.html
****://***.bilibili.com/video/av24847067/index_6786652.html
****://***.bilibili.com/video/av24655983/index_80102160.html
****://***.bilibili.com/video/av24655116/index_317718.html
****://***.bilibili.com/video/av24101985/index_995.html
****://***.bilibili.com/video/av24655116/index_8088.html
****://***.bilibili.com/video/av24653806/index_59573.html
****://***.bilibili.com/video/av24177436/index_7684105.html
****://***.bilibili.com/video/av24814270/index_59749588.html
****://***.bilibili.com/video/av24184657/index_311085.html
****://***.bilibili.com/video/av24847861/index_826.html
****://***.bilibili.com/video/av24655630/index_0956.html
****://***.bilibili.com/video/av24847754/index_28430.html
****://***.bilibili.com/video/av24488297/index_3201834.html
****://***.bilibili.com/video/av24656176/index_94058535.html
****://***.bilibili.com/video/av24847433/index_901998.html
****://***.bilibili.com/video/av24653747/index_544.html
****://***.bilibili.com/video/av24847115/index_6324.html
****://***.bilibili.com/video/av24653876/index_72374.html
****://***.bilibili.com/video/av24814067/index_4969881.html
****://***.bilibili.com/video/av24800849/index_65564269.html
****://***.bilibili.com/video/av24653608/index_056999.html
****://***.bilibili.com/video/av24801001/index_542.html
****://***.bilibili.com/video/av24799977/index_9184.html
****://***.bilibili.com/video/av24184632/index_95041.html
****://***.bilibili.com/video/av21744400/index_5052536.html
****://***.bilibili.com/video/av24813601/index_59256657.html
****://***.bilibili.com/video/av24653666/index_680800.html
****://***.bilibili.com/video/av24657224/index_533.html
****://***.bilibili.com/video/av24800088/index_9088.html
****://***.bilibili.com/video/av24799963/index_61365.html
****://***.bilibili.com/video/av24847274/index_5874915.html
****://***.bilibili.com/video/av24815246/index_48429825.html
****://***.bilibili.com/video/av24174103/index_924948.html
****://***.bilibili.com/video/av24813529/index_482.html
****://***.bilibili.com/video/av24653862/index_5452.html
****://***.bilibili.com/video/av24453556/index_11635.html
****://***.bilibili.com/video/av24854463/index_7796324.html
****://***.bilibili.com/video/av24148678/index_22303235.html
****://***.bilibili.com/video/av24847357/index_943253.html
****://***.bilibili.com/video/av24800906/index_965.html
****://***.bilibili.com/video/av24799882/index_3552.html
****://***.bilibili.com/video/av24655136/index_15688.html
****://***.bilibili.com/video/av24465726/index_3513288.html
****://***.bilibili.com/video/av23813213/index_16975901.html
****://***.bilibili.com/video/av24847307/index_390839.html
****://***.bilibili.com/video/av24800914/index_973.html
****://***.bilibili.com/video/av24813850/index_6488.html
****://***.bilibili.com/video/av24491527/index_56605.html
****://***.bilibili.com/video/av24800951/index_7929354.html
****://***.bilibili.com/video/av24847861/index_89263643.html
****://***.bilibili.com/video/av24815053/index_933078.html
****://***.bilibili.com/video/av24815174/index_706.html
****://***.bilibili.com/video/av24656157/index_0589.html
****://***.bilibili.com/video/av24493029/index_94233.html
****://***.bilibili.com/video/av24814897/index_7055695.html
****://***.bilibili.com/video/av21744341/index_04694725.html
****://***.bilibili.com/video/av24814878/index_869295.html
回复

使用道具 举报

16

主题

91

帖子

220

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
220
发表于 2018-6-15 03:19:59 | 显示全部楼层
7月1日起,这些新规将影响我们生活2018年06月15日2018/6/15 3:19:45
****s://***.bilibili.com/video/av24799874/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655544/index_000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24814952/index_0000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24177485/index_00000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815276/index_0000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24852689/index_00000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24173068/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24485977/index_000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657203/index_0000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24800130/index_00000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655136/index_0000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24801254/index_00000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24813726/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24457040/index_000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24800819/index_0000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656160/index_00000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815893/index_0000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24183871/index_00000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815052/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657188/index_000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24185746/index_0000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24488416/index_00000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24455374/index_0000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24456799/index_00000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24492785/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24461098/index_000.html
****s://***.bilibili.com/video/av23900639/index_0000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656141/index_00000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24102763/index_0000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815114/index_00000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653916/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24813936/index_000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815107/index_0000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24852731/index_00000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24455479/index_0000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av23903902/index_00000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24486065/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24813494/index_000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24814219/index_0000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24847264/index_00000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24016897/index_0000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24457676/index_00000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24847057/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24813609/index_000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657162/index_0000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24799977/index_00000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24813916/index_0000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24454004/index_00000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24854435/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24175563/index_000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24800784/index_0000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655607/index_00000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24457525/index_0000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655838/index_00000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815711/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655987/index_000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655107/index_0000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24175588/index_00000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24454234/index_0000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24176581/index_00000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24457242/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655260/index_000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815339/index_0000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815016/index_00000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24814880/index_0000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24491942/index_00000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24488985/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24176699/index_000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24176202/index_0000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656176/index_00000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656160/index_0000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657326/index_00000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24799980/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655112/index_000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24814650/index_0000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24800819/index_00000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24813711/index_0000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24488928/index_00000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24800612/index_000000.html
回复

使用道具 举报

1

主题

8

帖子

33

积分

新手上路

Rank: 1

积分
33
发表于 2018-6-16 17:47:06 | 显示全部楼层
岛外也能查询明细版个人信用报告 每人每年2次免费2018年06月16日2018/6/16 17:46:59
****s://***.bilibili.com/video/av24800997/index_2022569.html
****s://***.bilibili.com/video/av23900595/index_0004072.html
****s://***.bilibili.com/video/av24101055/index_6707632.html
****s://***.bilibili.com/video/av24466308/index_9128200.html
****s://***.bilibili.com/video/av24488399/index_9831822.html
****s://***.bilibili.com/video/av24854457/index_0849511.html
****s://***.bilibili.com/video/av24491366/index_2067518.html
****s://***.bilibili.com/video/av24184869/index_0873552.html
****s://***.bilibili.com/video/av24485891/index_8043590.html
****s://***.bilibili.com/video/av24800960/index_1732495.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657129/index_8581207.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655107/index_1507919.html
****s://***.bilibili.com/video/av24813764/index_0572702.html
****s://***.bilibili.com/video/av24799889/index_8060110.html
****s://***.bilibili.com/video/av24465625/index_3350121.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655919/index_2822456.html
****s://***.bilibili.com/video/av24801200/index_4356701.html
****s://***.bilibili.com/video/av24800172/index_1597820.html
****s://***.bilibili.com/video/av24016709/index_5201968.html
****s://***.bilibili.com/video/av24457472/index_2577987.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655635/index_6502453.html
****s://***.bilibili.com/video/av21743647/index_6144091.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815248/index_7532016.html
****s://***.bilibili.com/video/av24814654/index_6114982.html
****s://***.bilibili.com/video/av24801318/index_7788235.html
****s://***.bilibili.com/video/av21409264/index_0944769.html
****s://***.bilibili.com/video/av21409361/index_1669664.html
****s://***.bilibili.com/video/av24852731/index_0448710.html
****s://***.bilibili.com/video/av24457242/index_3885618.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655952/index_3557657.html
****s://***.bilibili.com/video/av24488955/index_6882575.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815116/index_4452177.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655140/index_3395256.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453137/index_0680407.html
****s://***.bilibili.com/video/av24146599/index_0110064.html
****s://***.bilibili.com/video/av24183782/index_5662348.html
****s://***.bilibili.com/video/av24177473/index_4324410.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653858/index_2623005.html
****s://***.bilibili.com/video/av24185231/index_2920773.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657266/index_3310027.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815936/index_7338086.html
****s://***.bilibili.com/video/av24466114/index_3650878.html
****s://***.bilibili.com/video/av24185103/index_4960683.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815253/index_6316750.html
****s://***.bilibili.com/video/av24454572/index_9033935.html
****s://***.bilibili.com/video/av24491905/index_3850299.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815309/index_3608959.html
****s://***.bilibili.com/video/av24853745/index_3504330.html
****s://***.bilibili.com/video/av24799980/index_9122353.html
****s://***.bilibili.com/video/av24813693/index_5169431.html
****s://***.bilibili.com/video/av24847283/index_0193943.html
****s://***.bilibili.com/video/av24103383/index_6078916.html
****s://***.bilibili.com/video/av24799906/index_5385943.html
****s://***.bilibili.com/video/av24492477/index_7379357.html
****s://***.bilibili.com/video/av24457378/index_5395272.html
****s://***.bilibili.com/video/av24173242/index_3004873.html
****s://***.bilibili.com/video/av24185801/index_1443470.html
****s://***.bilibili.com/video/av24813764/index_8744883.html
****s://***.bilibili.com/video/av24800533/index_7246851.html
****s://***.bilibili.com/video/av24853722/index_7837331.html
****s://***.bilibili.com/video/av24464809/index_2701696.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815290/index_9369876.html
****s://***.bilibili.com/video/av24847149/index_5403995.html
****s://***.bilibili.com/video/av24454357/index_8679223.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657214/index_6150385.html
****s://***.bilibili.com/video/av24814163/index_0331878.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653786/index_8770841.html
****s://***.bilibili.com/video/av24176509/index_3234453.html
****s://***.bilibili.com/video/av24847244/index_1314722.html
****s://***.bilibili.com/video/av24454434/index_2084805.html
****s://***.bilibili.com/video/av21744029/index_1721170.html
****s://***.bilibili.com/video/av24801099/index_9094722.html
****s://***.bilibili.com/video/av24485935/index_8269329.html
****s://***.bilibili.com/video/av24465069/index_0160555.html
****s://***.bilibili.com/video/av24800841/index_7859351.html
****s://***.bilibili.com/video/av24814878/index_4022831.html
****s://***.bilibili.com/video/av24184795/index_2200903.html
****s://***.bilibili.com/video/av24847137/index_7255861.html
****s://***.bilibili.com/video/av24455324/index_6516141.html
****s://***.bilibili.com/video/av21412100/index_2343604.html
回复

使用道具 举报

32

主题

59

帖子

178

积分

注册会员

Rank: 2

积分
178
发表于 2018-6-16 21:35:00 | 显示全部楼层
总局发布2015年度医疗器械注册工作报告2018年06月16日2018/6/16 21:35:01
****://***.bilibili.com/video/av24815769/index_000.html
****://***.bilibili.com/video/av24176398/index_0000.html
****://***.bilibili.com/video/av24815145/index_00000.html
****://***.bilibili.com/video/av24657266/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24655219/index_00000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24814102/index_000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24184566/index_000.html
****://***.bilibili.com/video/av24102164/index_0000.html
****://***.bilibili.com/video/av24847737/index_00000.html
****://***.bilibili.com/video/av24174091/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24814894/index_00000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24801274/index_000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24016484/index_000.html
****://***.bilibili.com/video/av24800607/index_0000.html
****://***.bilibili.com/video/av21410848/index_00000.html
****://***.bilibili.com/video/av24854426/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24800762/index_00000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24656149/index_000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24463843/index_000.html
****://***.bilibili.com/video/av21411096/index_0000.html
****://***.bilibili.com/video/av24799823/index_00000.html
****://***.bilibili.com/video/av24485388/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24847737/index_00000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24492410/index_000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24815115/index_000.html
****://***.bilibili.com/video/av24815700/index_0000.html
****://***.bilibili.com/video/av24847288/index_00000.html
****://***.bilibili.com/video/av24800062/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24815135/index_00000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24813627/index_000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24815363/index_000.html
****://***.bilibili.com/video/av24453298/index_0000.html
****://***.bilibili.com/video/av24801305/index_00000.html
****://***.bilibili.com/video/av24656149/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24488425/index_00000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24457271/index_000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24655877/index_000.html
****://***.bilibili.com/video/av24454154/index_0000.html
****://***.bilibili.com/video/av24815253/index_00000.html
****://***.bilibili.com/video/av24815861/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av23902283/index_00000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24656136/index_000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24455544/index_000.html
****://***.bilibili.com/video/av24800816/index_0000.html
****://***.bilibili.com/video/av24814915/index_00000.html
****://***.bilibili.com/video/av24800577/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24852740/index_00000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24485862/index_000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24485523/index_000.html
****://***.bilibili.com/video/av24814097/index_0000.html
****://***.bilibili.com/video/av24653640/index_00000.html
****://***.bilibili.com/video/av24815049/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24853722/index_00000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24173886/index_000000.html
回复

使用道具 举报

1

主题

4

帖子

17

积分

新手上路

Rank: 1

积分
17
发表于 2018-6-17 05:43:39 | 显示全部楼层
扎克伯格一周内两度回应假新闻风波:我们正在解决 2018年06月17日2018/6/17 5:43:36
****://***.bilibili.com/video/av24488451/index_772280.html
****://***.bilibili.com/video/av24461117/index_968.html
****://***.bilibili.com/video/av24814880/index_3687.html
****://***.bilibili.com/video/av21744289/index_87877.html
****://***.bilibili.com/video/av24485498/index_1824977.html
****://***.bilibili.com/video/av24144982/index_80126404.html
****://***.bilibili.com/video/av24815239/index_223390.html
****://***.bilibili.com/video/av24813787/index_525.html
****://***.bilibili.com/video/av24146537/index_0403.html
****://***.bilibili.com/video/av23812433/index_53308.html
****://***.bilibili.com/video/av24657262/index_9543991.html
****://***.bilibili.com/video/av24465849/index_36599156.html
****://***.bilibili.com/video/av24657243/index_651372.html
****://***.bilibili.com/video/av24815171/index_594.html
****://***.bilibili.com/video/av24815049/index_9481.html
****://***.bilibili.com/video/av24653806/index_52961.html
****://***.bilibili.com/video/av24800816/index_2861244.html
****://***.bilibili.com/video/av24454609/index_75752477.html
****://***.bilibili.com/video/av24815315/index_446283.html
****://***.bilibili.com/video/av24854463/index_143.html
****://***.bilibili.com/video/av24814891/index_1564.html
****://***.bilibili.com/video/av24657107/index_19711.html
****://***.bilibili.com/video/av24184866/index_7526938.html
****://***.bilibili.com/video/av24488834/index_40124018.html
****://***.bilibili.com/video/av24655607/index_153829.html
****://***.bilibili.com/video/av24184815/index_782.html
****://***.bilibili.com/video/av24814997/index_4282.html
****://***.bilibili.com/video/av24454154/index_94429.html
****://***.bilibili.com/video/av24465628/index_7279338.html
****://***.bilibili.com/video/av24452978/index_76611464.html
****://***.bilibili.com/video/av24172193/index_516862.html
****://***.bilibili.com/video/av24465779/index_011.html
****://***.bilibili.com/video/av24653733/index_3406.html
****://***.bilibili.com/video/av24800673/index_01684.html
****://***.bilibili.com/video/av24486321/index_2164865.html
****://***.bilibili.com/video/av24492824/index_54935366.html
****://***.bilibili.com/video/av24454774/index_117977.html
****://***.bilibili.com/video/av24800886/index_356.html
****://***.bilibili.com/video/av21414369/index_8313.html
****://***.bilibili.com/video/av24799925/index_75220.html
****://***.bilibili.com/video/av24814102/index_5448674.html
****://***.bilibili.com/video/av24453151/index_70715580.html
****://***.bilibili.com/video/av24847264/index_124891.html
****://***.bilibili.com/video/av24813660/index_203.html
****://***.bilibili.com/video/av24173814/index_6612.html
****://***.bilibili.com/video/av24655674/index_09562.html
****://***.bilibili.com/video/av24800612/index_2614901.html
****://***.bilibili.com/video/av24813840/index_52877112.html
****://***.bilibili.com/video/av24488305/index_311932.html
****://***.bilibili.com/video/av24173752/index_929.html
****://***.bilibili.com/video/av24814955/index_6845.html
****://***.bilibili.com/video/av24655295/index_43319.html
****://***.bilibili.com/video/av24815107/index_2594502.html
****://***.bilibili.com/video/av24653858/index_28729113.html
****://***.bilibili.com/video/av24455483/index_252843.html
****://***.bilibili.com/video/av24184578/index_804.html
****://***.bilibili.com/video/av24463846/index_1071.html
****://***.bilibili.com/video/av24102158/index_85602.html
****://***.bilibili.com/video/av24453465/index_2779229.html
****://***.bilibili.com/video/av24847868/index_34732749.html
****://***.bilibili.com/video/av24655714/index_734117.html
****://***.bilibili.com/video/av24653733/index_663.html
****://***.bilibili.com/video/av24465069/index_0021.html
****://***.bilibili.com/video/av24814979/index_17765.html
****://***.bilibili.com/video/av24847774/index_8357239.html
****://***.bilibili.com/video/av24454327/index_17367476.html
****://***.bilibili.com/video/av24847335/index_976820.html
****://***.bilibili.com/video/av24655131/index_492.html
****://***.bilibili.com/video/av24800601/index_5746.html
****://***.bilibili.com/video/av21414260/index_20371.html
****://***.bilibili.com/video/av24452941/index_1562185.html
****://***.bilibili.com/video/av24799932/index_85933393.html
****://***.bilibili.com/video/av24485503/index_843290.html
****://***.bilibili.com/video/av24814952/index_506.html
****://***.bilibili.com/video/av24799963/index_7518.html
****://***.bilibili.com/video/av24653656/index_08152.html
****://***.bilibili.com/video/av24177281/index_1272155.html
****://***.bilibili.com/video/av24184733/index_25831662.html
****://***.bilibili.com/video/av24813916/index_428644.html
回复

使用道具 举报

0

主题

2

帖子

10

积分

新手上路

Rank: 1

积分
10
发表于 2018-6-17 13:18:02 | 显示全部楼层
9省份上调最低工资标准 你的工资涨了吗?2018年06月17日2018/6/17 13:18:01
****://***.bilibili.com/video/av24457595/index_0786636.html
****://***.bilibili.com/video/av24488776/index_1164342.html
****://***.bilibili.com/video/av24813494/index_9664885.html
****://***.bilibili.com/video/av24815115/index_7606794.html
****://***.bilibili.com/video/av24491715/index_2576886.html
****://***.bilibili.com/video/av24847797/index_6806848.html
****://***.bilibili.com/video/av24847249/index_4623165.html
****://***.bilibili.com/video/av24854450/index_8645453.html
****://***.bilibili.com/video/av24800645/index_0808418.html
****://***.bilibili.com/video/av24800533/index_6975663.html
****://***.bilibili.com/video/av24454182/index_8589473.html
****://***.bilibili.com/video/av24657239/index_0735393.html
****://***.bilibili.com/video/av24813922/index_8203335.html
****://***.bilibili.com/video/av24814887/index_9074397.html
****://***.bilibili.com/video/av24814961/index_6575020.html
****://***.bilibili.com/video/av24853748/index_1660799.html
****://***.bilibili.com/video/av24814952/index_1730247.html
****://***.bilibili.com/video/av24800841/index_6723278.html
****://***.bilibili.com/video/av24017085/index_4041853.html
****://***.bilibili.com/video/av24854440/index_2503637.html
****://***.bilibili.com/video/av24657309/index_6425368.html
****://***.bilibili.com/video/av24655785/index_3430400.html
****://***.bilibili.com/video/av24176770/index_7527416.html
****://***.bilibili.com/video/av24653671/index_5199459.html
****://***.bilibili.com/video/av24463994/index_1275199.html
****://***.bilibili.com/video/av24854469/index_2979101.html
****://***.bilibili.com/video/av24657362/index_5103534.html
****://***.bilibili.com/video/av24800706/index_0851101.html
****://***.bilibili.com/video/av24847131/index_3359092.html
****://***.bilibili.com/video/av24815289/index_1643005.html
****://***.bilibili.com/video/av24655827/index_6473059.html
****://***.bilibili.com/video/av24175785/index_0969141.html
****://***.bilibili.com/video/av24799932/index_4139989.html
****://***.bilibili.com/video/av24148507/index_6100194.html
****://***.bilibili.com/video/av24655704/index_4504394.html
****://***.bilibili.com/video/av24815360/index_3881412.html
****://***.bilibili.com/video/av24175625/index_3998407.html
****://***.bilibili.com/video/av24815027/index_4031159.html
****://***.bilibili.com/video/av24653858/index_3729655.html
****://***.bilibili.com/video/av24453357/index_3547570.html
****://***.bilibili.com/video/av24183915/index_3584772.html
****://***.bilibili.com/video/av24456750/index_1026860.html
****://***.bilibili.com/video/av24655748/index_4632340.html
****://***.bilibili.com/video/av24814947/index_0618670.html
****://***.bilibili.com/video/av24815225/index_3508360.html
****://***.bilibili.com/video/av24815153/index_5564871.html
****://***.bilibili.com/video/av24491887/index_7028949.html
****://***.bilibili.com/video/av24653862/index_9152203.html
****://***.bilibili.com/video/av24655165/index_9660928.html
****://***.bilibili.com/video/av24800165/index_5184909.html
****://***.bilibili.com/video/av24854406/index_1674792.html
****://***.bilibili.com/video/av21414280/index_5907214.html
****://***.bilibili.com/video/av24814931/index_3561676.html
****://***.bilibili.com/video/av24453030/index_8038422.html
****://***.bilibili.com/video/av24653728/index_8439497.html
****://***.bilibili.com/video/av24800723/index_5775003.html
****://***.bilibili.com/video/av24653695/index_7537131.html
****://***.bilibili.com/video/av24813770/index_6133322.html
****://***.bilibili.com/video/av24172059/index_5462606.html
****://***.bilibili.com/video/av24486240/index_4677167.html
****://***.bilibili.com/video/av24814719/index_7855621.html
****://***.bilibili.com/video/av24814876/index_4913902.html
****://***.bilibili.com/video/av24847131/index_2061759.html
****://***.bilibili.com/video/av24485533/index_3134062.html
****://***.bilibili.com/video/av24657379/index_9690648.html
****://***.bilibili.com/video/av24655724/index_3876010.html
****://***.bilibili.com/video/av24488868/index_4596942.html
****://***.bilibili.com/video/av24186035/index_5163174.html
****://***.bilibili.com/video/av24814149/index_7116585.html
****://***.bilibili.com/video/av24854440/index_3123638.html
****://***.bilibili.com/video/av24101933/index_2846388.html
****://***.bilibili.com/video/av24852731/index_6370293.html
****://***.bilibili.com/video/av21744441/index_4364646.html
****://***.bilibili.com/video/av24655532/index_6504251.html
****://***.bilibili.com/video/av24657401/index_3633133.html
****://***.bilibili.com/video/av24455554/index_2168850.html
****://***.bilibili.com/video/av24847061/index_8453918.html
****://***.bilibili.com/video/av24491914/index_7580826.html
****://***.bilibili.com/video/av24655101/index_3421272.html
****://***.bilibili.com/video/av24655153/index_6371502.html
回复

使用道具 举报

展开

Archiver|手机版|小黑屋|Piu4.Com  

GMT+8, 2018-8-16 16:13 , Processed in 0.370947 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.3

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表