Piu4-社区

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 游戏 福利 新服
楼主: piu4-西西

[综合交流] Piu4《不良人》新手发展攻略

  [复制链接]

29

主题

60

帖子

177

积分

注册会员

Rank: 2

积分
177
发表于 2018-6-10 09:13:49 | 显示全部楼层
富士康之后 和硕科技开三倍工资留员工春节加班2018年06月10日2018/6/10 9:13:50
****://***.bilibili.com/video/av24104489/index_215457.html
****://***.bilibili.com/video/av24488540/index_518.html
****://***.bilibili.com/video/av24465857/index_5423.html
****://***.bilibili.com/video/av24457249/index_72808.html
****://***.bilibili.com/video/av24454175/index_6870903.html
****://***.bilibili.com/video/av24176389/index_47509011.html
****://***.bilibili.com/video/av23902986/index_633889.html
****://***.bilibili.com/video/av24144982/index_687.html
****://***.bilibili.com/video/av24454742/index_6311.html
****://***.bilibili.com/video/av24463799/index_67243.html
****://***.bilibili.com/video/av24486325/index_9744587.html
****://***.bilibili.com/video/av21746585/index_36174753.html
****://***.bilibili.com/video/av24454132/index_989671.html
****://***.bilibili.com/video/av24491905/index_846.html
****://***.bilibili.com/video/av24145323/index_0761.html
****://***.bilibili.com/video/av24101549/index_55073.html
****://***.bilibili.com/video/av24492433/index_2600060.html
****://***.bilibili.com/video/av24186656/index_44083215.html
****://***.bilibili.com/video/av24456271/index_479659.html
****://***.bilibili.com/video/av24100577/index_634.html
****://***.bilibili.com/video/av24486718/index_5651.html
****://***.bilibili.com/video/av24491408/index_92860.html
****://***.bilibili.com/video/av24487431/index_4091339.html
****://***.bilibili.com/video/av21744436/index_84824690.html
****://***.bilibili.com/video/av24457226/index_560513.html
****://***.bilibili.com/video/av24491493/index_111.html
****://***.bilibili.com/video/av21746769/index_5210.html
****://***.bilibili.com/video/av24175563/index_55864.html
****://***.bilibili.com/video/av24492929/index_8563551.html
****://***.bilibili.com/video/av23812512/index_95554213.html
****://***.bilibili.com/video/av24485935/index_625351.html
****://***.bilibili.com/video/av24466212/index_340.html
****://***.bilibili.com/video/av24486286/index_4437.html
****://***.bilibili.com/video/av24465702/index_75270.html
****://***.bilibili.com/video/av24485494/index_8480912.html
****://***.bilibili.com/video/av24491449/index_86555706.html
****://***.bilibili.com/video/av24455094/index_000021.html
****://***.bilibili.com/video/av24455251/index_272.html
****://***.bilibili.com/video/av23899979/index_9101.html
****://***.bilibili.com/video/av24145979/index_57105.html
****://***.bilibili.com/video/av24146153/index_0775972.html
****://***.bilibili.com/video/av24457362/index_65396943.html
****://***.bilibili.com/video/av24173934/index_090961.html
****://***.bilibili.com/video/av21744647/index_387.html
****://***.bilibili.com/video/av24491821/index_8990.html
****://***.bilibili.com/video/av24452383/index_96473.html
****://***.bilibili.com/video/av24489128/index_5504428.html
****://***.bilibili.com/video/av24491847/index_97149603.html
****://***.bilibili.com/video/av24456737/index_750414.html
****://***.bilibili.com/video/av24453105/index_554.html
****://***.bilibili.com/video/av24492390/index_6697.html
****://***.bilibili.com/video/av24492539/index_54151.html
****://***.bilibili.com/video/av21744594/index_7042125.html
****://***.bilibili.com/video/av21746826/index_23677237.html
****://***.bilibili.com/video/av24456500/index_011597.html
****://***.bilibili.com/video/av24454327/index_641.html
****://***.bilibili.com/video/av24485500/index_2948.html
****://***.bilibili.com/video/av24491909/index_65259.html
****://***.bilibili.com/video/av24456733/index_2016108.html
****://***.bilibili.com/video/av24185726/index_99641253.html
****://***.bilibili.com/video/av24453105/index_351837.html
****://***.bilibili.com/video/av24452274/index_843.html
****://***.bilibili.com/video/av24452153/index_3196.html
****://***.bilibili.com/video/av24456417/index_54625.html
****://***.bilibili.com/video/av24492372/index_4388359.html
****://***.bilibili.com/video/av24486342/index_99462519.html
****://***.bilibili.com/video/av24457162/index_686974.html
****://***.bilibili.com/video/av24454351/index_776.html
****://***.bilibili.com/video/av24454315/index_8092.html
****://***.bilibili.com/video/av24466055/index_41111.html
****://***.bilibili.com/video/av24185165/index_7157715.html
****://***.bilibili.com/video/av24465839/index_58356405.html
****://***.bilibili.com/video/av24175622/index_065909.html
****://***.bilibili.com/video/av24491393/index_034.html
****://***.bilibili.com/video/av24102478/index_2066.html
****://***.bilibili.com/video/av24487347/index_25279.html
****://***.bilibili.com/video/av24452818/index_4416175.html
****://***.bilibili.com/video/av21744010/index_75761909.html
****://***.bilibili.com/video/av24486317/index_466855.html
回复

使用道具 举报

10

主题

32

帖子

94

积分

注册会员

Rank: 2

积分
94
发表于 2018-6-12 03:18:45 | 显示全部楼层
甩掉包袱!微软下周起全面停止支持IE8、IE9、IE10浏览器2018年06月12日2018-6-12 3:01:50
****s://***.bilibili.com/video/av23904167/index_039261.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657047/index_498.html
****s://***.bilibili.com/video/av24466254/index_0426.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656706/index_47108.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653876/index_0837638.html
****s://***.bilibili.com/video/av24185174/index_36718808.html
****s://***.bilibili.com/video/av24457103/index_112130.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655263/index_210.html
****s://***.bilibili.com/video/av24175472/index_5416.html
****s://***.bilibili.com/video/av24173171/index_45063.html
****s://***.bilibili.com/video/av24184669/index_0572841.html
****s://***.bilibili.com/video/av24174181/index_18036663.html
****s://***.bilibili.com/video/av23899950/index_054269.html
****s://***.bilibili.com/video/av24144789/index_153.html
****s://***.bilibili.com/video/av24144982/index_2033.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655931/index_35496.html
****s://***.bilibili.com/video/av24184160/index_7627845.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656676/index_40066885.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653602/index_001303.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655967/index_069.html
****s://***.bilibili.com/video/av23902864/index_3227.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655351/index_59028.html
****s://***.bilibili.com/video/av24144919/index_0253496.html
****s://***.bilibili.com/video/av24456896/index_31904917.html
****s://***.bilibili.com/video/av24015252/index_363217.html
****s://***.bilibili.com/video/av24016713/index_926.html
****s://***.bilibili.com/video/av24487464/index_1593.html
****s://***.bilibili.com/video/av24172308/index_39757.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655684/index_0475962.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657285/index_12932725.html
****s://***.bilibili.com/video/av24454613/index_358852.html
****s://***.bilibili.com/video/av24185992/index_572.html
****s://***.bilibili.com/video/av24176308/index_8778.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453371/index_15593.html
****s://***.bilibili.com/video/av24457233/index_2888036.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655566/index_95333862.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655987/index_460097.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657188/index_889.html
****s://***.bilibili.com/video/av24173171/index_2654.html
****s://***.bilibili.com/video/av24102582/index_32499.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653651/index_6771919.html
****s://***.bilibili.com/video/av24463956/index_12886299.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453901/index_892394.html
****s://***.bilibili.com/video/av24148449/index_985.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656166/index_4807.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657239/index_82341.html
****s://***.bilibili.com/video/av24455589/index_4644598.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453896/index_19886631.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657393/index_668859.html
****s://***.bilibili.com/video/av24184713/index_275.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657762/index_3777.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653817/index_37738.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657228/index_7091036.html
****s://***.bilibili.com/video/av24185691/index_97829689.html
****s://***.bilibili.com/video/av24016917/index_803867.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653207/index_419.html
****s://***.bilibili.com/video/av23902981/index_6062.html
****s://***.bilibili.com/video/av23815772/index_81885.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655827/index_0653471.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653757/index_95013670.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655796/index_263176.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655987/index_698.html
****s://***.bilibili.com/video/av24652895/index_1242.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657711/index_93434.html
****s://***.bilibili.com/video/av24183836/index_7728667.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653129/index_15487794.html
****s://***.bilibili.com/video/av24457564/index_929054.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453371/index_202.html
****s://***.bilibili.com/video/av24487521/index_1999.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656002/index_47745.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657239/index_6516496.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453389/index_13640858.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657340/index_126244.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656696/index_539.html
****s://***.bilibili.com/video/av23903823/index_5410.html
****s://***.bilibili.com/video/av24454389/index_29998.html
****s://***.bilibili.com/video/av24488992/index_0567510.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655371/index_47203074.html
****s://***.bilibili.com/video/av24652904/index_364123.html
回复

使用道具 举报

7

主题

22

帖子

69

积分

注册会员

Rank: 2

积分
69
发表于 2018-6-12 05:18:30 | 显示全部楼层
少年欲从商场4楼跳下:父母生二胎后关爱不够 2018年06月12日2018/6/12 5:18:23
****s://***.bilibili.com/video/av24652995/index_444.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656688/index_4709.html
****s://***.bilibili.com/video/av24172218/index_77589.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656002/index_3734093.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656728/index_96201128.html
****s://***.bilibili.com/video/av24466244/index_162328.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656619/index_891.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656739/index_0907.html
****s://***.bilibili.com/video/av24652962/index_95266.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656017/index_9753737.html
****s://***.bilibili.com/video/av24455329/index_35055357.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655714/index_590484.html
****s://***.bilibili.com/video/av24175511/index_679.html
****s://***.bilibili.com/video/av24176261/index_2764.html
****s://***.bilibili.com/video/av23903102/index_63276.html
****s://***.bilibili.com/video/av24486824/index_4143829.html
****s://***.bilibili.com/video/av24454245/index_05951524.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657665/index_955635.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653848/index_647.html
****s://***.bilibili.com/video/av24103429/index_9080.html
****s://***.bilibili.com/video/av24461005/index_18007.html
****s://***.bilibili.com/video/av24652941/index_8902869.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653010/index_73661673.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657756/index_069222.html
****s://***.bilibili.com/video/av24454291/index_701.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653123/index_5489.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655662/index_16564.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657279/index_9443487.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655362/index_92340978.html
****s://***.bilibili.com/video/av24460996/index_115995.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655331/index_925.html
****s://***.bilibili.com/video/av24457146/index_9916.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653651/index_14873.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653088/index_7735621.html
****s://***.bilibili.com/video/av24491842/index_10298816.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653549/index_032525.html
****s://***.bilibili.com/video/av24457242/index_441.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655796/index_5217.html
****s://***.bilibili.com/video/av24489165/index_78681.html
****s://***.bilibili.com/video/av24176782/index_7481819.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653780/index_34519513.html
****s://***.bilibili.com/video/av24176308/index_242383.html
****s://***.bilibili.com/video/av24652883/index_124.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656074/index_6388.html
****s://***.bilibili.com/video/av24172963/index_98760.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653214/index_4993681.html
****s://***.bilibili.com/video/av24148675/index_79525749.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653624/index_689153.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655305/index_608.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657162/index_8504.html
****s://***.bilibili.com/video/av24652949/index_49067.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657358/index_1292840.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655371/index_90153796.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655894/index_077789.html
回复

使用道具 举报

15

主题

18

帖子

61

积分

注册会员

Rank: 2

积分
61
发表于 2018-6-12 14:33:05 | 显示全部楼层
盘点百度、阿里、腾讯上半年产业布局及相关域名2018年06月12日2018/6/12 14:33:02
****://***.bilibili.com/video/av24657175/index_000000.html
****://***.bilibili.com/video/av23902738/index_000.html
****://***.bilibili.com/video/av24485503/index_0000.html
****://***.bilibili.com/video/av24145038/index_00000.html
****://***.bilibili.com/video/av24657393/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24453619/index_00000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24173930/index_000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24657624/index_000.html
****://***.bilibili.com/video/av24656431/index_0000.html
****://***.bilibili.com/video/av24456837/index_00000.html
****://***.bilibili.com/video/av24655610/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24655919/index_00000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24653836/index_000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24657547/index_000.html
****://***.bilibili.com/video/av23902921/index_0000.html
****://***.bilibili.com/video/av24656611/index_00000.html
****://***.bilibili.com/video/av24653100/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24653184/index_00000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24655273/index_000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24456904/index_000.html
****://***.bilibili.com/video/av24015484/index_0000.html
****://***.bilibili.com/video/av24455366/index_00000.html
****://***.bilibili.com/video/av24457532/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24656030/index_00000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24655295/index_000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24657168/index_000.html
****://***.bilibili.com/video/av24657107/index_0000.html
****://***.bilibili.com/video/av24176791/index_00000.html
****://***.bilibili.com/video/av24172341/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24465598/index_00000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24176794/index_000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24465055/index_000.html
****://***.bilibili.com/video/av24463999/index_0000.html
****://***.bilibili.com/video/av24457078/index_00000.html
****://***.bilibili.com/video/av24452975/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24657243/index_00000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24172853/index_000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24655344/index_000.html
****://***.bilibili.com/video/av24656619/index_0000.html
****://***.bilibili.com/video/av24485503/index_00000.html
****://***.bilibili.com/video/av24183811/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24463852/index_00000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24657654/index_000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24175767/index_000.html
****://***.bilibili.com/video/av24176284/index_0000.html
****://***.bilibili.com/video/av24653554/index_00000.html
****://***.bilibili.com/video/av24655544/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24657239/index_00000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24657697/index_000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24653219/index_000.html
****://***.bilibili.com/video/av24173125/index_0000.html
****://***.bilibili.com/video/av24185992/index_00000.html
****://***.bilibili.com/video/av24176408/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24655260/index_00000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24655610/index_000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24656141/index_000.html
****://***.bilibili.com/video/av24653184/index_0000.html
****://***.bilibili.com/video/av24465869/index_00000.html
****://***.bilibili.com/video/av24657239/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24656581/index_00000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24466016/index_000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24487326/index_000.html
****://***.bilibili.com/video/av24657051/index_0000.html
****://***.bilibili.com/video/av24173220/index_00000.html
****://***.bilibili.com/video/av23900576/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24653728/index_00000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24466109/index_000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24453794/index_000.html
****://***.bilibili.com/video/av24657266/index_0000.html
****://***.bilibili.com/video/av24657203/index_00000.html
****://***.bilibili.com/video/av24174127/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24657735/index_00000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24652883/index_000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24657256/index_000.html
****://***.bilibili.com/video/av24655207/index_0000.html
****://***.bilibili.com/video/av24184834/index_00000.html
****://***.bilibili.com/video/av23903757/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24015367/index_00000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24653793/index_000000.html
回复

使用道具 举报

9

主题

40

帖子

109

积分

注册会员

Rank: 2

积分
109
发表于 2018-6-12 18:46:03 | 显示全部楼层
“双帮”结对谱新曲 精准扶贫谋发展 青海省人民医院积极开展“双帮”和“三带三推”工作2018年06月12日2018-6-12 18:29:08
****s://***.bilibili.com/video/av24657069/index_096766.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653177/index_202.html
****s://***.bilibili.com/video/av24101073/index_5765.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656127/index_58370.html
****s://***.bilibili.com/video/av24488677/index_6039955.html
****s://***.bilibili.com/video/av24488944/index_49403145.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653656/index_358515.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655610/index_384.html
****s://***.bilibili.com/video/av24103374/index_0126.html
****s://***.bilibili.com/video/av24016823/index_83217.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653167/index_3361062.html
****s://***.bilibili.com/video/av24461047/index_14114433.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657809/index_178632.html
****s://***.bilibili.com/video/av24463889/index_224.html
****s://***.bilibili.com/video/av24454753/index_5280.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656570/index_44172.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453013/index_7532029.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653862/index_07912024.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655107/index_968015.html
****s://***.bilibili.com/video/av24146593/index_634.html
****s://***.bilibili.com/video/av24465084/index_6222.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656667/index_46671.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655382/index_0591034.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655325/index_31792014.html
****s://***.bilibili.com/video/av24457611/index_043308.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453193/index_649.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653010/index_7887.html
****s://***.bilibili.com/video/av23900610/index_45764.html
****s://***.bilibili.com/video/av24101795/index_4047248.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656417/index_03234635.html
****s://***.bilibili.com/video/av24454275/index_866675.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655799/index_373.html
****s://***.bilibili.com/video/av24489006/index_9795.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656482/index_11054.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656676/index_4282881.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657351/index_72310066.html
****s://***.bilibili.com/video/av24466114/index_344622.html
****s://***.bilibili.com/video/av24176462/index_634.html
****s://***.bilibili.com/video/av24176169/index_3496.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656720/index_27829.html
****s://***.bilibili.com/video/av24176322/index_4552472.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657228/index_89048751.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657033/index_978562.html
****s://***.bilibili.com/video/av24485448/index_788.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655732/index_7855.html
****s://***.bilibili.com/video/av24186221/index_30225.html
****s://***.bilibili.com/video/av24452611/index_0333787.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657058/index_68560476.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657802/index_323372.html
****s://***.bilibili.com/video/av24457239/index_149.html
****s://***.bilibili.com/video/av24492410/index_4267.html
****s://***.bilibili.com/video/av23900585/index_00120.html
****s://***.bilibili.com/video/av24184149/index_6331727.html
****s://***.bilibili.com/video/av24457068/index_03532716.html
****s://***.bilibili.com/video/av24488749/index_367062.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655188/index_134.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657346/index_9677.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453639/index_48231.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655539/index_7440030.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655777/index_60096916.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653855/index_296310.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453182/index_528.html
****s://***.bilibili.com/video/av23903853/index_8505.html
****s://***.bilibili.com/video/av24452570/index_42167.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655371/index_9193562.html
****s://***.bilibili.com/video/av24465789/index_46698080.html
****s://***.bilibili.com/video/av24103012/index_105873.html
****s://***.bilibili.com/video/av24184476/index_951.html
****s://***.bilibili.com/video/av24103181/index_7326.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655558/index_06831.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655344/index_3540126.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653629/index_68428566.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655179/index_322972.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453392/index_016.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655135/index_9152.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657646/index_31795.html
****s://***.bilibili.com/video/av24173032/index_8307989.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656106/index_11137171.html
****s://***.bilibili.com/video/av24183839/index_478928.html
回复

使用道具 举报

36

主题

50

帖子

156

积分

注册会员

Rank: 2

积分
156
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
国外奇葩规定:坐过山车禁尖叫 不剃腋毛多拿学分(组图)2018年06月14日2018/6/14 6:26:57
****s://***.bilibili.com/video/av24655889/index_865020.html
****s://***.bilibili.com/video/av24175785/index_816.html
****s://***.bilibili.com/video/av24800970/index_6367.html
****s://***.bilibili.com/video/av24185696/index_70577.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453503/index_5085778.html
****s://***.bilibili.com/video/av23903976/index_51940709.html
****s://***.bilibili.com/video/av24814952/index_853607.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815181/index_172.html
****s://***.bilibili.com/video/av24172185/index_8265.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815150/index_25959.html
****s://***.bilibili.com/video/av24464984/index_8574298.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653551/index_26886583.html
****s://***.bilibili.com/video/av24186248/index_792787.html
****s://***.bilibili.com/video/av24847368/index_042.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653862/index_5741.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453362/index_22609.html
****s://***.bilibili.com/video/av24801104/index_0941333.html
****s://***.bilibili.com/video/av24185731/index_88029623.html
****s://***.bilibili.com/video/av24485407/index_282326.html
****s://***.bilibili.com/video/av24800784/index_281.html
****s://***.bilibili.com/video/av24813526/index_4944.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655653/index_60327.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815145/index_6598668.html
****s://***.bilibili.com/video/av24145026/index_39991385.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655610/index_194938.html
****s://***.bilibili.com/video/av24800951/index_281.html
****s://***.bilibili.com/video/av23903915/index_3649.html
****s://***.bilibili.com/video/av24800135/index_91769.html
****s://***.bilibili.com/video/av23812427/index_1974316.html
****s://***.bilibili.com/video/av24101584/index_48738910.html
****s://***.bilibili.com/video/av24016833/index_837639.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815715/index_946.html
****s://***.bilibili.com/video/av24486360/index_7491.html
****s://***.bilibili.com/video/av24465798/index_94812.html
****s://***.bilibili.com/video/av24455451/index_1288652.html
****s://***.bilibili.com/video/av24814044/index_38955245.html
****s://***.bilibili.com/video/av24492463/index_405312.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655571/index_015.html
****s://***.bilibili.com/video/av24486381/index_0682.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653656/index_54481.html
****s://***.bilibili.com/video/av24813840/index_5781062.html
****s://***.bilibili.com/video/av24799874/index_30009150.html
****s://***.bilibili.com/video/av24814080/index_379840.html
****s://***.bilibili.com/video/av24814999/index_900.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655619/index_3796.html
****s://***.bilibili.com/video/av24847057/index_97456.html
****s://***.bilibili.com/video/av24457525/index_3666299.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815238/index_17291581.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655607/index_898454.html
****s://***.bilibili.com/video/av21414304/index_166.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657165/index_8837.html
****s://***.bilibili.com/video/av24847368/index_54264.html
****s://***.bilibili.com/video/av24847413/index_2883640.html
****s://***.bilibili.com/video/av24799997/index_93271978.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653680/index_780999.html
****s://***.bilibili.com/video/av24847357/index_220.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653887/index_9845.html
****s://***.bilibili.com/video/av24847221/index_15393.html
****s://***.bilibili.com/video/av24463814/index_6203423.html
****s://***.bilibili.com/video/av24801035/index_46088580.html
****s://***.bilibili.com/video/av23815696/index_497337.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655710/index_506.html
****s://***.bilibili.com/video/av24813586/index_7480.html
****s://***.bilibili.com/video/av24172086/index_57897.html
****s://***.bilibili.com/video/av24847048/index_7248448.html
****s://***.bilibili.com/video/av24814179/index_54313139.html
****s://***.bilibili.com/video/av24454351/index_302895.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815290/index_612.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453328/index_4594.html
****s://***.bilibili.com/video/av24801246/index_29828.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657326/index_1865652.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655242/index_57228260.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657266/index_864590.html
****s://***.bilibili.com/video/av24801066/index_111.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815873/index_2484.html
****s://***.bilibili.com/video/av24102685/index_33549.html
****s://***.bilibili.com/video/av24488416/index_5053847.html
****s://***.bilibili.com/video/av24847395/index_53839318.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655862/index_955532.html
回复

使用道具 举报

104

主题

239

帖子

590

积分

高级会员

Rank: 4

积分
590
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
KA72体积全球最小智能监控摄像机,小巧机身和1圆硬币差不多,麻雀虽小五脏俱全,KA72主控芯片采用美国进口安霸芯片,有史以来,最强大,最智能的芯片,保证连续录像录音不发热不死机,1600万像素单反级别完全媲美iPhone8摄像头,8核芯让运行更流畅更稳定,摄像镜头采用进口OV9715图像感光蓝镜芯片,170度宽广角上下左右全覆盖,KA72更是不惜成本打造全新技术HDR+WDR软硬合一,不论是在强光、弱光、晴天、雨天、阴天等不同环境都能自动校检所摄取画面清晰可见。强劲的18颗进口纳米夜视灯不爆红不发红,保证在漆黑一片无任何光线可视范围高达100米!录像录音不闪灯不亮灯、晚上夜视不发红,更隐蔽更神奇,防偷防婚外最佳设备!强磁机身随意吸贴,无需任何安装,更隐蔽更便捷的智能监控让您随心所欲!
选择KA72的理由:可吸附在衣服、包包、椅子、床下、衣柜、窗帘、洗手间、电视、门框、天花板、电灯、汽车等等,安装位置只有您想不到,没有KA72做不到。内置大容量电池,充满可用72小时,可连接充电宝、电源边充电录;KA72更是内置特有Turbo一键穿墙WIFI模块,WIFI发射更远更强更稳定,无需网络、无需网线、无需流量、无需布线,苹果手机、安卓手机、手机无需联网想看就看,智能监控就该这么简单,您想要的画面它都有!
在花样年华的世界上,你对她的信任不一定能换来她的真诚,爱人出轨、女友背叛、保姆虐童、员工偷懒、仓库失窃、店铺被抢、入室偷盗...还原**,KA72您值得拥有!出差在外,家里发生了什么,您想要的画面,手机想看就看!远程监控不受距离**,例如KA72在中国,人在美国,拿出手机就可以实时看、回放、下载、删除,**的画面,想下载就下载,想删就删,监控就该这样智能。
KA72参数:1600万像素、170度大广角、18颗进口夜视不发红光、HDR+WDR+WiFi功能、8核心处理器、全新HEVC编码技术。我们追求高质量,我们不打价格战,我们只拼高品质!
QQ:851138899    热线:13530047234    官网:***.25xc.net
KA72
回复

使用道具 举报

7

主题

33

帖子

93

积分

注册会员

Rank: 2

积分
93
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
儿子儿媳太恩爱 婆婆雇凶杀儿媳2018年06月15日2018/6/15 11:59:15
****s://***.bilibili.com/video/av24813486/index_344.html
****s://***.bilibili.com/video/av24847845/index_5688.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815043/index_97269.html
****s://***.bilibili.com/video/av24847809/index_4789248.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655935/index_19769523.html
****s://***.bilibili.com/video/av24847310/index_134060.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655287/index_549.html
****s://***.bilibili.com/video/av24847331/index_5123.html
****s://***.bilibili.com/video/av24800714/index_22425.html
****s://***.bilibili.com/video/av24488670/index_6776111.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656106/index_31293344.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815910/index_640608.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653905/index_918.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657271/index_2252.html
****s://***.bilibili.com/video/av24466166/index_22391.html
****s://***.bilibili.com/video/av24173106/index_5911843.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655699/index_75135647.html
****s://***.bilibili.com/video/av24491341/index_542826.html
****s://***.bilibili.com/video/av24814725/index_685.html
****s://***.bilibili.com/video/av24801011/index_2397.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655566/index_20151.html
****s://***.bilibili.com/video/av24173905/index_2352345.html
****s://***.bilibili.com/video/av24814752/index_58281299.html
****s://***.bilibili.com/video/av24172811/index_817080.html
****s://***.bilibili.com/video/av24800628/index_728.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655983/index_3350.html
****s://***.bilibili.com/video/av24486321/index_32390.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655092/index_7262035.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656098/index_32608635.html
****s://***.bilibili.com/video/av24173079/index_688215.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656127/index_256.html
****s://***.bilibili.com/video/av24801109/index_6628.html
****s://***.bilibili.com/video/av24101951/index_44786.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815879/index_5124453.html
****s://***.bilibili.com/video/av24801289/index_24468707.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815116/index_537700.html
****s://***.bilibili.com/video/av24456872/index_635.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815115/index_8366.html
****s://***.bilibili.com/video/av24457595/index_44310.html
****s://***.bilibili.com/video/av24847839/index_1493308.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815317/index_49177785.html
****s://***.bilibili.com/video/av21410848/index_882047.html
****s://***.bilibili.com/video/av24175665/index_267.html
****s://***.bilibili.com/video/av24847191/index_7758.html
****s://***.bilibili.com/video/av24175462/index_32831.html
****s://***.bilibili.com/video/av21412349/index_5977669.html
****s://***.bilibili.com/video/av24847310/index_73912381.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655689/index_132131.html
****s://***.bilibili.com/video/av24102822/index_306.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815955/index_7965.html
****s://***.bilibili.com/video/av24454650/index_67837.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815711/index_0033935.html
****s://***.bilibili.com/video/av24456799/index_50989916.html
****s://***.bilibili.com/video/av24456896/index_353517.html
回复

使用道具 举报

25

主题

59

帖子

169

积分

注册会员

Rank: 2

积分
169
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
80后夫妻晚上睡同一张床 常在微信里互相说晚安2018年06月15日2018\6\15 星期五 15:36:38
****://***.bilibili.com/video/av24815006/index_966431.html
****://***.bilibili.com/video/av24465060/index_008.html
****://***.bilibili.com/video/av24455336/index_9580.html
****://***.bilibili.com/video/av24815016/index_72356.html
****://***.bilibili.com/video/av24486081/index_5515824.html
****://***.bilibili.com/video/av24800584/index_27770132.html
****://***.bilibili.com/video/av24800612/index_243237.html
****://***.bilibili.com/video/av24813613/index_799.html
****://***.bilibili.com/video/av24653651/index_7517.html
****://***.bilibili.com/video/av24491341/index_56779.html
****://***.bilibili.com/video/av24655931/index_2261533.html
****://***.bilibili.com/video/av24813787/index_66202277.html
****://***.bilibili.com/video/av24847191/index_349542.html
****://***.bilibili.com/video/av24103459/index_394.html
****://***.bilibili.com/video/av24813804/index_6145.html
****://***.bilibili.com/video/av24453027/index_70745.html
****://***.bilibili.com/video/av24815127/index_2498299.html
****://***.bilibili.com/video/av21743829/index_99833839.html
****://***.bilibili.com/video/av24847210/index_477114.html
****://***.bilibili.com/video/av24148672/index_434.html
****://***.bilibili.com/video/av24800612/index_3153.html
****://***.bilibili.com/video/av24801200/index_38291.html
****://***.bilibili.com/video/av24853722/index_9230527.html
****://***.bilibili.com/video/av24814947/index_09996207.html
****://***.bilibili.com/video/av24813874/index_074155.html
****://***.bilibili.com/video/av24847781/index_293.html
****://***.bilibili.com/video/av24461132/index_3549.html
****://***.bilibili.com/video/av24814044/index_90011.html
****://***.bilibili.com/video/av24815120/index_2122952.html
****://***.bilibili.com/video/av24455420/index_69510882.html
****://***.bilibili.com/video/av23899972/index_633616.html
****://***.bilibili.com/video/av24176656/index_060.html
****://***.bilibili.com/video/av24847399/index_3436.html
****://***.bilibili.com/video/av24173905/index_84890.html
****://***.bilibili.com/video/av21743940/index_8034702.html
****://***.bilibili.com/video/av24455433/index_44825898.html
****://***.bilibili.com/video/av24854469/index_640103.html
****://***.bilibili.com/video/av24815248/index_196.html
****://***.bilibili.com/video/av24655987/index_4261.html
****://***.bilibili.com/video/av24815238/index_77692.html
****://***.bilibili.com/video/av24655300/index_0927512.html
****://***.bilibili.com/video/av24145286/index_30632773.html
****://***.bilibili.com/video/av24146724/index_582468.html
****://***.bilibili.com/video/av24653876/index_062.html
****://***.bilibili.com/video/av24655369/index_7246.html
****://***.bilibili.com/video/av24847743/index_27164.html
****://***.bilibili.com/video/av24814669/index_8540304.html
****://***.bilibili.com/video/av24815831/index_20782495.html
****://***.bilibili.com/video/av24653680/index_436111.html
****://***.bilibili.com/video/av24854426/index_759.html
****://***.bilibili.com/video/av24653801/index_8718.html
****://***.bilibili.com/video/av24815796/index_26149.html
****://***.bilibili.com/video/av23903060/index_2220970.html
****://***.bilibili.com/video/av24815232/index_38307464.html
****://***.bilibili.com/video/av24457287/index_200314.html
****://***.bilibili.com/video/av24657133/index_254.html
****://***.bilibili.com/video/av24655796/index_5226.html
****://***.bilibili.com/video/av24814119/index_59993.html
****://***.bilibili.com/video/av24814880/index_5074405.html
****://***.bilibili.com/video/av24656030/index_79520650.html
****://***.bilibili.com/video/av24176591/index_592788.html
****://***.bilibili.com/video/av24800826/index_947.html
****://***.bilibili.com/video/av24813983/index_8039.html
****://***.bilibili.com/video/av24653817/index_17623.html
****://***.bilibili.com/video/av24799957/index_2304931.html
****://***.bilibili.com/video/av24653747/index_41947413.html
****://***.bilibili.com/video/av24815011/index_189666.html
****://***.bilibili.com/video/av24655793/index_955.html
****://***.bilibili.com/video/av24457676/index_8126.html
****://***.bilibili.com/video/av24813922/index_37477.html
****://***.bilibili.com/video/av24655256/index_9332625.html
****://***.bilibili.com/video/av24815332/index_18346563.html
****://***.bilibili.com/video/av21409615/index_016983.html
****://***.bilibili.com/video/av23813113/index_981.html
****://***.bilibili.com/video/av23900057/index_4232.html
****://***.bilibili.com/video/av24653685/index_30738.html
****://***.bilibili.com/video/av24657198/index_1101480.html
****://***.bilibili.com/video/av23903464/index_37780249.html
****://***.bilibili.com/video/av24653806/index_855466.html
回复

使用道具 举报

30

主题

91

帖子

220

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
220
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
KA72体积全球最小智能监控摄像机,小巧机身和1圆硬币差不多,麻雀虽小五脏俱全,KA72主控芯片采用美国进口安霸芯片,有史以来,最强大,最智能的芯片,保证连续录像录音不发热不死机,1600万像素单反级别完全媲美iPhone8摄像头,8核芯让运行更流畅更稳定,摄像镜头采用进口OV9715图像感光蓝镜芯片,170度宽广角上下左右全覆盖,KA72更是不惜成本打造全新技术HDR+WDR软硬合一,不论是在强光、弱光、晴天、雨天、阴天等不同环境都能自动校检所摄取画面清晰可见。强劲的18颗进口纳米夜视灯不爆红不发红,保证在漆黑一片无任何光线可视范围高达100米!录像录音不闪灯不亮灯、晚上夜视不发红,更隐蔽更神奇,防偷防婚外最佳设备!强磁机身随意吸贴,无需任何安装,更隐蔽更便捷的智能监控让您随心所欲!
选择KA72的理由:可吸附在衣服、包包、椅子、床下、衣柜、窗帘、洗手间、电视、门框、天花板、电灯、汽车等等,安装位置只有您想不到,没有KA72做不到。内置大容量电池,充满可用72小时,可连接充电宝、电源边充电录;KA72更是内置特有Turbo一键穿墙WIFI模块,WIFI发射更远更强更稳定,无需网络、无需网线、无需流量、无需布线,苹果手机、安卓手机、手机无需联网想看就看,智能监控就该这么简单,您想要的画面它都有!
在花样年华的世界上,你对她的信任不一定能换来她的真诚,爱人出轨、女友背叛、保姆虐童、员工偷懒、仓库失窃、店铺被抢、入室偷盗...还原**,KA72您值得拥有!出差在外,家里发生了什么,您想要的画面,手机想看就看!远程监控不受距离**,例如KA72在中国,人在美国,拿出手机就可以实时看、回放、下载、删除,**的画面,想下载就下载,想删就删,监控就该这样智能。
KA72参数:1600万像素、170度大广角、18颗进口夜视不发红光、HDR+WDR+WiFi功能、8核心处理器、全新HEVC编码技术。我们追求高质量,我们不打价格战,我们只拼高品质!
QQ:851138899    热线:13530047234    官网:***.25xc.net
回复

使用道具 举报

展开

Archiver|手机版|小黑屋|Piu4.Com  

GMT+8, 2018-6-21 22:00 , Processed in 0.162167 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.3

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表