Piu4-社区

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 游戏 福利 新服
楼主: piu4-微笑

[综合交流] Piu4《屠龙战记》双线6区4月7日开服

  [复制链接]

5

主题

35

帖子

95

积分

注册会员

Rank: 2

积分
95
发表于 2018-6-11 19:34:38 | 显示全部楼层
堵爆**吴俊上中国好人榜2018年06月11日2018-6-11 19:17:44
****://***.bilibili.com/video/av24485476/index_962229.html
****://***.bilibili.com/video/av24653826/index_303635.html
****://***.bilibili.com/video/av24184762/index_355937.html
****://***.bilibili.com/video/av24465789/index_743526.html
****://***.bilibili.com/video/av24491720/index_319848.html
****://***.bilibili.com/video/av24185816/index_915601.html
****://***.bilibili.com/video/av23812563/index_677274.html
****://***.bilibili.com/video/av24653836/index_429955.html
****://***.bilibili.com/video/av24183922/index_037686.html
****://***.bilibili.com/video/av24655919/index_307833.html
****://***.bilibili.com/video/av24487298/index_884246.html
****://***.bilibili.com/video/av24016688/index_862858.html
****://***.bilibili.com/video/av24103392/index_575791.html
****://***.bilibili.com/video/av24173795/index_355020.html
****://***.bilibili.com/video/av24655597/index_812132.html
****://***.bilibili.com/video/av24655796/index_324269.html
****://***.bilibili.com/video/av24653771/index_823400.html
****://***.bilibili.com/video/av24656093/index_855845.html
****://***.bilibili.com/video/av24656498/index_089585.html
****://***.bilibili.com/video/av24657148/index_156101.html
****://***.bilibili.com/video/av23902889/index_333687.html
****://***.bilibili.com/video/av24653052/index_613471.html
****://***.bilibili.com/video/av24144765/index_577052.html
****://***.bilibili.com/video/av24655135/index_186461.html
****://***.bilibili.com/video/av24655987/index_761402.html
****://***.bilibili.com/video/av24656555/index_645564.html
****://***.bilibili.com/video/av24176498/index_841768.html
****://***.bilibili.com/video/av24173496/index_727337.html
****://***.bilibili.com/video/av24656498/index_651093.html
****://***.bilibili.com/video/av24653836/index_428241.html
****://***.bilibili.com/video/av23903627/index_306609.html
****://***.bilibili.com/video/av24463799/index_640118.html
****://***.bilibili.com/video/av24655169/index_935379.html
****://***.bilibili.com/video/av24457043/index_656216.html
****://***.bilibili.com/video/av24655278/index_971133.html
****://***.bilibili.com/video/av24656170/index_328189.html
****://***.bilibili.com/video/av24655162/index_471543.html
****://***.bilibili.com/video/av24184534/index_311403.html
****://***.bilibili.com/video/av24652920/index_780764.html
****://***.bilibili.com/video/av24486824/index_419227.html
****://***.bilibili.com/video/av24655967/index_682117.html
****://***.bilibili.com/video/av23903949/index_177093.html
****://***.bilibili.com/video/av24655273/index_841693.html
****://***.bilibili.com/video/av24453811/index_799469.html
****://***.bilibili.com/video/av24653019/index_139541.html
****://***.bilibili.com/video/av24656041/index_115083.html
****://***.bilibili.com/video/av24486226/index_650201.html
****://***.bilibili.com/video/av24103830/index_852139.html
****://***.bilibili.com/video/av24655203/index_456330.html
****://***.bilibili.com/video/av24485350/index_362899.html
****://***.bilibili.com/video/av24657346/index_557973.html
****://***.bilibili.com/video/av24457063/index_871140.html
****://***.bilibili.com/video/av24655287/index_858551.html
****://***.bilibili.com/video/av24173835/index_440640.html
****://***.bilibili.com/video/av24656531/index_482613.html
****://***.bilibili.com/video/av24656021/index_786391.html
****://***.bilibili.com/video/av24655684/index_463705.html
****://***.bilibili.com/video/av24656706/index_369119.html
****://***.bilibili.com/video/av24653015/index_530884.html
****://***.bilibili.com/video/av24656030/index_028559.html
****://***.bilibili.com/video/av24488955/index_413290.html
****://***.bilibili.com/video/av24657586/index_447802.html
****://***.bilibili.com/video/av24175465/index_543878.html
****://***.bilibili.com/video/av24657552/index_640420.html
****://***.bilibili.com/video/av24146552/index_082044.html
****://***.bilibili.com/video/av24454354/index_003476.html
****://***.bilibili.com/video/av24655678/index_158896.html
****://***.bilibili.com/video/av24656692/index_425292.html
****://***.bilibili.com/video/av24657346/index_998654.html
****://***.bilibili.com/video/av24652904/index_010989.html
****://***.bilibili.com/video/av24457290/index_000019.html
****://***.bilibili.com/video/av24657814/index_675423.html
****://***.bilibili.com/video/av23904041/index_612112.html
****://***.bilibili.com/video/av24653905/index_122764.html
****://***.bilibili.com/video/av24653129/index_290546.html
****://***.bilibili.com/video/av24656723/index_604692.html
****://***.bilibili.com/video/av24485533/index_887283.html
****://***.bilibili.com/video/av24101670/index_078643.html
****://***.bilibili.com/video/av24101680/index_283445.html
****://***.bilibili.com/video/av24657125/index_995535.html
回复

使用道具 举报

4

主题

19

帖子

62

积分

注册会员

Rank: 2

积分
62
发表于 2018-6-12 07:10:47 | 显示全部楼层
华硕ZenFone旗舰手机曝光 将抢骁龙835首发?2018年06月12日2018/6/12 7:10:41
****s://***.bilibili.com/video/av24656425/index_994277.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656577/index_714645.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656055/index_353574.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655147/index_586743.html
****s://***.bilibili.com/video/av24184123/index_027544.html
****s://***.bilibili.com/video/av24456684/index_165511.html
****s://***.bilibili.com/video/av24488444/index_059349.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655280/index_716653.html
****s://***.bilibili.com/video/av24101716/index_619239.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655919/index_134906.html
****s://***.bilibili.com/video/av24103179/index_722114.html
****s://***.bilibili.com/video/av24184632/index_719604.html
****s://***.bilibili.com/video/av24145411/index_849444.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657175/index_178847.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656498/index_684436.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453556/index_496229.html
****s://***.bilibili.com/video/av24172198/index_131110.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653666/index_182075.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653629/index_238953.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656098/index_276081.html
****s://***.bilibili.com/video/av24491842/index_339759.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655219/index_391978.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657802/index_188820.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453497/index_582451.html
****s://***.bilibili.com/video/av24454424/index_309872.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655597/index_611243.html
****s://***.bilibili.com/video/av24452995/index_930386.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655566/index_040444.html
****s://***.bilibili.com/video/av24184482/index_918725.html
****s://***.bilibili.com/video/av24461218/index_511632.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653695/index_008811.html
****s://***.bilibili.com/video/av24175513/index_777348.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655153/index_130419.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656160/index_629245.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655684/index_262313.html
****s://***.bilibili.com/video/av24174003/index_525799.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656069/index_573634.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653029/index_772537.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656065/index_388750.html
****s://***.bilibili.com/video/av24146646/index_684181.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657701/index_503199.html
****s://***.bilibili.com/video/av23902278/index_031513.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656546/index_673174.html
****s://***.bilibili.com/video/av24652883/index_841159.html
****s://***.bilibili.com/video/av24452856/index_758379.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656030/index_816750.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657239/index_803079.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655073/index_987725.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657385/index_319139.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653817/index_244569.html
****s://***.bilibili.com/video/av24148488/index_109071.html
****s://***.bilibili.com/video/av24491723/index_370592.html
****s://***.bilibili.com/video/av24172914/index_074075.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653105/index_630278.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657697/index_771503.html
****s://***.bilibili.com/video/av24491360/index_609815.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657786/index_824606.html
****s://***.bilibili.com/video/av24103548/index_800745.html
****s://***.bilibili.com/video/av24491532/index_142953.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656451/index_211192.html
****s://***.bilibili.com/video/av24463987/index_313352.html
****s://***.bilibili.com/video/av24016656/index_306661.html
****s://***.bilibili.com/video/av24144965/index_310163.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657362/index_566057.html
****s://***.bilibili.com/video/av24652912/index_957628.html
****s://***.bilibili.com/video/av24488352/index_175709.html
****s://***.bilibili.com/video/av23902889/index_269810.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653806/index_058138.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655184/index_373480.html
****s://***.bilibili.com/video/av24173803/index_055525.html
****s://***.bilibili.com/video/av24101990/index_961856.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656474/index_183988.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653858/index_972214.html
****s://***.bilibili.com/video/av23812441/index_739236.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655948/index_955724.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657740/index_743092.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655943/index_023508.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653651/index_008101.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657711/index_159828.html
****s://***.bilibili.com/video/av23899974/index_743183.html
回复

使用道具 举报

5

主题

22

帖子

67

积分

注册会员

Rank: 2

积分
67
发表于 2018-6-12 08:55:14 | 显示全部楼层
数十名**主播集体转投龙珠直播,引发直播行业!2018年06月12日2018/6/12 8:55:10
****://***.bilibili.com/video/av24653870/index_441947.html
****://***.bilibili.com/video/av24145044/index_005518.html
****://***.bilibili.com/video/av24103636/index_609683.html
****://***.bilibili.com/video/av24657605/index_166543.html
****://***.bilibili.com/video/av24456807/index_160464.html
****://***.bilibili.com/video/av24653879/index_877089.html
****://***.bilibili.com/video/av24655315/index_054712.html
****://***.bilibili.com/video/av24655748/index_425739.html
****://***.bilibili.com/video/av24653244/index_068707.html
****://***.bilibili.com/video/av24656732/index_488760.html
****://***.bilibili.com/video/av24102114/index_416949.html
****://***.bilibili.com/video/av24465591/index_903287.html
****://***.bilibili.com/video/av24175735/index_782994.html
****://***.bilibili.com/video/av24453650/index_590781.html
****://***.bilibili.com/video/av24184541/index_506449.html
****://***.bilibili.com/video/av24655630/index_331236.html
****://***.bilibili.com/video/av24653058/index_443726.html
****://***.bilibili.com/video/av24653870/index_876565.html
****://***.bilibili.com/video/av24655295/index_904244.html
****://***.bilibili.com/video/av24655295/index_452377.html
****://***.bilibili.com/video/av24653029/index_156401.html
****://***.bilibili.com/video/av24486382/index_167876.html
****://***.bilibili.com/video/av24102541/index_062650.html
****://***.bilibili.com/video/av24653244/index_467277.html
****://***.bilibili.com/video/av24148578/index_335878.html
****://***.bilibili.com/video/av24657203/index_479939.html
****://***.bilibili.com/video/av24146763/index_245346.html
****://***.bilibili.com/video/av24489165/index_557911.html
****://***.bilibili.com/video/av24656160/index_538066.html
****://***.bilibili.com/video/av24655967/index_761174.html
****://***.bilibili.com/video/av24492407/index_429566.html
****://***.bilibili.com/video/av24657121/index_916477.html
****://***.bilibili.com/video/av24655588/index_668003.html
****://***.bilibili.com/video/av24456684/index_404887.html
****://***.bilibili.com/video/av24656065/index_842384.html
****://***.bilibili.com/video/av24490963/index_973318.html
****://***.bilibili.com/video/av24176420/index_364587.html
****://***.bilibili.com/video/av24657579/index_124493.html
****://***.bilibili.com/video/av23813808/index_670289.html
****://***.bilibili.com/video/av24173958/index_976079.html
****://***.bilibili.com/video/av24656451/index_670497.html
****://***.bilibili.com/video/av24656555/index_943680.html
****://***.bilibili.com/video/av24655889/index_966928.html
****://***.bilibili.com/video/av24656619/index_448822.html
****://***.bilibili.com/video/av24653855/index_031668.html
****://***.bilibili.com/video/av24146586/index_883359.html
****://***.bilibili.com/video/av24488593/index_310349.html
****://***.bilibili.com/video/av24655118/index_206760.html
****://***.bilibili.com/video/av24656733/index_964851.html
****://***.bilibili.com/video/av24176618/index_146477.html
****://***.bilibili.com/video/av24103740/index_825965.html
****://***.bilibili.com/video/av24488975/index_399139.html
****://***.bilibili.com/video/av24453362/index_592005.html
****://***.bilibili.com/video/av24656166/index_347537.html
****://***.bilibili.com/video/av24655983/index_008604.html
****://***.bilibili.com/video/av24101533/index_067938.html
****://***.bilibili.com/video/av24173327/index_232820.html
****://***.bilibili.com/video/av24486811/index_532080.html
****://***.bilibili.com/video/av24657125/index_990875.html
****://***.bilibili.com/video/av24656065/index_442074.html
****://***.bilibili.com/video/av24653855/index_073703.html
****://***.bilibili.com/video/av24465793/index_451652.html
****://***.bilibili.com/video/av24653771/index_005463.html
****://***.bilibili.com/video/av24456733/index_655920.html
****://***.bilibili.com/video/av24453369/index_566971.html
****://***.bilibili.com/video/av24146701/index_311578.html
****://***.bilibili.com/video/av24656039/index_678420.html
****://***.bilibili.com/video/av24655959/index_064529.html
****://***.bilibili.com/video/av24465779/index_131196.html
****://***.bilibili.com/video/av24655732/index_077238.html
****://***.bilibili.com/video/av24465625/index_194966.html
****://***.bilibili.com/video/av24656166/index_164055.html
****://***.bilibili.com/video/av24655678/index_901859.html
****://***.bilibili.com/video/av24655813/index_378506.html
****://***.bilibili.com/video/av24453990/index_522362.html
****://***.bilibili.com/video/av24655744/index_573808.html
****://***.bilibili.com/video/av24655351/index_626341.html
****://***.bilibili.com/video/av24103160/index_235247.html
****://***.bilibili.com/video/av24657073/index_006505.html
****://***.bilibili.com/video/av24657809/index_832133.html
回复

使用道具 举报

34

主题

44

帖子

144

积分

注册会员

Rank: 2

积分
144
发表于 2018-6-14 08:46:50 | 显示全部楼层
图文:决不放弃她2018年06月14日2018/6/14 8:46:46
****s://***.bilibili.com/video/av24184815/index_250.html
****s://***.bilibili.com/video/av24486392/index_7129.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815320/index_72037.html
****s://***.bilibili.com/video/av24799857/index_8459129.html
****s://***.bilibili.com/video/av24457532/index_88133259.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653793/index_693088.html
****s://***.bilibili.com/video/av24102039/index_244.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657243/index_0689.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815715/index_12570.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655653/index_9800299.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657294/index_95715836.html
****s://***.bilibili.com/video/av24184790/index_171400.html
****s://***.bilibili.com/video/av24461108/index_165.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815212/index_6302.html
****s://***.bilibili.com/video/av24813865/index_55249.html
****s://***.bilibili.com/video/av24854468/index_4387156.html
****s://***.bilibili.com/video/av24102695/index_80420224.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657162/index_951952.html
****s://***.bilibili.com/video/av24101411/index_421.html
****s://***.bilibili.com/video/av24491027/index_7648.html
****s://***.bilibili.com/video/av24176308/index_91831.html
****s://***.bilibili.com/video/av24814264/index_5114659.html
****s://***.bilibili.com/video/av24814979/index_59630686.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653771/index_351372.html
****s://***.bilibili.com/video/av24465030/index_305.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815046/index_4929.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655300/index_77501.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657393/index_9762352.html
****s://***.bilibili.com/video/av24847764/index_07663469.html
****s://***.bilibili.com/video/av24814979/index_327615.html
****s://***.bilibili.com/video/av24814034/index_729.html
****s://***.bilibili.com/video/av24847107/index_9939.html
****s://***.bilibili.com/video/av24486094/index_53712.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815769/index_9926409.html
****s://***.bilibili.com/video/av24801084/index_95787855.html
****s://***.bilibili.com/video/av24814279/index_191749.html
****s://***.bilibili.com/video/av24173179/index_635.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815845/index_3828.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815088/index_84391.html
****s://***.bilibili.com/video/av24488735/index_6801811.html
****s://***.bilibili.com/video/av24103674/index_17871866.html
****s://***.bilibili.com/video/av24486244/index_123487.html
****s://***.bilibili.com/video/av24814038/index_416.html
****s://***.bilibili.com/video/av24488670/index_3703.html
****s://***.bilibili.com/video/av24854397/index_39144.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655935/index_6336803.html
****s://***.bilibili.com/video/av21744418/index_12257844.html
****s://***.bilibili.com/video/av24184242/index_100396.html
****s://***.bilibili.com/video/av24800048/index_651.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453105/index_9312.html
****s://***.bilibili.com/video/av24454635/index_71858.html
****s://***.bilibili.com/video/av24814190/index_8169456.html
****s://***.bilibili.com/video/av24488301/index_05186691.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655153/index_528360.html
回复

使用道具 举报

11

主题

26

帖子

103

积分

注册会员

Rank: 2

积分
103
发表于 2018-6-14 15:53:44 | 显示全部楼层
SLAVILLO萨拉威尔(图)2018年06月14日2018/6/14 15:53:52
****://***.bilibili.com/video/av24814994/index_711920.html
****://***.bilibili.com/video/av23900081/index_594.html
****://***.bilibili.com/video/av24799932/index_6013.html
****://***.bilibili.com/video/av24655662/index_48921.html
****://***.bilibili.com/video/av24177350/index_7657707.html
****://***.bilibili.com/video/av24800706/index_86752170.html
****://***.bilibili.com/video/av24185078/index_802146.html
****://***.bilibili.com/video/av24813747/index_945.html
****://***.bilibili.com/video/av24101676/index_3635.html
****://***.bilibili.com/video/av24800062/index_96129.html
****://***.bilibili.com/video/av24847774/index_0518372.html
****://***.bilibili.com/video/av24488509/index_90872883.html
****://***.bilibili.com/video/av24815669/index_165216.html
****://***.bilibili.com/video/av24655560/index_969.html
****://***.bilibili.com/video/av24655088/index_4967.html
****://***.bilibili.com/video/av24454336/index_54080.html
****://***.bilibili.com/video/av24815682/index_7707215.html
****://***.bilibili.com/video/av24815309/index_01689452.html
****://***.bilibili.com/video/av24847345/index_529534.html
****://***.bilibili.com/video/av24814259/index_616.html
****://***.bilibili.com/video/av24800849/index_7661.html
****://***.bilibili.com/video/av24814964/index_08391.html
****://***.bilibili.com/video/av24457372/index_3497311.html
****://***.bilibili.com/video/av24815822/index_23618877.html
****://***.bilibili.com/video/av24847067/index_514339.html
****://***.bilibili.com/video/av23815693/index_131.html
****://***.bilibili.com/video/av24488784/index_7191.html
****://***.bilibili.com/video/av24184808/index_07696.html
****://***.bilibili.com/video/av24455433/index_2696321.html
****://***.bilibili.com/video/av24466286/index_13337793.html
****://***.bilibili.com/video/av24655107/index_507477.html
****://***.bilibili.com/video/av24184507/index_346.html
****://***.bilibili.com/video/av24656082/index_2216.html
****://***.bilibili.com/video/av24815922/index_78348.html
****://***.bilibili.com/video/av24800921/index_6057317.html
****://***.bilibili.com/video/av24815979/index_64286218.html
****://***.bilibili.com/video/av24457619/index_708335.html
****://***.bilibili.com/video/av24815120/index_856.html
****://***.bilibili.com/video/av24653651/index_5024.html
****://***.bilibili.com/video/av24454057/index_64609.html
****://***.bilibili.com/video/av24813486/index_0471839.html
****://***.bilibili.com/video/av24800768/index_03963148.html
****://***.bilibili.com/video/av24457239/index_080405.html
****://***.bilibili.com/video/av24813637/index_249.html
****://***.bilibili.com/video/av24800130/index_7933.html
****://***.bilibili.com/video/av24463928/index_43842.html
****://***.bilibili.com/video/av24847856/index_9605234.html
****://***.bilibili.com/video/av24454405/index_63681842.html
****://***.bilibili.com/video/av24653900/index_955073.html
****://***.bilibili.com/video/av24465726/index_599.html
****://***.bilibili.com/video/av24492947/index_9192.html
****://***.bilibili.com/video/av24492390/index_49762.html
****://***.bilibili.com/video/av24656017/index_4344646.html
****://***.bilibili.com/video/av24815283/index_66327827.html
****://***.bilibili.com/video/av24453030/index_088015.html
****://***.bilibili.com/video/av24801136/index_102.html
****://***.bilibili.com/video/av24813660/index_7567.html
****://***.bilibili.com/video/av24172089/index_39918.html
****://***.bilibili.com/video/av24800808/index_1933716.html
****://***.bilibili.com/video/av24814719/index_30105554.html
****://***.bilibili.com/video/av24655300/index_558244.html
****://***.bilibili.com/video/av24813770/index_451.html
****://***.bilibili.com/video/av24815269/index_7386.html
****://***.bilibili.com/video/av24800588/index_64112.html
****://***.bilibili.com/video/av24814190/index_5060358.html
****://***.bilibili.com/video/av24814978/index_10601848.html
****://***.bilibili.com/video/av24185178/index_519870.html
****://***.bilibili.com/video/av24186212/index_363.html
****://***.bilibili.com/video/av24176377/index_8812.html
****://***.bilibili.com/video/av24814681/index_39665.html
****://***.bilibili.com/video/av24815238/index_3726894.html
****://***.bilibili.com/video/av24492401/index_12294570.html
****://***.bilibili.com/video/av24465610/index_274341.html
****://***.bilibili.com/video/av24853733/index_066.html
****://***.bilibili.com/video/av24847057/index_7425.html
****://***.bilibili.com/video/av24184808/index_03934.html
****://***.bilibili.com/video/av24657162/index_8066370.html
****://***.bilibili.com/video/av24176718/index_21598029.html
****://***.bilibili.com/video/av24657142/index_281736.html
回复

使用道具 举报

4

主题

25

帖子

72

积分

注册会员

Rank: 2

积分
72
发表于 2018-6-14 23:04:15 | 显示全部楼层
北京女大学生村官镇**内死亡 疑为男友2018年06月14日2018/6/14 23:04:01
****://***.bilibili.com/video/av24814664/index_000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24801039/index_000.html
****://***.bilibili.com/video/av24813693/index_0000.html
****://***.bilibili.com/video/av24106534/index_00000.html
****://***.bilibili.com/video/av24656106/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24800628/index_00000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24815290/index_000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24655592/index_000.html
****://***.bilibili.com/video/av24655066/index_0000.html
****://***.bilibili.com/video/av24103643/index_00000.html
****://***.bilibili.com/video/av24655136/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24815715/index_00000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24655602/index_000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24176202/index_000.html
****://***.bilibili.com/video/av24456799/index_0000.html
****://***.bilibili.com/video/av24814915/index_00000.html
****://***.bilibili.com/video/av24176400/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24465688/index_00000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24815682/index_000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24486335/index_000.html
****://***.bilibili.com/video/av21743767/index_0000.html
****://***.bilibili.com/video/av24103129/index_00000.html
****://***.bilibili.com/video/av24172170/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24656157/index_00000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24185108/index_000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24657162/index_000.html
****://***.bilibili.com/video/av23815827/index_0000.html
****://***.bilibili.com/video/av21412010/index_00000.html
****://***.bilibili.com/video/av24813700/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24801045/index_00000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24103024/index_000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24815700/index_000.html
****://***.bilibili.com/video/av24656055/index_0000.html
****://***.bilibili.com/video/av24185172/index_00000.html
****://***.bilibili.com/video/av24184730/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24454742/index_00000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24847345/index_000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24800607/index_000.html
****://***.bilibili.com/video/av24813770/index_0000.html
****://***.bilibili.com/video/av24814026/index_00000.html
****://***.bilibili.com/video/av24453889/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24655256/index_00000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24489100/index_000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24485494/index_000.html
****://***.bilibili.com/video/av24454456/index_0000.html
****://***.bilibili.com/video/av24148469/index_00000.html
****://***.bilibili.com/video/av23900699/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24815756/index_00000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24453403/index_000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24854428/index_000.html
****://***.bilibili.com/video/av24815320/index_0000.html
****://***.bilibili.com/video/av24453897/index_00000.html
****://***.bilibili.com/video/av24814219/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24175790/index_00000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24852735/index_000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24847274/index_000.html
****://***.bilibili.com/video/av24184082/index_0000.html
****://***.bilibili.com/video/av24800072/index_00000.html
****://***.bilibili.com/video/av24655777/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av21414240/index_00000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24465021/index_000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24815199/index_000.html
****://***.bilibili.com/video/av24453292/index_0000.html
****://***.bilibili.com/video/av24176733/index_00000.html
****://***.bilibili.com/video/av24800819/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24653737/index_00000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24655770/index_000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24453954/index_000.html
****://***.bilibili.com/video/av24465726/index_0000.html
****://***.bilibili.com/video/av21744248/index_00000.html
****://***.bilibili.com/video/av24463721/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24655246/index_00000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24799932/index_000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24186237/index_000.html
****://***.bilibili.com/video/av24183806/index_0000.html
****://***.bilibili.com/video/av24145370/index_00000.html
****://***.bilibili.com/video/av24657224/index_0000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24103750/index_00000000.html
****://***.bilibili.com/video/av24655315/index_000000.html
回复

使用道具 举报

30

主题

91

帖子

220

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
220
发表于 2018-6-16 13:21:52 | 显示全部楼层
KA72体积全球最小智能监控摄像机,小巧机身和1圆硬币差不多,麻雀虽小五脏俱全,KA72主控芯片采用美国进口安霸芯片,有史以来,最强大,最智能的芯片,保证连续录像录音不发热不死机,1600万像素单反级别完全媲美iPhone8摄像头,8核芯让运行更流畅更稳定,摄像镜头采用进口OV9715图像感光蓝镜芯片,170度宽广角上下左右全覆盖,KA72更是不惜成本打造全新技术HDR+WDR软硬合一,不论是在强光、弱光、晴天、雨天、阴天等不同环境都能自动校检所摄取画面清晰可见。强劲的18颗进口纳米夜视灯不爆红不发红,保证在漆黑一片无任何光线可视范围高达100米!录像录音不闪灯不亮灯、晚上夜视不发红,更隐蔽更神奇,防偷防婚外最佳设备!强磁机身随意吸贴,无需任何安装,更隐蔽更便捷的智能监控让您随心所欲!
选择KA72的理由:可吸附在衣服、包包、椅子、床下、衣柜、窗帘、洗手间、电视、门框、天花板、电灯、汽车等等,安装位置只有您想不到,没有KA72做不到。内置大容量电池,充满可用72小时,可连接充电宝、电源边充电录;KA72更是内置特有Turbo一键穿墙WIFI模块,WIFI发射更远更强更稳定,无需网络、无需网线、无需流量、无需布线,苹果手机、安卓手机、手机无需联网想看就看,智能监控就该这么简单,您想要的画面它都有!
在花样年华的世界上,你对她的信任不一定能换来她的真诚,爱人出轨、女友背叛、保姆虐童、员工偷懒、仓库失窃、店铺被抢、入室偷盗...还原**,KA72您值得拥有!出差在外,家里发生了什么,您想要的画面,手机想看就看!远程监控不受距离**,例如KA72在中国,人在美国,拿出手机就可以实时看、回放、下载、删除,**的画面,想下载就下载,想删就删,监控就该这样智能。
KA72参数:1600万像素、170度大广角、18颗进口夜视不发红光、HDR+WDR+WiFi功能、8核心处理器、全新HEVC编码技术。我们追求高质量,我们不打价格战,我们只拼高品质!
QQ:851138899    热线:13530047234    官网:***.25xc.net
回复

使用道具 举报

5

主题

14

帖子

51

积分

注册会员

Rank: 2

积分
51
发表于 2018-6-16 20:23:17 | 显示全部楼层
铁总回应高铁不卖方便面 火车Wifi已在技术认证2018年06月16日2018/6/16 20:23:10
****s://***.bilibili.com/video/av24653629/index_107388.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815893/index_665.html
****s://***.bilibili.com/video/av24488374/index_6275.html
****s://***.bilibili.com/video/av24103740/index_88793.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656049/index_0838732.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655704/index_83642308.html
****s://***.bilibili.com/video/av24813613/index_038700.html
****s://***.bilibili.com/video/av24847244/index_921.html
****s://***.bilibili.com/video/av24490975/index_3474.html
****s://***.bilibili.com/video/av21744083/index_71227.html
****s://***.bilibili.com/video/av24847317/index_2734194.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656124/index_28708640.html
****s://***.bilibili.com/video/av24799977/index_817894.html
****s://***.bilibili.com/video/av24813659/index_321.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655532/index_2703.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815948/index_81320.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815309/index_2700681.html
****s://***.bilibili.com/video/av24847873/index_40615607.html
****s://***.bilibili.com/video/av24799874/index_092696.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815166/index_617.html
****s://***.bilibili.com/video/av24801136/index_8064.html
****s://***.bilibili.com/video/av24454428/index_85964.html
****s://***.bilibili.com/video/av24456716/index_5172155.html
****s://***.bilibili.com/video/av23903568/index_21414540.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815234/index_797762.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815210/index_817.html
****s://***.bilibili.com/video/av24454768/index_6082.html
****s://***.bilibili.com/video/av24800906/index_76688.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655624/index_4182035.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657408/index_22618402.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815143/index_941625.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655549/index_586.html
****s://***.bilibili.com/video/av24814650/index_4085.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657107/index_36577.html
****s://***.bilibili.com/video/av24814913/index_1637934.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815174/index_64767550.html
****s://***.bilibili.com/video/av24176578/index_091663.html
****s://***.bilibili.com/video/av21412306/index_510.html
****s://***.bilibili.com/video/av24457402/index_0022.html
****s://***.bilibili.com/video/av24145323/index_80610.html
****s://***.bilibili.com/video/av24799889/index_8780263.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656127/index_58623362.html
****s://***.bilibili.com/video/av24800130/index_713723.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657248/index_449.html
****s://***.bilibili.com/video/av24488660/index_7084.html
****s://***.bilibili.com/video/av24814155/index_34181.html
****s://***.bilibili.com/video/av24799963/index_2248841.html
****s://***.bilibili.com/video/av23815660/index_89575139.html
****s://***.bilibili.com/video/av24814230/index_870895.html
****s://***.bilibili.com/video/av24813739/index_438.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653900/index_2536.html
****s://***.bilibili.com/video/av24800036/index_39556.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653714/index_8461438.html
****s://***.bilibili.com/video/av24854450/index_02074224.html
****s://***.bilibili.com/video/av24103725/index_829248.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815246/index_755.html
****s://***.bilibili.com/video/av24172835/index_6831.html
****s://***.bilibili.com/video/av24814270/index_36368.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655952/index_1348659.html
****s://***.bilibili.com/video/av24173236/index_32631984.html
****s://***.bilibili.com/video/av24452995/index_380803.html
****s://***.bilibili.com/video/av24457449/index_922.html
****s://***.bilibili.com/video/av23903535/index_6975.html
****s://***.bilibili.com/video/av24799874/index_17203.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655082/index_9942620.html
****s://***.bilibili.com/video/av23900788/index_99473615.html
****s://***.bilibili.com/video/av24801045/index_479098.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815353/index_317.html
****s://***.bilibili.com/video/av24847301/index_6611.html
****s://***.bilibili.com/video/av24814169/index_65216.html
****s://***.bilibili.com/video/av24813659/index_3147427.html
****s://***.bilibili.com/video/av24457602/index_69509693.html
****s://***.bilibili.com/video/av24175779/index_968807.html
****s://***.bilibili.com/video/av24801028/index_255.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657408/index_3351.html
****s://***.bilibili.com/video/av24176567/index_97673.html
****s://***.bilibili.com/video/av24175541/index_2569503.html
****s://***.bilibili.com/video/av24813601/index_34334207.html
****s://***.bilibili.com/video/av24491393/index_705580.html
回复

使用道具 举报

0

主题

12

帖子

38

积分

新手上路

Rank: 1

积分
38
发表于 2018-6-17 11:33:40 | 显示全部楼层
魅族的确要更换新Logo 不过不是之前泄漏的那一个2018年06月17日2018/6/17 11:33:33
****://***.bilibili.com/video/av24815353/index_015.html
****://***.bilibili.com/video/av24814921/index_3367.html
****://***.bilibili.com/video/av24814091/index_32949.html
****://***.bilibili.com/video/av24815349/index_2515956.html
****://***.bilibili.com/video/av24813551/index_08439370.html
****://***.bilibili.com/video/av24454563/index_486187.html
****://***.bilibili.com/video/av24800779/index_984.html
****://***.bilibili.com/video/av24653721/index_1505.html
****://***.bilibili.com/video/av24655260/index_07607.html
****://***.bilibili.com/video/av24456716/index_8947136.html
****://***.bilibili.com/video/av24655704/index_54384234.html
****://***.bilibili.com/video/av24486260/index_812088.html
****://***.bilibili.com/video/av24815361/index_234.html
****://***.bilibili.com/video/av24655624/index_1320.html
****://***.bilibili.com/video/av24657379/index_69987.html
****://***.bilibili.com/video/av24488561/index_4767886.html
****://***.bilibili.com/video/av24815131/index_77903304.html
****://***.bilibili.com/video/av24814190/index_148502.html
****://***.bilibili.com/video/av23902864/index_220.html
****://***.bilibili.com/video/av24813653/index_1140.html
****://***.bilibili.com/video/av24657334/index_47419.html
****://***.bilibili.com/video/av24854469/index_9756023.html
****://***.bilibili.com/video/av24173043/index_72032817.html
****://***.bilibili.com/video/av23902849/index_799832.html
****://***.bilibili.com/video/av24800849/index_141.html
****://***.bilibili.com/video/av24854432/index_5779.html
****://***.bilibili.com/video/av24103306/index_29537.html
****://***.bilibili.com/video/av24814930/index_9216404.html
****://***.bilibili.com/video/av24847856/index_12956936.html
****://***.bilibili.com/video/av24148494/index_637688.html
****://***.bilibili.com/video/av24800135/index_795.html
****://***.bilibili.com/video/av24173787/index_3601.html
****://***.bilibili.com/video/av24815320/index_88637.html
****://***.bilibili.com/video/av24485401/index_1316812.html
****://***.bilibili.com/video/av24847048/index_96991164.html
****://***.bilibili.com/video/av24800533/index_027097.html
****://***.bilibili.com/video/av24184669/index_050.html
****://***.bilibili.com/video/av24655073/index_8728.html
****://***.bilibili.com/video/av24815360/index_16969.html
****://***.bilibili.com/video/av24465832/index_1294197.html
****://***.bilibili.com/video/av24655602/index_49485446.html
****://***.bilibili.com/video/av24456790/index_664228.html
****://***.bilibili.com/video/av24799970/index_330.html
****://***.bilibili.com/video/av24814179/index_9039.html
****://***.bilibili.com/video/av24183922/index_87089.html
****://***.bilibili.com/video/av24486247/index_9338250.html
****://***.bilibili.com/video/av21744418/index_36355908.html
****://***.bilibili.com/video/av24454807/index_250791.html
****://***.bilibili.com/video/av24466055/index_109.html
****://***.bilibili.com/video/av24489071/index_3072.html
****://***.bilibili.com/video/av24655131/index_50937.html
****://***.bilibili.com/video/av24184809/index_9970247.html
****://***.bilibili.com/video/av24488488/index_74440025.html
****://***.bilibili.com/video/av21744468/index_377066.html
回复

使用道具 举报

0

主题

3

帖子

12

积分

新手上路

Rank: 1

积分
12
发表于 2018-6-18 08:59:50 | 显示全部楼层
王喜发声明否认支持港独 为不当言论带来影响致歉2018年06月18日2018/6/18 8:59:40
****://***.bilibili.com/video/av23903897/index_928300.html
****://***.bilibili.com/video/av24815255/index_428.html
****://***.bilibili.com/video/av24454541/index_5374.html
****://***.bilibili.com/video/av24486282/index_54836.html
****://***.bilibili.com/video/av24453292/index_5925417.html
****://***.bilibili.com/video/av24814922/index_07169380.html
****://***.bilibili.com/video/av24455541/index_270870.html
****://***.bilibili.com/video/av24814891/index_921.html
****://***.bilibili.com/video/av24655207/index_6275.html
****://***.bilibili.com/video/av24847131/index_79895.html
****://***.bilibili.com/video/av24463950/index_8318444.html
****://***.bilibili.com/video/av24103104/index_12507737.html
****://***.bilibili.com/video/av24854450/index_778116.html
****://***.bilibili.com/video/av24463774/index_978.html
****://***.bilibili.com/video/av24815307/index_1843.html
****://***.bilibili.com/video/av24657285/index_89863.html
****://***.bilibili.com/video/av24453397/index_1303966.html
****://***.bilibili.com/video/av24814264/index_73036321.html
****://***.bilibili.com/video/av23900029/index_493674.html
****://***.bilibili.com/video/av23902224/index_556.html
****://***.bilibili.com/video/av24854468/index_4388.html
****://***.bilibili.com/video/av24653714/index_77971.html
****://***.bilibili.com/video/av24103009/index_9930678.html
****://***.bilibili.com/video/av24815116/index_70919109.html
****://***.bilibili.com/video/av24655597/index_247993.html
****://***.bilibili.com/video/av24813619/index_834.html
****://***.bilibili.com/video/av24814650/index_1002.html
****://***.bilibili.com/video/av21411083/index_16390.html
****://***.bilibili.com/video/av24655566/index_5791345.html
****://***.bilibili.com/video/av24813619/index_75119992.html
****://***.bilibili.com/video/av24655092/index_798879.html
****://***.bilibili.com/video/av24815199/index_111.html
****://***.bilibili.com/video/av24847157/index_6046.html
****://***.bilibili.com/video/av24814238/index_60045.html
****://***.bilibili.com/video/av24814927/index_2194725.html
****://***.bilibili.com/video/av24488977/index_94667563.html
****://***.bilibili.com/video/av24800048/index_446994.html
****://***.bilibili.com/video/av24847429/index_587.html
****://***.bilibili.com/video/av24488325/index_9685.html
****://***.bilibili.com/video/av24813764/index_87825.html
****://***.bilibili.com/video/av24176746/index_0209185.html
****://***.bilibili.com/video/av21744364/index_77825491.html
****://***.bilibili.com/video/av24847817/index_201082.html
****://***.bilibili.com/video/av24815127/index_500.html
****://***.bilibili.com/video/av24173194/index_1121.html
****://***.bilibili.com/video/av24847823/index_58334.html
****://***.bilibili.com/video/av24655287/index_2730028.html
****://***.bilibili.com/video/av23904081/index_69420002.html
****://***.bilibili.com/video/av24815001/index_557666.html
****://***.bilibili.com/video/av24800876/index_036.html
****://***.bilibili.com/video/av24847362/index_4305.html
****://***.bilibili.com/video/av24800685/index_92476.html
****://***.bilibili.com/video/av24800177/index_6253539.html
****://***.bilibili.com/video/av24813579/index_54711564.html
****://***.bilibili.com/video/av24454692/index_100192.html
****://***.bilibili.com/video/av24852735/index_425.html
****://***.bilibili.com/video/av24800876/index_3750.html
****://***.bilibili.com/video/av24854409/index_22192.html
****://***.bilibili.com/video/av24814892/index_7792370.html
****://***.bilibili.com/video/av24847790/index_73332819.html
****://***.bilibili.com/video/av24655597/index_720040.html
****://***.bilibili.com/video/av24461124/index_451.html
****://***.bilibili.com/video/av24815294/index_0317.html
****://***.bilibili.com/video/av24657248/index_74163.html
****://***.bilibili.com/video/av24800628/index_3047760.html
****://***.bilibili.com/video/av24175572/index_61481923.html
****://***.bilibili.com/video/av24814144/index_783082.html
****://***.bilibili.com/video/av24799853/index_337.html
****://***.bilibili.com/video/av24465699/index_0093.html
****://***.bilibili.com/video/av24655088/index_26239.html
****://***.bilibili.com/video/av24815319/index_0285728.html
****://***.bilibili.com/video/av24655382/index_28217920.html
****://***.bilibili.com/video/av24655088/index_908217.html
****://***.bilibili.com/video/av24454238/index_257.html
****://***.bilibili.com/video/av21744200/index_3051.html
****://***.bilibili.com/video/av24101097/index_23096.html
****://***.bilibili.com/video/av24655583/index_9623087.html
****://***.bilibili.com/video/av24145503/index_84156969.html
****://***.bilibili.com/video/av24102850/index_473039.html
回复

使用道具 举报

展开

Archiver|手机版|小黑屋|Piu4.Com  

GMT+8, 2018-8-16 16:13 , Processed in 0.482404 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.3

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表