Piu4-社区

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 游戏 福利 新服
查看: 1|回复: 1

“滴滴打车”再见!正式更名“滴滴出行”

[复制链接]

37

主题

43

帖子

143

积分

注册会员

Rank: 2

积分
143
发表于 2018-6-14 08:43:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
王军:用“加法”换“减法” 赢得经济社会发展的“乘法”2018年06月14日2018/6/14 8:43:26
****://***.bilibili.com/video/av24814994/index_9759183.html
****://***.bilibili.com/video/av24491011/index_7027817.html
****://***.bilibili.com/video/av24101724/index_2657109.html
****://***.bilibili.com/video/av24801254/index_1653604.html
****://***.bilibili.com/video/av24655904/index_6096651.html
****://***.bilibili.com/video/av24814285/index_2547330.html
****://***.bilibili.com/video/av24814144/index_6750548.html
****://***.bilibili.com/video/av24852737/index_3359693.html
****://***.bilibili.com/video/av24148626/index_1231466.html
****://***.bilibili.com/video/av24656021/index_1513046.html
****://***.bilibili.com/video/av24655793/index_1747924.html
****://***.bilibili.com/video/av24814952/index_0571202.html
****://***.bilibili.com/video/av24493011/index_5997290.html
****://***.bilibili.com/video/av24657227/index_2336790.html
****://***.bilibili.com/video/av24813747/index_6291765.html
****://***.bilibili.com/video/av24799853/index_9704526.html
****://***.bilibili.com/video/av24813766/index_4183401.html
****://***.bilibili.com/video/av21744160/index_6300347.html
****://***.bilibili.com/video/av24815899/index_4809277.html
****://***.bilibili.com/video/av24799889/index_6635130.html
****://***.bilibili.com/video/av24465823/index_7293800.html
****://***.bilibili.com/video/av24815353/index_0782273.html
****://***.bilibili.com/video/av24815317/index_5385872.html
****://***.bilibili.com/video/av24173166/index_3482140.html
****://***.bilibili.com/video/av24466005/index_0648994.html
****://***.bilibili.com/video/av23904151/index_2486094.html
****://***.bilibili.com/video/av24655919/index_4434975.html
****://***.bilibili.com/video/av24814026/index_5324378.html
****://***.bilibili.com/video/av24847861/index_0257337.html
****://***.bilibili.com/video/av24801185/index_0560031.html
****://***.bilibili.com/video/av24454093/index_4446481.html
****://***.bilibili.com/video/av24800768/index_2918678.html
****://***.bilibili.com/video/av24183792/index_3845777.html
****://***.bilibili.com/video/av24488448/index_5077823.html
****://***.bilibili.com/video/av24801205/index_8346600.html
****://***.bilibili.com/video/av24800130/index_8594561.html
****://***.bilibili.com/video/av24814198/index_1615541.html
****://***.bilibili.com/video/av24653757/index_1023554.html
****://***.bilibili.com/video/av24102659/index_6772528.html
****://***.bilibili.com/video/av24815682/index_5525797.html
****://***.bilibili.com/video/av24815131/index_9991559.html
****://***.bilibili.com/video/av23899400/index_8223117.html
****://***.bilibili.com/video/av24655092/index_0000631.html
****://***.bilibili.com/video/av24144909/index_7692766.html
****://***.bilibili.com/video/av24653848/index_3585611.html
****://***.bilibili.com/video/av24454259/index_1179554.html
****://***.bilibili.com/video/av24815217/index_4313574.html
****://***.bilibili.com/video/av24814991/index_4293892.html
****://***.bilibili.com/video/av24655378/index_9639963.html
****://***.bilibili.com/video/av23903800/index_3679969.html
****://***.bilibili.com/video/av24657165/index_2140963.html
****://***.bilibili.com/video/av24815922/index_5570121.html
****://***.bilibili.com/video/av24815214/index_5566914.html
****://***.bilibili.com/video/av24801312/index_8709217.html
****://***.bilibili.com/video/av24813760/index_6238813.html
****://***.bilibili.com/video/av24847384/index_7942664.html
****://***.bilibili.com/video/av24815756/index_8386578.html
****://***.bilibili.com/video/av24815042/index_0097204.html
****://***.bilibili.com/video/av24453896/index_0487863.html
****://***.bilibili.com/video/av24799840/index_2819936.html
****://***.bilibili.com/video/av24488796/index_1402755.html
****://***.bilibili.com/video/av24847307/index_9344376.html
****://***.bilibili.com/video/av24815789/index_2568622.html
****://***.bilibili.com/video/av24656141/index_1639310.html
****://***.bilibili.com/video/av24657285/index_1871165.html
****://***.bilibili.com/video/av24815910/index_9796457.html
****://***.bilibili.com/video/av24491318/index_0340006.html
****://***.bilibili.com/video/av24815114/index_1327055.html
****://***.bilibili.com/video/av24173939/index_0185540.html
****://***.bilibili.com/video/av24656074/index_5236275.html
****://***.bilibili.com/video/av24103548/index_5031427.html
****://***.bilibili.com/video/av24454315/index_1393587.html
****://***.bilibili.com/video/av24454683/index_6016147.html
****://***.bilibili.com/video/av24847362/index_8410417.html
****://***.bilibili.com/video/av24486071/index_9882501.html
****://***.bilibili.com/video/av24455499/index_0027747.html
****://***.bilibili.com/video/av24813637/index_2506645.html
****://***.bilibili.com/video/av24800886/index_1757961.html
****://***.bilibili.com/video/av24813573/index_9272482.html
****://***.bilibili.com/video/av23902339/index_4684665.html
回复

使用道具 举报

10

主题

31

帖子

92

积分

注册会员

Rank: 2

积分
92
发表于 2018-6-14 09:50:16 | 显示全部楼层
首个中意茶产业合作项目落户福建2018年06月14日2018/6/14 9:50:09
****s://***.bilibili.com/video/av24465598/index_578195.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815349/index_555.html
****s://***.bilibili.com/video/av24800084/index_3772.html
****s://***.bilibili.com/video/av24800130/index_08951.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815238/index_2125224.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657309/index_97036697.html
****s://***.bilibili.com/video/av24813962/index_550186.html
****s://***.bilibili.com/video/av24800172/index_842.html
****s://***.bilibili.com/video/av24465060/index_2850.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655256/index_49227.html
****s://***.bilibili.com/video/av24452961/index_8891594.html
****s://***.bilibili.com/video/av24172908/index_24718578.html
****s://***.bilibili.com/video/av24847067/index_966990.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815011/index_107.html
****s://***.bilibili.com/video/av24102773/index_5760.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815959/index_28957.html
****s://***.bilibili.com/video/av24853748/index_4162034.html
****s://***.bilibili.com/video/av24175777/index_75910532.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815315/index_031348.html
****s://***.bilibili.com/video/av24176256/index_022.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815789/index_7841.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453337/index_33252.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815179/index_9058163.html
****s://***.bilibili.com/video/av21414430/index_93923264.html
****s://***.bilibili.com/video/av24185650/index_751495.html
****s://***.bilibili.com/video/av24801084/index_156.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815269/index_6206.html
****s://***.bilibili.com/video/av24173152/index_44918.html
****s://***.bilibili.com/video/av24492985/index_2016229.html
****s://***.bilibili.com/video/av24457043/index_94914176.html
****s://***.bilibili.com/video/av24800944/index_138312.html
****s://***.bilibili.com/video/av24492957/index_603.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655273/index_2158.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656021/index_91584.html
****s://***.bilibili.com/video/av24814008/index_7148128.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815320/index_14524968.html
****s://***.bilibili.com/video/av24813857/index_462919.html
****s://***.bilibili.com/video/av24814133/index_464.html
****s://***.bilibili.com/video/av24454541/index_5350.html
****s://***.bilibili.com/video/av24486409/index_89101.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655714/index_5848069.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657393/index_44319459.html
****s://***.bilibili.com/video/av24814259/index_255036.html
****s://***.bilibili.com/video/av24799853/index_734.html
****s://***.bilibili.com/video/av24847191/index_4686.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453335/index_01781.html
****s://***.bilibili.com/video/av24491797/index_4045899.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655827/index_29304616.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815985/index_315369.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453474/index_633.html
****s://***.bilibili.com/video/av24455594/index_0582.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656087/index_32583.html
****s://***.bilibili.com/video/av24799877/index_6273583.html
****s://***.bilibili.com/video/av24145344/index_77819641.html
****s://***.bilibili.com/video/av24177285/index_364156.html
****s://***.bilibili.com/video/av24173208/index_480.html
****s://***.bilibili.com/video/av21743752/index_1840.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453133/index_04286.html
****s://***.bilibili.com/video/av24175771/index_7985149.html
****s://***.bilibili.com/video/av24175678/index_60976491.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655549/index_171006.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815727/index_721.html
****s://***.bilibili.com/video/av24492390/index_1557.html
****s://***.bilibili.com/video/av24801180/index_67959.html
****s://***.bilibili.com/video/av24457389/index_0106182.html
****s://***.bilibili.com/video/av24854457/index_96615477.html
****s://***.bilibili.com/video/av23900692/index_556779.html
****s://***.bilibili.com/video/av24486438/index_010.html
****s://***.bilibili.com/video/av24486342/index_1355.html
****s://***.bilibili.com/video/av24489112/index_26254.html
****s://***.bilibili.com/video/av24847743/index_5103323.html
****s://***.bilibili.com/video/av24800601/index_28656063.html
****s://***.bilibili.com/video/av24185294/index_115859.html
****s://***.bilibili.com/video/av24814155/index_519.html
****s://***.bilibili.com/video/av23815691/index_8004.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453420/index_11253.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815232/index_6375924.html
****s://***.bilibili.com/video/av24813922/index_60819313.html
****s://***.bilibili.com/video/av24102977/index_119267.html
回复

使用道具 举报

展开

Archiver|手机版|小黑屋|Piu4.Com  

GMT+8, 2018-6-24 05:33 , Processed in 0.086561 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.3

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表