Piu4-社区

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 游戏 福利 新服
查看: 2|回复: 1

[综合交流] 别OUT了! 快看银联2015**支付调查报告

[复制链接]

37

主题

46

帖子

153

积分

注册会员

Rank: 2

积分
153
发表于 2018-6-14 08:05:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
中国五大银行宣布:手机银行转账汇款免费2018年06月14日2018/6/14 8:05:14
****s://***.bilibili.com/video/av21744218/index_882108.html
****s://***.bilibili.com/video/av24173032/index_646027.html
****s://***.bilibili.com/video/av24172107/index_329345.html
****s://***.bilibili.com/video/av24813573/index_566500.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657155/index_205210.html
****s://***.bilibili.com/video/av24174172/index_248600.html
****s://***.bilibili.com/video/av24455334/index_453230.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653905/index_471685.html
****s://***.bilibili.com/video/av23813095/index_887054.html
****s://***.bilibili.com/video/av24183821/index_478915.html
****s://***.bilibili.com/video/av24814650/index_644454.html
****s://***.bilibili.com/video/av24461104/index_121471.html
****s://***.bilibili.com/video/av24799912/index_316188.html
****s://***.bilibili.com/video/av24814878/index_334634.html
****s://***.bilibili.com/video/av24847345/index_969382.html
****s://***.bilibili.com/video/av24847345/index_130689.html
****s://***.bilibili.com/video/av21414357/index_582036.html
****s://***.bilibili.com/video/av24854412/index_016389.html
****s://***.bilibili.com/video/av24486392/index_368466.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655845/index_929586.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655237/index_129017.html
****s://***.bilibili.com/video/av24801246/index_452036.html
****s://***.bilibili.com/video/av24847754/index_896456.html
****s://***.bilibili.com/video/av24485379/index_006670.html
****s://***.bilibili.com/video/av24489044/index_857048.html
****s://***.bilibili.com/video/av24176359/index_472174.html
****s://***.bilibili.com/video/av24814080/index_693286.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453470/index_999059.html
****s://***.bilibili.com/video/av24801223/index_235941.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655987/index_942154.html
****s://***.bilibili.com/video/av24813840/index_606820.html
****s://***.bilibili.com/video/av24177396/index_405042.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657165/index_424767.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453527/index_035568.html
****s://***.bilibili.com/video/av24186061/index_905275.html
****s://***.bilibili.com/video/av24184607/index_204621.html
****s://***.bilibili.com/video/av24814285/index_769599.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656131/index_871179.html
****s://***.bilibili.com/video/av24175668/index_426280.html
****s://***.bilibili.com/video/av24488830/index_902786.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653771/index_774300.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655560/index_520617.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655305/index_103675.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653728/index_610100.html
****s://***.bilibili.com/video/av24801093/index_330460.html
****s://***.bilibili.com/video/av24485547/index_399185.html
****s://***.bilibili.com/video/av24144751/index_686596.html
****s://***.bilibili.com/video/av24854435/index_235514.html
****s://***.bilibili.com/video/av24799832/index_314557.html
****s://***.bilibili.com/video/av24461225/index_476190.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815274/index_591671.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655736/index_635780.html
****s://***.bilibili.com/video/av24813579/index_965884.html
****s://***.bilibili.com/video/av24101040/index_518731.html
****s://***.bilibili.com/video/av24814925/index_472531.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655112/index_378167.html
****s://***.bilibili.com/video/av21744117/index_041816.html
****s://***.bilibili.com/video/av24847861/index_740580.html
****s://***.bilibili.com/video/av24457623/index_862190.html
****s://***.bilibili.com/video/av24492824/index_328785.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815038/index_621190.html
****s://***.bilibili.com/video/av24799823/index_929436.html
****s://***.bilibili.com/video/av24184497/index_635122.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653883/index_566380.html
****s://***.bilibili.com/video/av24814994/index_047598.html
****s://***.bilibili.com/video/av24854453/index_029560.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655681/index_484139.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655862/index_659673.html
****s://***.bilibili.com/video/av24854419/index_809201.html
****s://***.bilibili.com/video/av24847172/index_171062.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453365/index_594823.html
****s://***.bilibili.com/video/av24800886/index_092037.html
****s://***.bilibili.com/video/av24801056/index_027089.html
****s://***.bilibili.com/video/av23902651/index_420849.html
****s://***.bilibili.com/video/av24176680/index_690784.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656069/index_075918.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655684/index_041865.html
****s://***.bilibili.com/video/av24488559/index_352893.html
****s://***.bilibili.com/video/av24800921/index_137776.html
****s://***.bilibili.com/video/av24144914/index_400781.html
回复

使用道具 举报

12

主题

25

帖子

102

积分

注册会员

Rank: 2

积分
102
发表于 2018-6-14 17:36:38 | 显示全部楼层
富士康之后 和硕科技开三倍工资留员工春节加班2018年06月14日2018/6/14 17:36:48
****://***.bilibili.com/video/av24461077/index_828014.html
****://***.bilibili.com/video/av24800607/index_468.html
****://***.bilibili.com/video/av24457480/index_4123.html
****://***.bilibili.com/video/av24657168/index_48564.html
****://***.bilibili.com/video/av23812526/index_6787198.html
****://***.bilibili.com/video/av24655983/index_33030711.html
****://***.bilibili.com/video/av24813586/index_938970.html
****://***.bilibili.com/video/av24657371/index_104.html
****://***.bilibili.com/video/av23902405/index_4382.html
****://***.bilibili.com/video/av24847301/index_52581.html
****://***.bilibili.com/video/av24454760/index_3315570.html
****://***.bilibili.com/video/av24173752/index_54978970.html
****://***.bilibili.com/video/av24800800/index_340553.html
****://***.bilibili.com/video/av24454635/index_396.html
****://***.bilibili.com/video/av24799871/index_6771.html
****://***.bilibili.com/video/av24655928/index_96283.html
****://***.bilibili.com/video/av24813787/index_5283775.html
****://***.bilibili.com/video/av24799970/index_38876387.html
****://***.bilibili.com/video/av24815132/index_020851.html
****://***.bilibili.com/video/av24655101/index_336.html
****://***.bilibili.com/video/av24655889/index_1207.html
****://***.bilibili.com/video/av24488697/index_49168.html
****://***.bilibili.com/video/av24463889/index_1392254.html
****://***.bilibili.com/video/av24854407/index_26076739.html
****://***.bilibili.com/video/av24655736/index_056741.html
****://***.bilibili.com/video/av24461000/index_624.html
****://***.bilibili.com/video/av24183945/index_0257.html
****://***.bilibili.com/video/av24801011/index_77743.html
****://***.bilibili.com/video/av24814993/index_0267370.html
****://***.bilibili.com/video/av23813803/index_69210680.html
****://***.bilibili.com/video/av24657121/index_522318.html
****://***.bilibili.com/video/av24466267/index_140.html
****://***.bilibili.com/video/av24656136/index_0268.html
****://***.bilibili.com/video/av24655351/index_67535.html
****://***.bilibili.com/video/av24146509/index_2704279.html
****://***.bilibili.com/video/av24653651/index_09760728.html
****://***.bilibili.com/video/av24815208/index_860743.html
****://***.bilibili.com/video/av24800612/index_333.html
****://***.bilibili.com/video/av24813526/index_5204.html
****://***.bilibili.com/video/av24815274/index_75017.html
****://***.bilibili.com/video/av24800750/index_9663654.html
****://***.bilibili.com/video/av24655841/index_87386959.html
****://***.bilibili.com/video/av24491693/index_996877.html
****://***.bilibili.com/video/av24814767/index_554.html
****://***.bilibili.com/video/av24655165/index_1666.html
****://***.bilibili.com/video/av24655799/index_15632.html
****://***.bilibili.com/video/av24456829/index_6108395.html
****://***.bilibili.com/video/av24486325/index_73537625.html
****://***.bilibili.com/video/av24453928/index_409772.html
****://***.bilibili.com/video/av21411822/index_100.html
****://***.bilibili.com/video/av24485938/index_7468.html
****://***.bilibili.com/video/av24800702/index_50973.html
****://***.bilibili.com/video/av24800886/index_2793281.html
****://***.bilibili.com/video/av24800048/index_23583332.html
****://***.bilibili.com/video/av24172248/index_614100.html
****://***.bilibili.com/video/av21743797/index_509.html
****://***.bilibili.com/video/av24172892/index_4320.html
****://***.bilibili.com/video/av24148392/index_79143.html
****://***.bilibili.com/video/av24801093/index_6978548.html
****://***.bilibili.com/video/av24485350/index_79883042.html
****://***.bilibili.com/video/av24463843/index_873649.html
****://***.bilibili.com/video/av24655321/index_083.html
****://***.bilibili.com/video/av24815730/index_7604.html
****://***.bilibili.com/video/av24800028/index_91398.html
****://***.bilibili.com/video/av24847167/index_4809634.html
****://***.bilibili.com/video/av24854453/index_05780167.html
****://***.bilibili.com/video/av24813711/index_819925.html
****://***.bilibili.com/video/av24655841/index_064.html
****://***.bilibili.com/video/av24653624/index_5080.html
****://***.bilibili.com/video/av24847244/index_13070.html
****://***.bilibili.com/video/av24656046/index_9371471.html
****://***.bilibili.com/video/av24172156/index_34069370.html
****://***.bilibili.com/video/av24656030/index_699561.html
****://***.bilibili.com/video/av21414204/index_722.html
****://***.bilibili.com/video/av24800028/index_2144.html
****://***.bilibili.com/video/av24186230/index_47971.html
****://***.bilibili.com/video/av24655256/index_6559796.html
****://***.bilibili.com/video/av24814892/index_95503735.html
****://***.bilibili.com/video/av24655315/index_098801.html
回复

使用道具 举报

展开

Archiver|手机版|小黑屋|Piu4.Com  

GMT+8, 2018-8-21 11:43 , Processed in 0.176221 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.3

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表