Piu4-社区

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 游戏 福利 新服
查看: 5|回复: 5

[攻略/数据] [湖南好人·榜样担当]益阳女子守船17年救起50余人(组图)

[复制链接]

29

主题

38

帖子

127

积分

注册会员

Rank: 2

积分
127
发表于 2018-6-13 18:15:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
进重庆婚介相亲结婚不是梦 女硕士华西婚介结良缘(组图)2018年06月13日2018/6/13 18:15:09
****://***.bilibili.com/video/av24815848/index_970717.html
****://***.bilibili.com/video/av24815922/index_461491.html
****://***.bilibili.com/video/av24815730/index_787227.html
****://***.bilibili.com/video/av24815979/index_938284.html
****://***.bilibili.com/video/av24814730/index_704645.html
****://***.bilibili.com/video/av24814985/index_331293.html
****://***.bilibili.com/video/av24815893/index_924107.html
****://***.bilibili.com/video/av24814962/index_441339.html
****://***.bilibili.com/video/av24814793/index_342354.html
****://***.bilibili.com/video/av24814865/index_078601.html
****://***.bilibili.com/video/av24815682/index_371505.html
****://***.bilibili.com/video/av24815064/index_059330.html
****://***.bilibili.com/video/av24815857/index_273074.html
****://***.bilibili.com/video/av24815756/index_347439.html
****://***.bilibili.com/video/av24815763/index_208711.html
****://***.bilibili.com/video/av24814851/index_532383.html
****://***.bilibili.com/video/av24814787/index_583528.html
****://***.bilibili.com/video/av24815032/index_991207.html
****://***.bilibili.com/video/av24814874/index_009425.html
****://***.bilibili.com/video/av24815711/index_484230.html
****://***.bilibili.com/video/av24815026/index_623780.html
****://***.bilibili.com/video/av24814890/index_898049.html
****://***.bilibili.com/video/av24815910/index_072953.html
****://***.bilibili.com/video/av24814715/index_809161.html
****://***.bilibili.com/video/av24815873/index_210790.html
****://***.bilibili.com/video/av24815789/index_834389.html
****://***.bilibili.com/video/av24815928/index_421141.html
****://***.bilibili.com/video/av24814843/index_805035.html
****://***.bilibili.com/video/av24814709/index_353133.html
****://***.bilibili.com/video/av24814715/index_056257.html
****://***.bilibili.com/video/av24815910/index_019811.html
****://***.bilibili.com/video/av24814828/index_478242.html
****://***.bilibili.com/video/av24815899/index_175825.html
****://***.bilibili.com/video/av24815727/index_527534.html
****://***.bilibili.com/video/av24815062/index_779123.html
****://***.bilibili.com/video/av24815822/index_317403.html
****://***.bilibili.com/video/av24815707/index_199355.html
****://***.bilibili.com/video/av24814874/index_600096.html
****://***.bilibili.com/video/av24815056/index_722062.html
****://***.bilibili.com/video/av24815730/index_957513.html
****://***.bilibili.com/video/av24815926/index_135593.html
****://***.bilibili.com/video/av24815942/index_566262.html
****://***.bilibili.com/video/av24814882/index_626182.html
****://***.bilibili.com/video/av24814903/index_367339.html
****://***.bilibili.com/video/av24815064/index_024455.html
****://***.bilibili.com/video/av24815718/index_568522.html
****://***.bilibili.com/video/av24815778/index_001642.html
****://***.bilibili.com/video/av24815819/index_046934.html
****://***.bilibili.com/video/av24814890/index_576414.html
****://***.bilibili.com/video/av24815873/index_689556.html
****://***.bilibili.com/video/av24815836/index_811070.html
****://***.bilibili.com/video/av24815784/index_319417.html
****://***.bilibili.com/video/av24815715/index_172529.html
****://***.bilibili.com/video/av24815861/index_309988.html
****://***.bilibili.com/video/av24815888/index_914494.html
****://***.bilibili.com/video/av24815730/index_245583.html
****://***.bilibili.com/video/av24815819/index_197551.html
****://***.bilibili.com/video/av24814843/index_515834.html
****://***.bilibili.com/video/av24814868/index_215024.html
****://***.bilibili.com/video/av24815873/index_692315.html
****://***.bilibili.com/video/av24814730/index_592517.html
****://***.bilibili.com/video/av24815739/index_158832.html
****://***.bilibili.com/video/av24815026/index_174747.html
****://***.bilibili.com/video/av24815873/index_208027.html
****://***.bilibili.com/video/av24815040/index_822189.html
****://***.bilibili.com/video/av24814813/index_078106.html
****://***.bilibili.com/video/av24814932/index_999877.html
****://***.bilibili.com/video/av24814787/index_537294.html
****://***.bilibili.com/video/av24814868/index_094500.html
****://***.bilibili.com/video/av24815959/index_756469.html
****://***.bilibili.com/video/av24815067/index_406986.html
****://***.bilibili.com/video/av24814813/index_397784.html
****://***.bilibili.com/video/av24815796/index_833049.html
****://***.bilibili.com/video/av24815067/index_053819.html
****://***.bilibili.com/video/av24815831/index_456844.html
****://***.bilibili.com/video/av24814828/index_943936.html
****://***.bilibili.com/video/av24814874/index_155199.html
****://***.bilibili.com/video/av24815727/index_621977.html
****://***.bilibili.com/video/av24814851/index_760741.html
****://***.bilibili.com/video/av24814882/index_669652.html
回复

使用道具 举报

15

主题

50

帖子

135

积分

注册会员

Rank: 2

积分
135
发表于 2018-6-14 00:12:39 | 显示全部楼层
e租宝最新消息:P2P未来会以何种形态存在2018年06月14日2018/6/14 0:12:45
****://***.bilibili.com/video/av24016527/index_538653.html
****://***.bilibili.com/video/av24657206/index_776323.html
****://***.bilibili.com/video/av24653019/index_761601.html
****://***.bilibili.com/video/av24144806/index_552213.html
****://***.bilibili.com/video/av24175616/index_900772.html
****://***.bilibili.com/video/av24653680/index_606292.html
****://***.bilibili.com/video/av24656422/index_424147.html
****://***.bilibili.com/video/av24653900/index_407799.html
****://***.bilibili.com/video/av24657639/index_132550.html
****://***.bilibili.com/video/av24657579/index_524512.html
****://***.bilibili.com/video/av24656539/index_953991.html
****://***.bilibili.com/video/av24653910/index_596246.html
****://***.bilibili.com/video/av24492395/index_909269.html
****://***.bilibili.com/video/av24177373/index_838772.html
****://***.bilibili.com/video/av24657309/index_961479.html
****://***.bilibili.com/video/av24175646/index_527723.html
****://***.bilibili.com/video/av24486727/index_714885.html
****://***.bilibili.com/video/av23813901/index_035058.html
****://***.bilibili.com/video/av24174165/index_915409.html
****://***.bilibili.com/video/av24488830/index_423917.html
****://***.bilibili.com/video/av24485915/index_760111.html
****://***.bilibili.com/video/av24102451/index_184135.html
****://***.bilibili.com/video/av24657121/index_342925.html
****://***.bilibili.com/video/av24016766/index_805370.html
****://***.bilibili.com/video/av24657148/index_840663.html
****://***.bilibili.com/video/av24656466/index_968854.html
****://***.bilibili.com/video/av24172107/index_310915.html
****://***.bilibili.com/video/av24656581/index_353456.html
****://***.bilibili.com/video/av24457369/index_885004.html
****://***.bilibili.com/video/av24655943/index_980670.html
****://***.bilibili.com/video/av24653728/index_016978.html
****://***.bilibili.com/video/av24452532/index_188604.html
****://***.bilibili.com/video/av24488992/index_080038.html
****://***.bilibili.com/video/av24656069/index_926055.html
****://***.bilibili.com/video/av24653656/index_699066.html
****://***.bilibili.com/video/av24653747/index_561593.html
****://***.bilibili.com/video/av24456839/index_421552.html
****://***.bilibili.com/video/av24103378/index_982040.html
****://***.bilibili.com/video/av24653689/index_592401.html
****://***.bilibili.com/video/av24454285/index_842344.html
****://***.bilibili.com/video/av24486611/index_663562.html
****://***.bilibili.com/video/av24657722/index_104944.html
****://***.bilibili.com/video/av24653671/index_552510.html
****://***.bilibili.com/video/av24486673/index_234439.html
****://***.bilibili.com/video/av24657756/index_399849.html
****://***.bilibili.com/video/av24488830/index_957799.html
****://***.bilibili.com/video/av24652991/index_046270.html
****://***.bilibili.com/video/av24655808/index_615200.html
****://***.bilibili.com/video/av24655823/index_100339.html
****://***.bilibili.com/video/av24657239/index_797352.html
****://***.bilibili.com/video/av24657362/index_592323.html
****://***.bilibili.com/video/av24460942/index_935131.html
****://***.bilibili.com/video/av24456950/index_999574.html
****://***.bilibili.com/video/av24491457/index_294734.html
****://***.bilibili.com/video/av24655793/index_662476.html
****://***.bilibili.com/video/av24655263/index_480528.html
****://***.bilibili.com/video/av24657139/index_114000.html
****://***.bilibili.com/video/av24655231/index_636666.html
****://***.bilibili.com/video/av24485928/index_621196.html
****://***.bilibili.com/video/av24452790/index_107311.html
****://***.bilibili.com/video/av24655681/index_983450.html
****://***.bilibili.com/video/av24657125/index_432284.html
****://***.bilibili.com/video/av24491266/index_310763.html
****://***.bilibili.com/video/av24655699/index_634049.html
****://***.bilibili.com/video/av24656438/index_293009.html
****://***.bilibili.com/video/av24173717/index_682978.html
****://***.bilibili.com/video/av24657133/index_987302.html
****://***.bilibili.com/video/av24657069/index_257189.html
****://***.bilibili.com/video/av24652985/index_319863.html
****://***.bilibili.com/video/av24655135/index_891446.html
****://***.bilibili.com/video/av24655983/index_303902.html
****://***.bilibili.com/video/av24488480/index_613044.html
****://***.bilibili.com/video/av24176693/index_376125.html
****://***.bilibili.com/video/av24653806/index_874669.html
****://***.bilibili.com/video/av24173130/index_568935.html
****://***.bilibili.com/video/av24656149/index_584202.html
****://***.bilibili.com/video/av24655796/index_613230.html
****://***.bilibili.com/video/av24655928/index_565020.html
****://***.bilibili.com/video/av24172864/index_596596.html
****://***.bilibili.com/video/av24488769/index_210039.html
回复

使用道具 举报

104

主题

239

帖子

590

积分

高级会员

Rank: 4

积分
590
发表于 2018-6-14 00:54:27 | 显示全部楼层
KA72体积全球最小智能监控摄像机,小巧机身和1圆硬币差不多,麻雀虽小五脏俱全,KA72主控芯片采用美国进口安霸芯片,有史以来,最强大,最智能的芯片,保证连续录像录音不发热不死机,1600万像素单反级别完全媲美iPhone8摄像头,8核芯让运行更流畅更稳定,摄像镜头采用进口OV9715图像感光蓝镜芯片,170度宽广角上下左右全覆盖,KA72更是不惜成本打造全新技术HDR+WDR软硬合一,不论是在强光、弱光、晴天、雨天、阴天等不同环境都能自动校检所摄取画面清晰可见。强劲的18颗进口纳米夜视灯不爆红不发红,保证在漆黑一片无任何光线可视范围高达100米!录像录音不闪灯不亮灯、晚上夜视不发红,更隐蔽更神奇,防偷防婚外最佳设备!强磁机身随意吸贴,无需任何安装,更隐蔽更便捷的智能监控让您随心所欲!
选择KA72的理由:可吸附在衣服、包包、椅子、床下、衣柜、窗帘、洗手间、电视、门框、天花板、电灯、汽车等等,安装位置只有您想不到,没有KA72做不到。内置大容量电池,充满可用72小时,可连接充电宝、电源边充电录;KA72更是内置特有Turbo一键穿墙WIFI模块,WIFI发射更远更强更稳定,无需网络、无需网线、无需流量、无需布线,苹果手机、安卓手机、手机无需联网想看就看,智能监控就该这么简单,您想要的画面它都有!
在花样年华的世界上,你对她的信任不一定能换来她的真诚,爱人出轨、女友背叛、保姆虐童、员工偷懒、仓库失窃、店铺被抢、入室偷盗...还原**,KA72您值得拥有!出差在外,家里发生了什么,您想要的画面,手机想看就看!远程监控不受距离**,例如KA72在中国,人在美国,拿出手机就可以实时看、回放、下载、删除,**的画面,想下载就下载,想删就删,监控就该这样智能。
KA72参数:1600万像素、170度大广角、18颗进口夜视不发红光、HDR+WDR+WiFi功能、8核心处理器、全新HEVC编码技术。我们追求高质量,我们不打价格战,我们只拼高品质!
QQ:851138899    热线:13530047234    官网:***.25xc.net
KA72
回复

使用道具 举报

7

主题

29

帖子

85

积分

注册会员

Rank: 2

积分
85
发表于 2018-6-14 07:10:30 | 显示全部楼层
世纪佳缘与百合网:未来或互补线上线下2018年06月14日2018/6/14 7:10:23
****s://***.bilibili.com/video/av24173910/index_9861213.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657393/index_7571344.html
****s://***.bilibili.com/video/av24465779/index_6315166.html
****s://***.bilibili.com/video/av24488379/index_1614793.html
****s://***.bilibili.com/video/av21412425/index_4788697.html
****s://***.bilibili.com/video/av24800706/index_6542135.html
****s://***.bilibili.com/video/av24185256/index_1654061.html
****s://***.bilibili.com/video/av24185045/index_9630813.html
****s://***.bilibili.com/video/av24854432/index_7232790.html
****s://***.bilibili.com/video/av24172129/index_6954781.html
****s://***.bilibili.com/video/av24847230/index_8847154.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657408/index_0630847.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815269/index_3895503.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815248/index_1151281.html
****s://***.bilibili.com/video/av24454346/index_1172520.html
****s://***.bilibili.com/video/av24814238/index_1583630.html
****s://***.bilibili.com/video/av24176317/index_8332178.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815315/index_0087497.html
****s://***.bilibili.com/video/av24813830/index_3253338.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815115/index_9156468.html
****s://***.bilibili.com/video/av24814725/index_9582958.html
****s://***.bilibili.com/video/av24847099/index_7295011.html
****s://***.bilibili.com/video/av24800527/index_3975478.html
****s://***.bilibili.com/video/av24800635/index_0593407.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815294/index_7785984.html
****s://***.bilibili.com/video/av24177460/index_1589191.html
****s://***.bilibili.com/video/av24457351/index_3932150.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815027/index_4927774.html
****s://***.bilibili.com/video/av21411019/index_6488810.html
****s://***.bilibili.com/video/av24800195/index_3461697.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453360/index_1844550.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655987/index_1718037.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815848/index_4171486.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657262/index_6910978.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815114/index_3162885.html
****s://***.bilibili.com/video/av24813529/index_5712729.html
****s://***.bilibili.com/video/av24491522/index_3074351.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657362/index_7477201.html
****s://***.bilibili.com/video/av24814948/index_6458660.html
****s://***.bilibili.com/video/av24184209/index_0902717.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815356/index_0441936.html
****s://***.bilibili.com/video/av24173981/index_1664519.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657198/index_4897691.html
****s://***.bilibili.com/video/av24491536/index_2350283.html
****s://***.bilibili.com/video/av24172879/index_9571712.html
****s://***.bilibili.com/video/av24176592/index_9689390.html
****s://***.bilibili.com/video/av24799986/index_7025752.html
****s://***.bilibili.com/video/av24466099/index_9257057.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815339/index_9481976.html
****s://***.bilibili.com/video/av24491027/index_8464898.html
****s://***.bilibili.com/video/av24814044/index_0036831.html
****s://***.bilibili.com/video/av24186071/index_0026637.html
****s://***.bilibili.com/video/av24101026/index_0912435.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453930/index_7696313.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655748/index_4767719.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815711/index_8887369.html
****s://***.bilibili.com/video/av24847737/index_1155958.html
****s://***.bilibili.com/video/av24847743/index_3305403.html
****s://***.bilibili.com/video/av24172363/index_1737963.html
****s://***.bilibili.com/video/av24800808/index_3594482.html
****s://***.bilibili.com/video/av24814190/index_0397445.html
****s://***.bilibili.com/video/av24814270/index_1368291.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655770/index_7037771.html
****s://***.bilibili.com/video/av24799970/index_5176356.html
****s://***.bilibili.com/video/av24461104/index_2011279.html
****s://***.bilibili.com/video/av23812427/index_4210428.html
****s://***.bilibili.com/video/av24847067/index_0440552.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653671/index_1166679.html
****s://***.bilibili.com/video/av24457276/index_6248731.html
****s://***.bilibili.com/video/av24800762/index_2554065.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655571/index_9325910.html
****s://***.bilibili.com/video/av24814969/index_6717340.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655755/index_3445822.html
****s://***.bilibili.com/video/av24176366/index_7321064.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815778/index_9999037.html
****s://***.bilibili.com/video/av23902272/index_9175729.html
****s://***.bilibili.com/video/av21743818/index_1653277.html
****s://***.bilibili.com/video/av24854404/index_0067475.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655125/index_1043616.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657121/index_7179612.html
回复

使用道具 举报

33

主题

39

帖子

133

积分

注册会员

Rank: 2

积分
133
发表于 2018-6-14 08:25:49 | 显示全部楼层
苹果总部再次飘扬黑色“海盗旗”:纪念创新精神(组图)2018年06月14日2018/6/14 8:25:47
****s://***.bilibili.com/video/av24800148/index_933728.html
****s://***.bilibili.com/video/av24814872/index_459426.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453100/index_449750.html
****s://***.bilibili.com/video/av24185738/index_119620.html
****s://***.bilibili.com/video/av24486239/index_024190.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815140/index_656868.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815317/index_135905.html
****s://***.bilibili.com/video/av24854397/index_488254.html
****s://***.bilibili.com/video/av24847737/index_446148.html
****s://***.bilibili.com/video/av23812621/index_821279.html
****s://***.bilibili.com/video/av24452970/index_426876.html
****s://***.bilibili.com/video/av24813973/index_057061.html
****s://***.bilibili.com/video/av24800921/index_411413.html
****s://***.bilibili.com/video/av24488806/index_276975.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815861/index_351703.html
****s://***.bilibili.com/video/av24490963/index_696658.html
****s://***.bilibili.com/video/av24175500/index_861219.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815208/index_637572.html
****s://***.bilibili.com/video/av24814948/index_730709.html
****s://***.bilibili.com/video/av24488325/index_244142.html
****s://***.bilibili.com/video/av24847800/index_535447.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655082/index_476365.html
****s://***.bilibili.com/video/av21409216/index_206634.html
****s://***.bilibili.com/video/av24847357/index_787806.html
****s://***.bilibili.com/video/av24800007/index_298730.html
****s://***.bilibili.com/video/av24101960/index_471968.html
****s://***.bilibili.com/video/av24813711/index_429009.html
****s://***.bilibili.com/video/av24465705/index_637540.html
****s://***.bilibili.com/video/av24184774/index_351936.html
****s://***.bilibili.com/video/av24813930/index_472915.html
****s://***.bilibili.com/video/av24465695/index_874688.html
****s://***.bilibili.com/video/av24801045/index_433720.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656082/index_567816.html
****s://***.bilibili.com/video/av24813693/index_874847.html
****s://***.bilibili.com/video/av23904160/index_944549.html
****s://***.bilibili.com/video/av24175692/index_640423.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655207/index_505911.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653721/index_652036.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815979/index_865504.html
****s://***.bilibili.com/video/av24799853/index_003664.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657214/index_489418.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815289/index_914421.html
****s://***.bilibili.com/video/av24183820/index_195318.html
****s://***.bilibili.com/video/av24814111/index_481768.html
****s://***.bilibili.com/video/av24813693/index_303632.html
****s://***.bilibili.com/video/av24491688/index_983042.html
****s://***.bilibili.com/video/av24486314/index_124401.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655544/index_133341.html
****s://***.bilibili.com/video/av24813804/index_878418.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655378/index_371001.html
****s://***.bilibili.com/video/av24814872/index_438253.html
****s://***.bilibili.com/video/av24847406/index_805318.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655667/index_408953.html
****s://***.bilibili.com/video/av24800172/index_405285.html
****s://***.bilibili.com/video/av24799863/index_357577.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653551/index_002207.html
****s://***.bilibili.com/video/av24454291/index_398943.html
****s://***.bilibili.com/video/av24490963/index_645001.html
****s://***.bilibili.com/video/av24847797/index_031869.html
****s://***.bilibili.com/video/av24454103/index_515289.html
****s://***.bilibili.com/video/av23812449/index_633820.html
****s://***.bilibili.com/video/av24173992/index_619055.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815174/index_545263.html
****s://***.bilibili.com/video/av24486363/index_935653.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815115/index_524279.html
****s://***.bilibili.com/video/av24847283/index_110831.html
****s://***.bilibili.com/video/av24799846/index_072548.html
****s://***.bilibili.com/video/av24103531/index_298531.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453944/index_424225.html
****s://***.bilibili.com/video/av24801104/index_408920.html
****s://***.bilibili.com/video/av24454768/index_533084.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815360/index_561328.html
****s://***.bilibili.com/video/av24847110/index_049646.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655653/index_599284.html
****s://***.bilibili.com/video/av24813653/index_498432.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653817/index_305190.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453435/index_410306.html
****s://***.bilibili.com/video/av24847834/index_000618.html
****s://***.bilibili.com/video/av24485994/index_686243.html
****s://***.bilibili.com/video/av24488577/index_135968.html
回复

使用道具 举报

104

主题

239

帖子

590

积分

高级会员

Rank: 4

积分
590
发表于 2018-6-14 09:05:33 | 显示全部楼层
KA72体积全球最小智能监控摄像机,小巧机身和1圆硬币差不多,麻雀虽小五脏俱全,KA72主控芯片采用美国进口安霸芯片,有史以来,最强大,最智能的芯片,保证连续录像录音不发热不死机,1600万像素单反级别完全媲美iPhone8摄像头,8核芯让运行更流畅更稳定,摄像镜头采用进口OV9715图像感光蓝镜芯片,170度宽广角上下左右全覆盖,KA72更是不惜成本打造全新技术HDR+WDR软硬合一,不论是在强光、弱光、晴天、雨天、阴天等不同环境都能自动校检所摄取画面清晰可见。强劲的18颗进口纳米夜视灯不爆红不发红,保证在漆黑一片无任何光线可视范围高达100米!录像录音不闪灯不亮灯、晚上夜视不发红,更隐蔽更神奇,防偷防婚外最佳设备!强磁机身随意吸贴,无需任何安装,更隐蔽更便捷的智能监控让您随心所欲!
选择KA72的理由:可吸附在衣服、包包、椅子、床下、衣柜、窗帘、洗手间、电视、门框、天花板、电灯、汽车等等,安装位置只有您想不到,没有KA72做不到。内置大容量电池,充满可用72小时,可连接充电宝、电源边充电录;KA72更是内置特有Turbo一键穿墙WIFI模块,WIFI发射更远更强更稳定,无需网络、无需网线、无需流量、无需布线,苹果手机、安卓手机、手机无需联网想看就看,智能监控就该这么简单,您想要的画面它都有!
在花样年华的世界上,你对她的信任不一定能换来她的真诚,爱人出轨、女友背叛、保姆虐童、员工偷懒、仓库失窃、店铺被抢、入室偷盗...还原**,KA72您值得拥有!出差在外,家里发生了什么,您想要的画面,手机想看就看!远程监控不受距离**,例如KA72在中国,人在美国,拿出手机就可以实时看、回放、下载、删除,**的画面,想下载就下载,想删就删,监控就该这样智能。
KA72参数:1600万像素、170度大广角、18颗进口夜视不发红光、HDR+WDR+WiFi功能、8核心处理器、全新HEVC编码技术。我们追求高质量,我们不打价格战,我们只拼高品质!
QQ:851138899    热线:13530047234    官网:***.25xc.net
KA72
回复

使用道具 举报

展开

Archiver|手机版|小黑屋|Piu4.Com  

GMT+8, 2018-8-21 11:41 , Processed in 0.215750 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.3

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表