Piu4-社区

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 游戏 福利 新服
楼主: piu4-往昔

[综合交流] 【活动】《赤月传说2》暑期活动

  [复制链接]

5

主题

21

帖子

65

积分

注册会员

Rank: 2

积分
65
发表于 2018-6-12 21:48:45 | 显示全部楼层
老常委为何说自己当年“力不从心”?2018年06月12日2018/6/12 21:48:42
****://***.bilibili.com/video/av24106538/index_905378.html
****://***.bilibili.com/video/av24655058/index_776090.html
****://***.bilibili.com/video/av24655864/index_632184.html
****://***.bilibili.com/video/av24655532/index_472909.html
****://***.bilibili.com/video/av24173108/index_670492.html
****://***.bilibili.com/video/av24653565/index_227153.html
****://***.bilibili.com/video/av24657701/index_418862.html
****://***.bilibili.com/video/av24655549/index_608521.html
****://***.bilibili.com/video/av24657579/index_951867.html
****://***.bilibili.com/video/av24655273/index_395504.html
****://***.bilibili.com/video/av24656710/index_605164.html
****://***.bilibili.com/video/av24457372/index_984591.html
****://***.bilibili.com/video/av24653916/index_362970.html
****://***.bilibili.com/video/av24655770/index_449476.html
****://***.bilibili.com/video/av24652904/index_377679.html
****://***.bilibili.com/video/av24652912/index_380137.html
****://***.bilibili.com/video/av24655305/index_425949.html
****://***.bilibili.com/video/av24453689/index_575372.html
****://***.bilibili.com/video/av24146505/index_245887.html
****://***.bilibili.com/video/av23903882/index_683813.html
****://***.bilibili.com/video/av24015260/index_596084.html
****://***.bilibili.com/video/av23902577/index_976801.html
****://***.bilibili.com/video/av24655153/index_380114.html
****://***.bilibili.com/video/av24653105/index_179890.html
****://***.bilibili.com/video/av24492866/index_090887.html
****://***.bilibili.com/video/av24655560/index_881644.html
****://***.bilibili.com/video/av24488631/index_189523.html
****://***.bilibili.com/video/av24653035/index_322346.html
****://***.bilibili.com/video/av24657125/index_970480.html
****://***.bilibili.com/video/av23900019/index_350720.html
****://***.bilibili.com/video/av24655242/index_681239.html
****://***.bilibili.com/video/av24655263/index_343878.html
****://***.bilibili.com/video/av23902667/index_194419.html
****://***.bilibili.com/video/av24146558/index_204274.html
****://***.bilibili.com/video/av24456950/index_280868.html
****://***.bilibili.com/video/av24657722/index_606558.html
****://***.bilibili.com/video/av24016591/index_993452.html
****://***.bilibili.com/video/av24657750/index_753956.html
****://***.bilibili.com/video/av24653254/index_093230.html
****://***.bilibili.com/video/av24466109/index_159437.html
****://***.bilibili.com/video/av24148467/index_968797.html
****://***.bilibili.com/video/av24102934/index_884823.html
****://***.bilibili.com/video/av24655877/index_390967.html
****://***.bilibili.com/video/av24461237/index_585674.html
****://***.bilibili.com/video/av24652981/index_265386.html
****://***.bilibili.com/video/av24655300/index_212366.html
****://***.bilibili.com/video/av24656087/index_336051.html
****://***.bilibili.com/video/av24657073/index_699757.html
****://***.bilibili.com/video/av24173166/index_268190.html
****://***.bilibili.com/video/av24656033/index_033917.html
****://***.bilibili.com/video/av24656491/index_665728.html
****://***.bilibili.com/video/av24656728/index_068589.html
****://***.bilibili.com/video/av24653836/index_761095.html
****://***.bilibili.com/video/av24657243/index_835628.html
****://***.bilibili.com/video/av24174059/index_391050.html
****://***.bilibili.com/video/av24176697/index_985414.html
****://***.bilibili.com/video/av23903753/index_474088.html
****://***.bilibili.com/video/av24655092/index_105950.html
****://***.bilibili.com/video/av24652904/index_657018.html
****://***.bilibili.com/video/av24653806/index_845972.html
****://***.bilibili.com/video/av24101533/index_052703.html
****://***.bilibili.com/video/av24657750/index_125227.html
****://***.bilibili.com/video/av24657294/index_533956.html
****://***.bilibili.com/video/av24144982/index_358027.html
****://***.bilibili.com/video/av24652973/index_549821.html
****://***.bilibili.com/video/av24655136/index_920376.html
****://***.bilibili.com/video/av24172950/index_568320.html
****://***.bilibili.com/video/av24655125/index_725238.html
****://***.bilibili.com/video/av24173197/index_294322.html
****://***.bilibili.com/video/av24655295/index_807051.html
****://***.bilibili.com/video/av24655948/index_009767.html
****://***.bilibili.com/video/av24655116/index_169187.html
****://***.bilibili.com/video/av24655864/index_373529.html
****://***.bilibili.com/video/av24144815/index_700763.html
****://***.bilibili.com/video/av24653817/index_022426.html
****://***.bilibili.com/video/av24488655/index_668260.html
****://***.bilibili.com/video/av24656720/index_381649.html
****://***.bilibili.com/video/av24655278/index_094234.html
****://***.bilibili.com/video/av24176788/index_173065.html
****://***.bilibili.com/video/av24652962/index_886619.html
回复

使用道具 举报

10

主题

42

帖子

114

积分

注册会员

Rank: 2

积分
114
发表于 2018-6-13 02:40:15 | 显示全部楼层
传**董事长被调查:三大运营商首个“一把手”常小兵被调查2018年06月13日2018/6/13 2:40:16
****s://***.bilibili.com/video/av24016904/index_255602.html
****s://***.bilibili.com/video/av24185172/index_908350.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655532/index_513901.html
****s://***.bilibili.com/video/av24463939/index_845851.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453579/index_279932.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657362/index_119824.html
****s://***.bilibili.com/video/av24173282/index_129797.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653762/index_791978.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655710/index_625861.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655845/index_739342.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657051/index_296624.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656611/index_069987.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655967/index_115815.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657639/index_939020.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657148/index_734818.html
****s://***.bilibili.com/video/av24185294/index_478749.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657326/index_017780.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656542/index_964765.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655678/index_592440.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656417/index_326698.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657586/index_925050.html
****s://***.bilibili.com/video/av24173208/index_946579.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656431/index_814905.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656570/index_697822.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655755/index_693842.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657051/index_342876.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453803/index_581381.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657786/index_901252.html
****s://***.bilibili.com/video/av24184634/index_531099.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656414/index_109335.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653223/index_700323.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657697/index_793832.html
****s://***.bilibili.com/video/av24185156/index_420592.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656451/index_033020.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657107/index_024277.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655678/index_724567.html
****s://***.bilibili.com/video/av24184768/index_057856.html
****s://***.bilibili.com/video/av24172270/index_870957.html
****s://***.bilibili.com/video/av24488985/index_851720.html
****s://***.bilibili.com/video/av24102685/index_268030.html
****s://***.bilibili.com/video/av24101745/index_841611.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653910/index_796343.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655889/index_428724.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655704/index_916731.html
****s://***.bilibili.com/video/av24488970/index_500439.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655092/index_992791.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655558/index_416926.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453497/index_050729.html
****s://***.bilibili.com/video/av24457369/index_144301.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656513/index_300910.html
****s://***.bilibili.com/video/av24175800/index_026634.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657617/index_173620.html
****s://***.bilibili.com/video/av24173427/index_809078.html
****s://***.bilibili.com/video/av24103322/index_087038.html
****s://***.bilibili.com/video/av23812479/index_459048.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657309/index_040580.html
****s://***.bilibili.com/video/av24455437/index_041654.html
****s://***.bilibili.com/video/av24491393/index_652450.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655630/index_233292.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653167/index_209718.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657701/index_503467.html
****s://***.bilibili.com/video/av24466122/index_922902.html
****s://***.bilibili.com/video/av24485894/index_642248.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657558/index_600880.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655959/index_585728.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653105/index_022305.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656577/index_128452.html
****s://***.bilibili.com/video/av24172185/index_733064.html
****s://***.bilibili.com/video/av24491398/index_095111.html
****s://***.bilibili.com/video/av24015363/index_762288.html
****s://***.bilibili.com/video/av23812431/index_110487.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653647/index_024711.html
****s://***.bilibili.com/video/av24102895/index_915815.html
****s://***.bilibili.com/video/av24465060/index_741172.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655577/index_291063.html
****s://***.bilibili.com/video/av24176843/index_293023.html
****s://***.bilibili.com/video/av24175735/index_234594.html
****s://***.bilibili.com/video/av24184541/index_938310.html
****s://***.bilibili.com/video/av24172777/index_595644.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656451/index_604728.html
回复

使用道具 举报

5

主题

15

帖子

51

积分

注册会员

Rank: 2

积分
51
发表于 2018-6-13 10:18:17 | 显示全部楼层
八达岭老虎伤人视频完整公布 园方:我们肯定没责任2018年06月13日2018/6/13 10:18:13
****://***.bilibili.com/video/av24176592/index_182650.html
****://***.bilibili.com/video/av24653737/index_088547.html
****://***.bilibili.com/video/av24653887/index_557202.html
****://***.bilibili.com/video/av24653848/index_739487.html
****://***.bilibili.com/video/av24463916/index_384753.html
****://***.bilibili.com/video/av24656166/index_448677.html
****://***.bilibili.com/video/av24657121/index_282666.html
****://***.bilibili.com/video/av24653565/index_437811.html
****://***.bilibili.com/video/av24655808/index_719290.html
****://***.bilibili.com/video/av24174154/index_568057.html
****://***.bilibili.com/video/av24655136/index_952988.html
****://***.bilibili.com/video/av24655736/index_676265.html
****://***.bilibili.com/video/av24657165/index_515065.html
****://***.bilibili.com/video/av23812479/index_474431.html
****://***.bilibili.com/video/av24655845/index_134773.html
****://***.bilibili.com/video/av24653565/index_531885.html
****://***.bilibili.com/video/av24653624/index_968856.html
****://***.bilibili.com/video/av24177281/index_010274.html
****://***.bilibili.com/video/av24176435/index_312584.html
****://***.bilibili.com/video/av24653551/index_457552.html
****://***.bilibili.com/video/av24657579/index_449777.html
****://***.bilibili.com/video/av24657334/index_962036.html
****://***.bilibili.com/video/av24453808/index_334799.html
****://***.bilibili.com/video/av24656466/index_088532.html
****://***.bilibili.com/video/av24653887/index_888564.html
****://***.bilibili.com/video/av24173246/index_008016.html
****://***.bilibili.com/video/av24653247/index_071664.html
****://***.bilibili.com/video/av24655162/index_184258.html
****://***.bilibili.com/video/av24463814/index_569327.html
****://***.bilibili.com/video/av24652883/index_459237.html
****://***.bilibili.com/video/av24655793/index_616033.html
****://***.bilibili.com/video/av24657148/index_816728.html
****://***.bilibili.com/video/av24486618/index_056267.html
****://***.bilibili.com/video/av24491811/index_684671.html
****://***.bilibili.com/video/av24186091/index_807534.html
****://***.bilibili.com/video/av24653660/index_446737.html
****://***.bilibili.com/video/av24656124/index_241144.html
****://***.bilibili.com/video/av24176210/index_393256.html
****://***.bilibili.com/video/av24653793/index_809114.html
****://***.bilibili.com/video/av24145456/index_696269.html
****://***.bilibili.com/video/av24491017/index_913390.html
****://***.bilibili.com/video/av24453808/index_494183.html
****://***.bilibili.com/video/av24146767/index_825808.html
****://***.bilibili.com/video/av24453056/index_189607.html
****://***.bilibili.com/video/av24653714/index_581083.html
****://***.bilibili.com/video/av24466254/index_680100.html
****://***.bilibili.com/video/av24657693/index_487597.html
****://***.bilibili.com/video/av24655135/index_332920.html
****://***.bilibili.com/video/av24653855/index_563540.html
****://***.bilibili.com/video/av24656106/index_081403.html
****://***.bilibili.com/video/av24657379/index_138313.html
****://***.bilibili.com/video/av24173684/index_416616.html
****://***.bilibili.com/video/av24492902/index_599664.html
****://***.bilibili.com/video/av24655911/index_022698.html
****://***.bilibili.com/video/av23812571/index_543079.html
****://***.bilibili.com/video/av24491828/index_665524.html
****://***.bilibili.com/video/av24173422/index_676036.html
****://***.bilibili.com/video/av24173307/index_160613.html
****://***.bilibili.com/video/av24653129/index_871165.html
****://***.bilibili.com/video/av24173635/index_973145.html
****://***.bilibili.com/video/av24656181/index_795424.html
****://***.bilibili.com/video/av23902471/index_998695.html
****://***.bilibili.com/video/av24652941/index_705121.html
****://***.bilibili.com/video/av24656176/index_133748.html
****://***.bilibili.com/video/av24656692/index_124105.html
****://***.bilibili.com/video/av24172164/index_503364.html
****://***.bilibili.com/video/av24146629/index_720013.html
****://***.bilibili.com/video/av24492995/index_335805.html
****://***.bilibili.com/video/av24653019/index_150832.html
****://***.bilibili.com/video/av24653733/index_227497.html
****://***.bilibili.com/video/av24657243/index_355112.html
****://***.bilibili.com/video/av24455568/index_279379.html
****://***.bilibili.com/video/av24455461/index_755223.html
****://***.bilibili.com/video/av23903949/index_213197.html
****://***.bilibili.com/video/av24185146/index_276462.html
****://***.bilibili.com/video/av24488740/index_810889.html
****://***.bilibili.com/video/av24653197/index_639882.html
****://***.bilibili.com/video/av24103794/index_062750.html
****://***.bilibili.com/video/av24655777/index_081876.html
****://***.bilibili.com/video/av24655667/index_971893.html
回复

使用道具 举报

7

主题

21

帖子

91

积分

注册会员

Rank: 2

积分
91
发表于 2018-6-13 13:59:05 | 显示全部楼层
为民营企业创造更大舞台2018年06月13日2018/6/13 13:59:10
****://***.bilibili.com/video/av24656425/index_333.html
****://***.bilibili.com/video/av24652883/index_2194.html
****://***.bilibili.com/video/av24454095/index_22062.html
****://***.bilibili.com/video/av24653647/index_8416436.html
****://***.bilibili.com/video/av24652973/index_85228790.html
****://***.bilibili.com/video/av24657358/index_056143.html
****://***.bilibili.com/video/av24653836/index_753.html
****://***.bilibili.com/video/av24144774/index_6970.html
****://***.bilibili.com/video/av23812560/index_89984.html
****://***.bilibili.com/video/av24175585/index_0229291.html
****://***.bilibili.com/video/av24177285/index_88438634.html
****://***.bilibili.com/video/av24657558/index_347210.html
****://***.bilibili.com/video/av24486752/index_499.html
****://***.bilibili.com/video/av24655351/index_0760.html
****://***.bilibili.com/video/av24175578/index_31376.html
****://***.bilibili.com/video/av24453065/index_1275402.html
****://***.bilibili.com/video/av24175760/index_52773051.html
****://***.bilibili.com/video/av24655864/index_852227.html
****://***.bilibili.com/video/av23813200/index_896.html
****://***.bilibili.com/video/av24173252/index_2545.html
****://***.bilibili.com/video/av24487577/index_66998.html
****://***.bilibili.com/video/av24656699/index_0569995.html
****://***.bilibili.com/video/av24655207/index_13603787.html
****://***.bilibili.com/video/av24145250/index_097962.html
****://***.bilibili.com/video/av24656696/index_671.html
****://***.bilibili.com/video/av24657624/index_9443.html
****://***.bilibili.com/video/av24453493/index_28198.html
****://***.bilibili.com/video/av24657107/index_0468267.html
****://***.bilibili.com/video/av24656039/index_27549252.html
****://***.bilibili.com/video/av24655260/index_227807.html
****://***.bilibili.com/video/av24657227/index_454.html
****://***.bilibili.com/video/av24146733/index_4145.html
****://***.bilibili.com/video/av24657039/index_07604.html
****://***.bilibili.com/video/av24454354/index_0966907.html
****://***.bilibili.com/video/av24653133/index_63167634.html
****://***.bilibili.com/video/av24655610/index_697940.html
****://***.bilibili.com/video/av24146741/index_342.html
****://***.bilibili.com/video/av24491301/index_6311.html
****://***.bilibili.com/video/av24657633/index_33650.html
****://***.bilibili.com/video/av24657256/index_2626751.html
****://***.bilibili.com/video/av24653793/index_67092482.html
****://***.bilibili.com/video/av24653129/index_820352.html
****://***.bilibili.com/video/av24657058/index_299.html
****://***.bilibili.com/video/av24185736/index_0384.html
****://***.bilibili.com/video/av24653793/index_16927.html
****://***.bilibili.com/video/av24015324/index_2812367.html
****://***.bilibili.com/video/av24653184/index_24332740.html
****://***.bilibili.com/video/av24657744/index_305909.html
****://***.bilibili.com/video/av24465084/index_961.html
****://***.bilibili.com/video/av24177412/index_2536.html
****://***.bilibili.com/video/av24655131/index_79479.html
****://***.bilibili.com/video/av24101783/index_6197184.html
****://***.bilibili.com/video/av24657228/index_62818053.html
****://***.bilibili.com/video/av24655597/index_207913.html
回复

使用道具 举报

6

主题

33

帖子

92

积分

注册会员

Rank: 2

积分
92
发表于 2018-6-13 16:26:49 | 显示全部楼层
大一辍学黑客入侵南航售票系统 **126万条信息2018年06月13日2018-6-13 16:09:52
****://***.bilibili.com/video/av24655827/index_751930.html
****://***.bilibili.com/video/av24453874/index_516378.html
****://***.bilibili.com/video/av24491040/index_725945.html
****://***.bilibili.com/video/av24657371/index_008150.html
****://***.bilibili.com/video/av24655153/index_496102.html
****://***.bilibili.com/video/av24486014/index_569140.html
****://***.bilibili.com/video/av24653219/index_539181.html
****://***.bilibili.com/video/av24655558/index_959364.html
****://***.bilibili.com/video/av23813206/index_756895.html
****://***.bilibili.com/video/av24146515/index_581274.html
****://***.bilibili.com/video/av24657125/index_947881.html
****://***.bilibili.com/video/av24172222/index_567939.html
****://***.bilibili.com/video/av24655362/index_781329.html
****://***.bilibili.com/video/av24653079/index_617231.html
****://***.bilibili.com/video/av24656624/index_258299.html
****://***.bilibili.com/video/av24455366/index_796750.html
****://***.bilibili.com/video/av24453679/index_569442.html
****://***.bilibili.com/video/av24655962/index_693411.html
****://***.bilibili.com/video/av24652868/index_168261.html
****://***.bilibili.com/video/av24653801/index_244986.html
****://***.bilibili.com/video/av24653883/index_630135.html
****://***.bilibili.com/video/av24655898/index_630511.html
****://***.bilibili.com/video/av24103605/index_649268.html
****://***.bilibili.com/video/av23813914/index_650458.html
****://***.bilibili.com/video/av24655610/index_586714.html
****://***.bilibili.com/video/av24653197/index_643944.html
****://***.bilibili.com/video/av24176690/index_545769.html
****://***.bilibili.com/video/av24463741/index_707661.html
****://***.bilibili.com/video/av24656459/index_732452.html
****://***.bilibili.com/video/av24653219/index_724639.html
****://***.bilibili.com/video/av24655827/index_979683.html
****://***.bilibili.com/video/av24655689/index_773331.html
****://***.bilibili.com/video/av24657334/index_511248.html
****://***.bilibili.com/video/av24103622/index_350102.html
****://***.bilibili.com/video/av24655371/index_734105.html
****://***.bilibili.com/video/av24656087/index_530703.html
****://***.bilibili.com/video/av24653088/index_791559.html
****://***.bilibili.com/video/av24657393/index_130137.html
****://***.bilibili.com/video/av24103179/index_573852.html
****://***.bilibili.com/video/av24657683/index_637252.html
****://***.bilibili.com/video/av24146675/index_656779.html
****://***.bilibili.com/video/av24653793/index_081845.html
****://***.bilibili.com/video/av24653035/index_780196.html
****://***.bilibili.com/video/av24176256/index_160663.html
****://***.bilibili.com/video/av24657107/index_278816.html
****://***.bilibili.com/video/av24657107/index_553899.html
****://***.bilibili.com/video/av24653019/index_346105.html
****://***.bilibili.com/video/av24657654/index_662807.html
****://***.bilibili.com/video/av24452941/index_243109.html
****://***.bilibili.com/video/av24492771/index_198805.html
****://***.bilibili.com/video/av24016766/index_050071.html
****://***.bilibili.com/video/av24656491/index_624479.html
****://***.bilibili.com/video/av24653801/index_067743.html
****://***.bilibili.com/video/av24184790/index_187896.html
****://***.bilibili.com/video/av24655260/index_920972.html
****://***.bilibili.com/video/av24453178/index_379074.html
****://***.bilibili.com/video/av24653900/index_775663.html
****://***.bilibili.com/video/av24655959/index_935009.html
****://***.bilibili.com/video/av24656667/index_830089.html
****://***.bilibili.com/video/av24656160/index_890938.html
****://***.bilibili.com/video/av24492522/index_604526.html
****://***.bilibili.com/video/av24656619/index_385709.html
****://***.bilibili.com/video/av23902955/index_960700.html
****://***.bilibili.com/video/av24486056/index_694290.html
****://***.bilibili.com/video/av24453977/index_641427.html
****://***.bilibili.com/video/av24652937/index_469010.html
****://***.bilibili.com/video/av23903435/index_905888.html
****://***.bilibili.com/video/av24172238/index_982902.html
****://***.bilibili.com/video/av24657285/index_773896.html
****://***.bilibili.com/video/av24655894/index_026400.html
****://***.bilibili.com/video/av24652899/index_574384.html
****://***.bilibili.com/video/av24176786/index_753033.html
****://***.bilibili.com/video/av24016904/index_811296.html
****://***.bilibili.com/video/av24453569/index_033522.html
****://***.bilibili.com/video/av24174154/index_784331.html
****://***.bilibili.com/video/av24656041/index_733448.html
****://***.bilibili.com/video/av24655321/index_862644.html
****://***.bilibili.com/video/av24657802/index_176273.html
****://***.bilibili.com/video/av24656049/index_584791.html
****://***.bilibili.com/video/av24657646/index_006388.html
回复

使用道具 举报

4

主题

15

帖子

52

积分

注册会员

Rank: 2

积分
52
发表于 2018-6-13 23:29:33 | 显示全部楼层
饿了么CEO:未参与合并 点评放弃董事席位2018年06月13日2018/6/13 23:29:24
****s://***.bilibili.com/video/av24655799/index_563616.html
****s://***.bilibili.com/video/av24175635/index_930907.html
****s://***.bilibili.com/video/av24176308/index_996609.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657408/index_699575.html
****s://***.bilibili.com/video/av24176464/index_945022.html
****s://***.bilibili.com/video/av24465077/index_681880.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657058/index_290511.html
****s://***.bilibili.com/video/av23904020/index_556061.html
****s://***.bilibili.com/video/av24463912/index_948705.html
****s://***.bilibili.com/video/av24464899/index_261580.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657063/index_176932.html
****s://***.bilibili.com/video/av24454647/index_682067.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656166/index_701750.html
****s://***.bilibili.com/video/av24486666/index_824436.html
****s://***.bilibili.com/video/av24015275/index_285745.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657129/index_400486.html
****s://***.bilibili.com/video/av24652949/index_605557.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656466/index_534214.html
****s://***.bilibili.com/video/av24452525/index_862726.html
****s://***.bilibili.com/video/av24145433/index_530420.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657133/index_504154.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655894/index_619750.html
****s://***.bilibili.com/video/av24145044/index_610478.html
****s://***.bilibili.com/video/av24451800/index_656427.html
****s://***.bilibili.com/video/av24461169/index_774496.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453818/index_883016.html
****s://***.bilibili.com/video/av23902550/index_164020.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653879/index_869760.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657654/index_666076.html
****s://***.bilibili.com/video/av24652878/index_083818.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657340/index_852583.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655078/index_285898.html
****s://***.bilibili.com/video/av23903466/index_437063.html
****s://***.bilibili.com/video/av24177295/index_923733.html
****s://***.bilibili.com/video/av24463859/index_286928.html
****s://***.bilibili.com/video/av23900780/index_287819.html
****s://***.bilibili.com/video/av24175622/index_268284.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657593/index_040888.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656513/index_194392.html
****s://***.bilibili.com/video/av23812618/index_966828.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656176/index_022906.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656181/index_931516.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656431/index_609222.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656589/index_768660.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653666/index_552915.html
****s://***.bilibili.com/video/av24466262/index_861636.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655136/index_928915.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655943/index_227648.html
****s://***.bilibili.com/video/av24016775/index_773818.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655131/index_035808.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657165/index_880560.html
****s://***.bilibili.com/video/av23902392/index_771975.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453470/index_198778.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655898/index_545314.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653737/index_631531.html
****s://***.bilibili.com/video/av24173179/index_228638.html
****s://***.bilibili.com/video/av24172329/index_490890.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655681/index_937391.html
****s://***.bilibili.com/video/av24175503/index_710750.html
****s://***.bilibili.com/video/av24493007/index_606071.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657031/index_916499.html
****s://***.bilibili.com/video/av23900571/index_428228.html
****s://***.bilibili.com/video/av23813891/index_912719.html
****s://***.bilibili.com/video/av24457100/index_572981.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657155/index_165665.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657750/index_722523.html
****s://***.bilibili.com/video/av24185294/index_420486.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655770/index_829927.html
****s://***.bilibili.com/video/av24488472/index_477705.html
****s://***.bilibili.com/video/av23904106/index_453878.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655378/index_496435.html
****s://***.bilibili.com/video/av24466196/index_941528.html
****s://***.bilibili.com/video/av24652941/index_452146.html
****s://***.bilibili.com/video/av24466036/index_361252.html
****s://***.bilibili.com/video/av24466191/index_935127.html
****s://***.bilibili.com/video/av24173298/index_158435.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656498/index_977059.html
****s://***.bilibili.com/video/av24454412/index_150064.html
****s://***.bilibili.com/video/av24175764/index_530381.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653887/index_486615.html
回复

使用道具 举报

104

主题

239

帖子

590

积分

高级会员

Rank: 4

积分
590
发表于 2018-6-14 08:24:24 | 显示全部楼层
KA72体积全球最小智能监控摄像机,小巧机身和1圆硬币差不多,麻雀虽小五脏俱全,KA72主控芯片采用美国进口安霸芯片,有史以来,最强大,最智能的芯片,保证连续录像录音不发热不死机,1600万像素单反级别完全媲美iPhone8摄像头,8核芯让运行更流畅更稳定,摄像镜头采用进口OV9715图像感光蓝镜芯片,170度宽广角上下左右全覆盖,KA72更是不惜成本打造全新技术HDR+WDR软硬合一,不论是在强光、弱光、晴天、雨天、阴天等不同环境都能自动校检所摄取画面清晰可见。强劲的18颗进口纳米夜视灯不爆红不发红,保证在漆黑一片无任何光线可视范围高达100米!录像录音不闪灯不亮灯、晚上夜视不发红,更隐蔽更神奇,防偷防婚外最佳设备!强磁机身随意吸贴,无需任何安装,更隐蔽更便捷的智能监控让您随心所欲!
选择KA72的理由:可吸附在衣服、包包、椅子、床下、衣柜、窗帘、洗手间、电视、门框、天花板、电灯、汽车等等,安装位置只有您想不到,没有KA72做不到。内置大容量电池,充满可用72小时,可连接充电宝、电源边充电录;KA72更是内置特有Turbo一键穿墙WIFI模块,WIFI发射更远更强更稳定,无需网络、无需网线、无需流量、无需布线,苹果手机、安卓手机、手机无需联网想看就看,智能监控就该这么简单,您想要的画面它都有!
在花样年华的世界上,你对她的信任不一定能换来她的真诚,爱人出轨、女友背叛、保姆虐童、员工偷懒、仓库失窃、店铺被抢、入室偷盗...还原**,KA72您值得拥有!出差在外,家里发生了什么,您想要的画面,手机想看就看!远程监控不受距离**,例如KA72在中国,人在美国,拿出手机就可以实时看、回放、下载、删除,**的画面,想下载就下载,想删就删,监控就该这样智能。
KA72参数:1600万像素、170度大广角、18颗进口夜视不发红光、HDR+WDR+WiFi功能、8核心处理器、全新HEVC编码技术。我们追求高质量,我们不打价格战,我们只拼高品质!
QQ:851138899    热线:13530047234    官网:***.25xc.net
KA72
回复

使用道具 举报

10

主题

39

帖子

108

积分

注册会员

Rank: 2

积分
108
发表于 2018-6-14 08:29:41 | 显示全部楼层
电力人员维修电缆缺陷 借软梯40米空中带电作业2018年06月14日2018\6\14 星期四 8:28:45
****://***.bilibili.com/video/av24461077/index_797516.html
****://***.bilibili.com/video/av24490975/index_904.html
****://***.bilibili.com/video/av21744213/index_0333.html
****://***.bilibili.com/video/av24176309/index_75274.html
****://***.bilibili.com/video/av24800723/index_7414917.html
****://***.bilibili.com/video/av24465688/index_28451090.html
****://***.bilibili.com/video/av24799980/index_971883.html
****://***.bilibili.com/video/av21744160/index_866.html
****://***.bilibili.com/video/av24847781/index_1717.html
****://***.bilibili.com/video/av23902944/index_02014.html
****://***.bilibili.com/video/av24463732/index_6212304.html
****://***.bilibili.com/video/av24176425/index_50600288.html
****://***.bilibili.com/video/av24814987/index_760132.html
****://***.bilibili.com/video/av24814654/index_522.html
****://***.bilibili.com/video/av24485472/index_1201.html
****://***.bilibili.com/video/av24185790/index_08838.html
****://***.bilibili.com/video/av24016677/index_0221121.html
****://***.bilibili.com/video/av24799990/index_47062737.html
****://***.bilibili.com/video/av21409447/index_743833.html
****://***.bilibili.com/video/av24800519/index_496.html
****://***.bilibili.com/video/av24815120/index_2085.html
****://***.bilibili.com/video/av24456807/index_90075.html
****://***.bilibili.com/video/av24656093/index_7492035.html
****://***.bilibili.com/video/av24813619/index_06391867.html
****://***.bilibili.com/video/av24800594/index_857856.html
****://***.bilibili.com/video/av24657224/index_516.html
****://***.bilibili.com/video/av24813529/index_9566.html
****://***.bilibili.com/video/av24847348/index_12843.html
****://***.bilibili.com/video/av24489003/index_4292641.html
****://***.bilibili.com/video/av24655935/index_17115608.html
****://***.bilibili.com/video/av24799997/index_246486.html
****://***.bilibili.com/video/av21409251/index_964.html
****://***.bilibili.com/video/av24655681/index_9138.html
****://***.bilibili.com/video/av23903443/index_25689.html
****://***.bilibili.com/video/av24800944/index_8599516.html
****://***.bilibili.com/video/av24847288/index_90926579.html
****://***.bilibili.com/video/av24854451/index_683621.html
****://***.bilibili.com/video/av24800177/index_237.html
****://***.bilibili.com/video/av24854430/index_8627.html
****://***.bilibili.com/video/av24176456/index_79740.html
****://***.bilibili.com/video/av24657340/index_3087270.html
****://***.bilibili.com/video/av24814230/index_12803404.html
****://***.bilibili.com/video/av24486443/index_642472.html
****://***.bilibili.com/video/av24175774/index_964.html
****://***.bilibili.com/video/av24102482/index_3438.html
****://***.bilibili.com/video/av24815001/index_27853.html
****://***.bilibili.com/video/av24814927/index_8892715.html
****://***.bilibili.com/video/av24657326/index_97203424.html
****://***.bilibili.com/video/av24655894/index_236007.html
****://***.bilibili.com/video/av24801099/index_396.html
****://***.bilibili.com/video/av24801104/index_9492.html
****://***.bilibili.com/video/av24847817/index_38803.html
****://***.bilibili.com/video/av24813830/index_9410717.html
****://***.bilibili.com/video/av24185655/index_72255632.html
****://***.bilibili.com/video/av24814927/index_004526.html
****://***.bilibili.com/video/av24814889/index_792.html
****://***.bilibili.com/video/av24799977/index_3093.html
****://***.bilibili.com/video/av24492824/index_59804.html
****://***.bilibili.com/video/av24453126/index_8133521.html
****://***.bilibili.com/video/av24814892/index_92981148.html
****://***.bilibili.com/video/av24491512/index_489050.html
****://***.bilibili.com/video/av24461245/index_919.html
****://***.bilibili.com/video/av24655911/index_3709.html
****://***.bilibili.com/video/av24815796/index_35788.html
****://***.bilibili.com/video/av21744055/index_7319242.html
****://***.bilibili.com/video/av24456813/index_22982382.html
****://***.bilibili.com/video/av24815700/index_558941.html
****://***.bilibili.com/video/av24457355/index_184.html
****://***.bilibili.com/video/av24847395/index_7859.html
****://***.bilibili.com/video/av24657175/index_72367.html
****://***.bilibili.com/video/av24815145/index_2164755.html
****://***.bilibili.com/video/av24847249/index_20509902.html
****://***.bilibili.com/video/av24177428/index_871781.html
****://***.bilibili.com/video/av24655305/index_863.html
****://***.bilibili.com/video/av24847724/index_1463.html
****://***.bilibili.com/video/av24486098/index_40499.html
****://***.bilibili.com/video/av24800601/index_5922935.html
****://***.bilibili.com/video/av24653757/index_57522321.html
****://***.bilibili.com/video/av21743812/index_324901.html
回复

使用道具 举报

29

主题

52

帖子

153

积分

注册会员

Rank: 2

积分
153
发表于 2018-6-14 22:29:04 | 显示全部楼层
新区开出首张企业“电子身份证”2018年06月14日2018/6/14 22:28:58
****s://***.bilibili.com/video/av24814921/index_696.html
****s://***.bilibili.com/video/av24847422/index_0751.html
****s://***.bilibili.com/video/av24486289/index_25482.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815232/index_6125619.html
****s://***.bilibili.com/video/av24800539/index_73305853.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657334/index_772570.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657262/index_533.html
****s://***.bilibili.com/video/av24799925/index_0024.html
****s://***.bilibili.com/video/av24491729/index_48589.html
****s://***.bilibili.com/video/av24492514/index_5492684.html
****s://***.bilibili.com/video/av24814219/index_01314735.html
****s://***.bilibili.com/video/av24457043/index_812504.html
****s://***.bilibili.com/video/av24814894/index_376.html
****s://***.bilibili.com/video/av24801305/index_1836.html
****s://***.bilibili.com/video/av24814179/index_18146.html
****s://***.bilibili.com/video/av24813739/index_7011638.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657309/index_12792358.html
****s://***.bilibili.com/video/av24814902/index_637568.html
****s://***.bilibili.com/video/av24853748/index_726.html
****s://***.bilibili.com/video/av24799874/index_5632.html
****s://***.bilibili.com/video/av21744302/index_93437.html
****s://***.bilibili.com/video/av24814909/index_9739092.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815363/index_44240150.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815248/index_945033.html
****s://***.bilibili.com/video/av23900074/index_327.html
****s://***.bilibili.com/video/av24800588/index_1981.html
****s://***.bilibili.com/video/av24801104/index_28220.html
****s://***.bilibili.com/video/av24801180/index_7957792.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815356/index_21120093.html
****s://***.bilibili.com/video/av24814279/index_661291.html
****s://***.bilibili.com/video/av24172772/index_954.html
****s://***.bilibili.com/video/av24801035/index_5521.html
****s://***.bilibili.com/video/av24466254/index_86916.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653870/index_4515024.html
****s://***.bilibili.com/video/av24800738/index_00828164.html
****s://***.bilibili.com/video/av21409438/index_720675.html
****s://***.bilibili.com/video/av24801213/index_888.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815946/index_8705.html
****s://***.bilibili.com/video/av24492407/index_23872.html
****s://***.bilibili.com/video/av24485962/index_4961939.html
****s://***.bilibili.com/video/av24488408/index_73057272.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453531/index_511629.html
****s://***.bilibili.com/video/av24489052/index_054.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653689/index_3530.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655125/index_11238.html
****s://***.bilibili.com/video/av24854406/index_0221420.html
****s://***.bilibili.com/video/av24173171/index_62338489.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655678/index_824639.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815217/index_974.html
****s://***.bilibili.com/video/av24488559/index_4376.html
****s://***.bilibili.com/video/av24103332/index_56433.html
****s://***.bilibili.com/video/av24814907/index_5325215.html
****s://***.bilibili.com/video/av24176194/index_34572040.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657248/index_922940.html
回复

使用道具 举报

9

主题

26

帖子

81

积分

注册会员

Rank: 2

积分
81
发表于 2018-6-15 01:13:45 | 显示全部楼层
转行当主播?黑客组织 Anonymous 打算下月开播新闻 2018年06月15日2018/6/15 1:13:36
****s://***.bilibili.com/video/av24800612/index_000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656002/index_0000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24847774/index_00000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657125/index_0000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24814650/index_00000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815120/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24799846/index_000.html
****s://***.bilibili.com/video/av23813140/index_0000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453417/index_00000.html
****s://***.bilibili.com/video/av21409560/index_0000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24457204/index_00000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24463928/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655315/index_000.html
****s://***.bilibili.com/video/av21410923/index_0000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24101627/index_00000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24185691/index_0000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24454572/index_00000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655823/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655976/index_000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24814091/index_0000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24800666/index_00000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24800841/index_0000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av21744040/index_00000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24801246/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24184232/index_000.html
****s://***.bilibili.com/video/av23902899/index_0000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24801246/index_00000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24847288/index_0000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24847061/index_00000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24457501/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24145194/index_000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815332/index_0000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24800857/index_00000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24813787/index_0000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24801223/index_00000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24799853/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24492378/index_000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815796/index_0000.html
****s://***.bilibili.com/video/av21743824/index_00000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657362/index_0000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653633/index_00000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24847357/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24173607/index_000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815132/index_0000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655325/index_00000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24800841/index_0000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24485985/index_00000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815291/index_000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815893/index_000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24491803/index_0000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815255/index_00000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24800546/index_0000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24854423/index_00000000.html
****s://***.bilibili.com/video/av24489060/index_000000.html
回复

使用道具 举报

展开

Archiver|手机版|小黑屋|Piu4.Com  

GMT+8, 2018-6-25 00:37 , Processed in 0.068961 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.3

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表