Piu4-社区

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 游戏 福利 新服
楼主: piu4-糖豆

[攻略/数据] 【攻略】《西游之路》三界争霸活动攻略

  [复制链接]

12

主题

40

帖子

112

积分

注册会员

Rank: 2

积分
112
发表于 2018-6-13 14:13:00 | 显示全部楼层
台风尼伯特将在陆地滞留60小时 华东有**2018年06月13日2018-6-13 13:56:03
****s://***.bilibili.com/video/av24657033/index_2522379.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657313/index_1610912.html
****s://***.bilibili.com/video/av24652889/index_3352290.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653733/index_8885456.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657697/index_5920426.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657762/index_9578783.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656624/index_2283635.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655378/index_1030571.html
****s://***.bilibili.com/video/av24186044/index_4210355.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453157/index_3918245.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655237/index_8075416.html
****s://***.bilibili.com/video/av24184070/index_7428518.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453137/index_0420941.html
****s://***.bilibili.com/video/av24457647/index_1152729.html
****s://***.bilibili.com/video/av24173242/index_1254820.html
****s://***.bilibili.com/video/av24145060/index_9950313.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655904/index_3868646.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653105/index_4676706.html
****s://***.bilibili.com/video/av24486059/index_2135124.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656446/index_3244974.html
****s://***.bilibili.com/video/av24146558/index_2580286.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656728/index_6796296.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655592/index_2134923.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657294/index_1857666.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657762/index_2970251.html
****s://***.bilibili.com/video/av24465732/index_1642738.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657552/index_6386995.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653197/index_1163173.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653197/index_8516652.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657547/index_2949776.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656619/index_4672044.html
****s://***.bilibili.com/video/av24145469/index_8225597.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656160/index_7964872.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657401/index_0422160.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653109/index_0796099.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657051/index_5978434.html
****s://***.bilibili.com/video/av23900585/index_6489164.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655610/index_6443841.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657165/index_0232641.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653733/index_8473934.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656098/index_7477750.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656667/index_7121112.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655351/index_8526256.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657063/index_9629691.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655619/index_0059523.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653680/index_2896572.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653879/index_8381661.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653560/index_6088535.html
****s://***.bilibili.com/video/av24456799/index_3565654.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655078/index_4965155.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657624/index_5661463.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657705/index_7762731.html
****s://***.bilibili.com/video/av24463790/index_3022493.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657547/index_6293020.html
****s://***.bilibili.com/video/av24652985/index_4281350.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655125/index_5130856.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655198/index_0490988.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656425/index_8187889.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656658/index_3972234.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657285/index_5233783.html
****s://***.bilibili.com/video/av24457520/index_6103417.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656074/index_1680681.html
****s://***.bilibili.com/video/av24457276/index_1956456.html
****s://***.bilibili.com/video/av24487306/index_0320652.html
****s://***.bilibili.com/video/av24176181/index_6020581.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657371/index_8543370.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453337/index_5939734.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656624/index_8829777.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653832/index_0343986.html
****s://***.bilibili.com/video/av24177273/index_9440889.html
****s://***.bilibili.com/video/av24174049/index_8912958.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655140/index_3715662.html
****s://***.bilibili.com/video/av24103053/index_7934314.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453728/index_6798822.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653029/index_0629313.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657683/index_4311736.html
****s://***.bilibili.com/video/av24486228/index_2659967.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653916/index_2559527.html
****s://***.bilibili.com/video/av24172800/index_3556899.html
****s://***.bilibili.com/video/av24173125/index_2731057.html
回复

使用道具 举报

4

主题

20

帖子

64

积分

注册会员

Rank: 2

积分
64
发表于 2018-6-13 20:15:03 | 显示全部楼层
济南4年已调解400多件医患纠纷 行为过激警方可拘留2018年06月13日2018/6/13 20:15:03
****://***.bilibili.com/video/av24176683/index_267.html
****://***.bilibili.com/video/av24655116/index_8454.html
****://***.bilibili.com/video/av24655681/index_50532.html
****://***.bilibili.com/video/av23903025/index_7052909.html
****://***.bilibili.com/video/av24653771/index_37886254.html
****://***.bilibili.com/video/av24655131/index_381466.html
****://***.bilibili.com/video/av24655242/index_745.html
****://***.bilibili.com/video/av24175545/index_8697.html
****://***.bilibili.com/video/av23813211/index_71097.html
****://***.bilibili.com/video/av24184675/index_4614399.html
****://***.bilibili.com/video/av24653100/index_05719894.html
****://***.bilibili.com/video/av24653065/index_138531.html
****://***.bilibili.com/video/av24453754/index_824.html
****://***.bilibili.com/video/av24653015/index_0274.html
****://***.bilibili.com/video/av24184869/index_24406.html
****://***.bilibili.com/video/av24655647/index_9022233.html
****://***.bilibili.com/video/av24185984/index_75070556.html
****://***.bilibili.com/video/av23813129/index_300351.html
****://***.bilibili.com/video/av24656674/index_197.html
****://***.bilibili.com/video/av24016587/index_2451.html
****://***.bilibili.com/video/av24657809/index_60843.html
****://***.bilibili.com/video/av24145370/index_2844411.html
****://***.bilibili.com/video/av24486056/index_50348229.html
****://***.bilibili.com/video/av24454221/index_164973.html
****://***.bilibili.com/video/av24184689/index_269.html
****://***.bilibili.com/video/av24657129/index_6485.html
****://***.bilibili.com/video/av23903634/index_16138.html
****://***.bilibili.com/video/av24454234/index_2492335.html
****://***.bilibili.com/video/av24101999/index_64002594.html
****://***.bilibili.com/video/av24656688/index_469240.html
****://***.bilibili.com/video/av23903970/index_946.html
****://***.bilibili.com/video/av24656741/index_0254.html
****://***.bilibili.com/video/av24657326/index_82046.html
****://***.bilibili.com/video/av24653737/index_4829098.html
****://***.bilibili.com/video/av24653855/index_91141383.html
****://***.bilibili.com/video/av24466140/index_776431.html
****://***.bilibili.com/video/av24176317/index_881.html
****://***.bilibili.com/video/av24655198/index_8940.html
****://***.bilibili.com/video/av24653223/index_20942.html
****://***.bilibili.com/video/av24491306/index_3242521.html
****://***.bilibili.com/video/av24461142/index_92882498.html
****://***.bilibili.com/video/av24653010/index_941376.html
****://***.bilibili.com/video/av24453200/index_366.html
****://***.bilibili.com/video/av24655107/index_0690.html
****://***.bilibili.com/video/av24453065/index_16758.html
****://***.bilibili.com/video/av24657047/index_8551400.html
****://***.bilibili.com/video/av24460984/index_35818398.html
****://***.bilibili.com/video/av24657802/index_003780.html
****://***.bilibili.com/video/av24103435/index_521.html
****://***.bilibili.com/video/av24491751/index_8391.html
****://***.bilibili.com/video/av24655116/index_43740.html
****://***.bilibili.com/video/av23812612/index_8813167.html
****://***.bilibili.com/video/av24454259/index_81436365.html
****://***.bilibili.com/video/av24655607/index_297741.html
回复

使用道具 举报

9

主题

28

帖子

85

积分

注册会员

Rank: 2

积分
85
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
女子参加同学聚会醉酒后遭** 丈夫与其离婚2018年06月14日2018/6/14 4:32:32
****s://***.bilibili.com/video/av24485993/index_796.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656055/index_2696.html
****s://***.bilibili.com/video/av24016640/index_65619.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656002/index_0097796.html
****s://***.bilibili.com/video/av24175718/index_85863783.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657762/index_541616.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656688/index_332.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656451/index_0894.html
****s://***.bilibili.com/video/av24015324/index_72277.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656451/index_4763080.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656684/index_86540391.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656431/index_002842.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657121/index_598.html
****s://***.bilibili.com/video/av24102773/index_4660.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657683/index_16119.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655862/index_6415777.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657751/index_14153308.html
****s://***.bilibili.com/video/av24185117/index_732630.html
****s://***.bilibili.com/video/av24465828/index_356.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657593/index_9064.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656581/index_85047.html
****s://***.bilibili.com/video/av24466114/index_2646086.html
****s://***.bilibili.com/video/av24176545/index_30442804.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655748/index_875460.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657047/index_780.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657683/index_2891.html
****s://***.bilibili.com/video/av24185694/index_16891.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653201/index_1200015.html
****s://***.bilibili.com/video/av23903832/index_51660515.html
****s://***.bilibili.com/video/av24487326/index_251357.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653685/index_875.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656414/index_7367.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657107/index_60474.html
****s://***.bilibili.com/video/av24466062/index_5619523.html
****s://***.bilibili.com/video/av24185681/index_50108177.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656008/index_183482.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655162/index_946.html
****s://***.bilibili.com/video/av23899983/index_4507.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453826/index_98222.html
****s://***.bilibili.com/video/av24652949/index_0151465.html
****s://***.bilibili.com/video/av24492995/index_75509521.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653780/index_785015.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657139/index_688.html
****s://***.bilibili.com/video/av24486666/index_5753.html
****s://***.bilibili.com/video/av24176584/index_82591.html
****s://***.bilibili.com/video/av24486425/index_6573805.html
****s://***.bilibili.com/video/av24656581/index_99733857.html
****s://***.bilibili.com/video/av24016949/index_552694.html
****s://***.bilibili.com/video/av24456829/index_022.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655808/index_4421.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655369/index_36500.html
****s://***.bilibili.com/video/av24652868/index_9815371.html
****s://***.bilibili.com/video/av24485512/index_54510738.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655549/index_597482.html
回复

使用道具 举报

10

主题

41

帖子

112

积分

注册会员

Rank: 2

积分
112
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
近三年粤**因公牺牲78人(图)2018年06月14日2018/6/14 6:32:55
****://***.bilibili.com/video/av24799942/index_6187782.html
****://***.bilibili.com/video/av24466041/index_0077320.html
****://***.bilibili.com/video/av24100991/index_2994207.html
****://***.bilibili.com/video/av24799963/index_6841989.html
****://***.bilibili.com/video/av24815928/index_7967390.html
****://***.bilibili.com/video/av24656149/index_9909245.html
****://***.bilibili.com/video/av24176791/index_1460870.html
****://***.bilibili.com/video/av24453385/index_2333088.html
****://***.bilibili.com/video/av24655976/index_6778841.html
****://***.bilibili.com/video/av24800539/index_4943102.html
****://***.bilibili.com/video/av24488526/index_8018451.html
****://***.bilibili.com/video/av24655256/index_1332774.html
****://***.bilibili.com/video/av24847439/index_6264132.html
****://***.bilibili.com/video/av24854445/index_2208311.html
****://***.bilibili.com/video/av24657228/index_0397522.html
****://***.bilibili.com/video/av24653862/index_1495762.html
****://***.bilibili.com/video/av24800552/index_4501941.html
****://***.bilibili.com/video/av24184036/index_2017806.html
****://***.bilibili.com/video/av24657379/index_9353318.html
****://***.bilibili.com/video/av24488735/index_4575531.html
****://***.bilibili.com/video/av24148447/index_3175186.html
****://***.bilibili.com/video/av24815857/index_1888989.html
****://***.bilibili.com/video/av24813787/index_1194528.html
****://***.bilibili.com/video/av24847079/index_9616888.html
****://***.bilibili.com/video/av24486286/index_8566381.html
****://***.bilibili.com/video/av24653879/index_2660451.html
****://***.bilibili.com/video/av24801185/index_4734162.html
****://***.bilibili.com/video/av24800612/index_6292427.html
****://***.bilibili.com/video/av24655983/index_0172985.html
****://***.bilibili.com/video/av24815291/index_1241774.html
****://***.bilibili.com/video/av24653705/index_5890141.html
****://***.bilibili.com/video/av24801274/index_2651515.html
****://***.bilibili.com/video/av24176843/index_5311011.html
****://***.bilibili.com/video/av24102024/index_9316991.html
****://***.bilibili.com/video/av24853737/index_2273278.html
****://***.bilibili.com/video/av24173584/index_2910053.html
****://***.bilibili.com/video/av24847137/index_5677208.html
****://***.bilibili.com/video/av24800594/index_1306552.html
****://***.bilibili.com/video/av24800584/index_7302299.html
****://***.bilibili.com/video/av24102565/index_9188325.html
****://***.bilibili.com/video/av24463799/index_2005753.html
****://***.bilibili.com/video/av24657313/index_5339009.html
****://***.bilibili.com/video/av24847061/index_2076509.html
****://***.bilibili.com/video/av24488577/index_9981534.html
****://***.bilibili.com/video/av24148677/index_7939460.html
****://***.bilibili.com/video/av24814884/index_2499163.html
****://***.bilibili.com/video/av24815315/index_9111969.html
****://***.bilibili.com/video/av24813486/index_3222362.html
****://***.bilibili.com/video/av24814878/index_2903166.html
****://***.bilibili.com/video/av24657309/index_9444068.html
****://***.bilibili.com/video/av24656017/index_0849797.html
****://***.bilibili.com/video/av24801099/index_8618405.html
****://***.bilibili.com/video/av24815857/index_6068382.html
****://***.bilibili.com/video/av24655331/index_3585935.html
****://***.bilibili.com/video/av24173828/index_7613885.html
****://***.bilibili.com/video/av24815822/index_7354935.html
****://***.bilibili.com/video/av24801099/index_8190199.html
****://***.bilibili.com/video/av24814213/index_8611345.html
****://***.bilibili.com/video/av24801074/index_9993302.html
****://***.bilibili.com/video/av24801136/index_4796573.html
****://***.bilibili.com/video/av24814987/index_5199241.html
****://***.bilibili.com/video/av24657121/index_6740471.html
****://***.bilibili.com/video/av24655549/index_4093357.html
****://***.bilibili.com/video/av24653629/index_4208110.html
****://***.bilibili.com/video/av24176291/index_2353636.html
****://***.bilibili.com/video/av24186215/index_7199281.html
****://***.bilibili.com/video/av24653656/index_4885974.html
****://***.bilibili.com/video/av24463799/index_8539993.html
****://***.bilibili.com/video/av24814927/index_0080493.html
****://***.bilibili.com/video/av24173958/index_2140133.html
****://***.bilibili.com/video/av24814880/index_0014435.html
****://***.bilibili.com/video/av24461077/index_3593626.html
****://***.bilibili.com/video/av24145330/index_0636056.html
****://***.bilibili.com/video/av21409587/index_2842593.html
****://***.bilibili.com/video/av24815861/index_4845437.html
****://***.bilibili.com/video/av24847283/index_4956405.html
****://***.bilibili.com/video/av24847829/index_0532335.html
****://***.bilibili.com/video/av24461245/index_7706611.html
****://***.bilibili.com/video/av24800849/index_5884904.html
****://***.bilibili.com/video/av24815225/index_0493411.html
回复

使用道具 举报

4

主题

20

帖子

62

积分

注册会员

Rank: 2

积分
62
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
石家庄拆山寨狮身人面像 曾遭埃及文物部门投诉(图)2018年06月14日2018/6/14 6:43:03
****s://***.bilibili.com/video/av24847845/index_3628710.html
****s://***.bilibili.com/video/av24177373/index_9355223.html
****s://***.bilibili.com/video/av24455549/index_9291631.html
****s://***.bilibili.com/video/av24854397/index_1908666.html
****s://***.bilibili.com/video/av24016992/index_9006778.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655295/index_4145790.html
****s://***.bilibili.com/video/av24814884/index_7020545.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815174/index_2940433.html
****s://***.bilibili.com/video/av24173679/index_0518695.html
****s://***.bilibili.com/video/av24814961/index_8752437.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657279/index_1361017.html
****s://***.bilibili.com/video/av24489106/index_8643618.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655736/index_2472908.html
****s://***.bilibili.com/video/av24813586/index_9029860.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815784/index_9198687.html
****s://***.bilibili.com/video/av24186200/index_6795192.html
****s://***.bilibili.com/video/av21409081/index_2177055.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815115/index_8753351.html
****s://***.bilibili.com/video/av24847210/index_5022498.html
****s://***.bilibili.com/video/av24485468/index_0343875.html
****s://***.bilibili.com/video/av24106534/index_6774213.html
****s://***.bilibili.com/video/av24800601/index_6836006.html
****s://***.bilibili.com/video/av24800635/index_8487741.html
****s://***.bilibili.com/video/av24461229/index_4186255.html
****s://***.bilibili.com/video/av23903565/index_7466864.html
****s://***.bilibili.com/video/av24814880/index_0527766.html
****s://***.bilibili.com/video/av24491838/index_3483572.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655894/index_6272909.html
****s://***.bilibili.com/video/av24176702/index_0978074.html
****s://***.bilibili.com/video/av24813857/index_1603720.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815230/index_1395796.html
****s://***.bilibili.com/video/av24173068/index_8863569.html
****s://***.bilibili.com/video/av24452999/index_6684480.html
****s://***.bilibili.com/video/av24813696/index_1547533.html
****s://***.bilibili.com/video/av21412410/index_9048840.html
****s://***.bilibili.com/video/av24466062/index_8259331.html
****s://***.bilibili.com/video/av24486333/index_5290686.html
****s://***.bilibili.com/video/av24854406/index_9503396.html
****s://***.bilibili.com/video/av24799832/index_4106042.html
****s://***.bilibili.com/video/av24799932/index_9204176.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657256/index_6257840.html
****s://***.bilibili.com/video/av24463790/index_1178828.html
****s://***.bilibili.com/video/av24454211/index_3345588.html
****s://***.bilibili.com/video/av24454034/index_7426789.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815291/index_4055651.html
****s://***.bilibili.com/video/av24801312/index_7214529.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655371/index_5582686.html
****s://***.bilibili.com/video/av24801274/index_5352260.html
****s://***.bilibili.com/video/av24814974/index_6826780.html
****s://***.bilibili.com/video/av24463939/index_6158725.html
****s://***.bilibili.com/video/av24814876/index_1878242.html
****s://***.bilibili.com/video/av24173096/index_2906202.html
****s://***.bilibili.com/video/av24800738/index_4876801.html
****s://***.bilibili.com/video/av24185078/index_3429117.html
****s://***.bilibili.com/video/av24813696/index_7574675.html
****s://***.bilibili.com/video/av24185795/index_6310119.html
****s://***.bilibili.com/video/av24145207/index_2365554.html
****s://***.bilibili.com/video/av24799997/index_1479503.html
****s://***.bilibili.com/video/av24814964/index_4117881.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653624/index_8853887.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815033/index_2104876.html
****s://***.bilibili.com/video/av24813544/index_5697666.html
****s://***.bilibili.com/video/av24813486/index_7954861.html
****s://***.bilibili.com/video/av24466079/index_0224971.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815675/index_9889072.html
****s://***.bilibili.com/video/av24814169/index_6029249.html
****s://***.bilibili.com/video/av24016854/index_6216886.html
****s://***.bilibili.com/video/av24491295/index_3557883.html
****s://***.bilibili.com/video/av24853745/index_2966052.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815143/index_7727036.html
****s://***.bilibili.com/video/av24854424/index_2661254.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653660/index_5465513.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655382/index_2838044.html
****s://***.bilibili.com/video/av24799874/index_2255220.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655597/index_1803327.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655321/index_0054658.html
****s://***.bilibili.com/video/av24454483/index_1515201.html
****s://***.bilibili.com/video/av24813609/index_2050281.html
****s://***.bilibili.com/video/av24814997/index_3294549.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815042/index_9906081.html
回复

使用道具 举报

104

主题

239

帖子

590

积分

高级会员

Rank: 4

积分
590
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
KA72体积全球最小智能监控摄像机,小巧机身和1圆硬币差不多,麻雀虽小五脏俱全,KA72主控芯片采用美国进口安霸芯片,有史以来,最强大,最智能的芯片,保证连续录像录音不发热不死机,1600万像素单反级别完全媲美iPhone8摄像头,8核芯让运行更流畅更稳定,摄像镜头采用进口OV9715图像感光蓝镜芯片,170度宽广角上下左右全覆盖,KA72更是不惜成本打造全新技术HDR+WDR软硬合一,不论是在强光、弱光、晴天、雨天、阴天等不同环境都能自动校检所摄取画面清晰可见。强劲的18颗进口纳米夜视灯不爆红不发红,保证在漆黑一片无任何光线可视范围高达100米!录像录音不闪灯不亮灯、晚上夜视不发红,更隐蔽更神奇,防偷防婚外最佳设备!强磁机身随意吸贴,无需任何安装,更隐蔽更便捷的智能监控让您随心所欲!
选择KA72的理由:可吸附在衣服、包包、椅子、床下、衣柜、窗帘、洗手间、电视、门框、天花板、电灯、汽车等等,安装位置只有您想不到,没有KA72做不到。内置大容量电池,充满可用72小时,可连接充电宝、电源边充电录;KA72更是内置特有Turbo一键穿墙WIFI模块,WIFI发射更远更强更稳定,无需网络、无需网线、无需流量、无需布线,苹果手机、安卓手机、手机无需联网想看就看,智能监控就该这么简单,您想要的画面它都有!
在花样年华的世界上,你对她的信任不一定能换来她的真诚,爱人出轨、女友背叛、保姆虐童、员工偷懒、仓库失窃、店铺被抢、入室偷盗...还原**,KA72您值得拥有!出差在外,家里发生了什么,您想要的画面,手机想看就看!远程监控不受距离**,例如KA72在中国,人在美国,拿出手机就可以实时看、回放、下载、删除,**的画面,想下载就下载,想删就删,监控就该这样智能。
KA72参数:1600万像素、170度大广角、18颗进口夜视不发红光、HDR+WDR+WiFi功能、8核心处理器、全新HEVC编码技术。我们追求高质量,我们不打价格战,我们只拼高品质!
QQ:851138899    热线:13530047234    官网:***.25xc.net
KA72
回复

使用道具 举报

10

主题

21

帖子

84

积分

注册会员

Rank: 2

积分
84
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
发财了:比特币持续暴涨 逼近8900元!2018年06月14日2018/6/14 22:46:28
****://***.bilibili.com/video/av24176801/index_462376.html
****://***.bilibili.com/video/av24655287/index_113.html
****://***.bilibili.com/video/av24491372/index_5308.html
****://***.bilibili.com/video/av24655602/index_22085.html
****://***.bilibili.com/video/av24655894/index_6552128.html
****://***.bilibili.com/video/av24800088/index_93146535.html
****://***.bilibili.com/video/av24814008/index_062281.html
****://***.bilibili.com/video/av24184597/index_732.html
****://***.bilibili.com/video/av24800036/index_2584.html
****://***.bilibili.com/video/av24453503/index_10447.html
****://***.bilibili.com/video/av21744129/index_6430717.html
****://***.bilibili.com/video/av24454643/index_05422938.html
****://***.bilibili.com/video/av24454351/index_428602.html
****://***.bilibili.com/video/av24801185/index_346.html
****://***.bilibili.com/video/av24461229/index_4589.html
****://***.bilibili.com/video/av24800148/index_63573.html
****://***.bilibili.com/video/av24815255/index_5198318.html
****://***.bilibili.com/video/av24486052/index_10092682.html
****://***.bilibili.com/video/av24815027/index_547191.html
****://***.bilibili.com/video/av24655571/index_994.html
****://***.bilibili.com/video/av24815114/index_1734.html
****://***.bilibili.com/video/av24457619/index_34745.html
****://***.bilibili.com/video/av24655880/index_8465908.html
****://***.bilibili.com/video/av24854426/index_86043645.html
****://***.bilibili.com/video/av24815127/index_538193.html
****://***.bilibili.com/video/av24800072/index_632.html
****://***.bilibili.com/video/av24799942/index_8947.html
****://***.bilibili.com/video/av23815806/index_73756.html
****://***.bilibili.com/video/av24486425/index_7936701.html
****://***.bilibili.com/video/av24655770/index_60001813.html
****://***.bilibili.com/video/av24185632/index_089810.html
****://***.bilibili.com/video/av24174186/index_774.html
****://***.bilibili.com/video/av24653879/index_2858.html
****://***.bilibili.com/video/av24461182/index_09227.html
****://***.bilibili.com/video/av24455336/index_9889744.html
****://***.bilibili.com/video/av24173992/index_42356178.html
****://***.bilibili.com/video/av24455490/index_296977.html
****://***.bilibili.com/video/av24173835/index_787.html
****://***.bilibili.com/video/av24814650/index_3995.html
****://***.bilibili.com/video/av24813739/index_88519.html
****://***.bilibili.com/video/av24813973/index_2586091.html
****://***.bilibili.com/video/av24814102/index_93633293.html
****://***.bilibili.com/video/av24847823/index_872093.html
****://***.bilibili.com/video/av24653685/index_091.html
****://***.bilibili.com/video/av24657318/index_0286.html
****://***.bilibili.com/video/av24653640/index_14276.html
****://***.bilibili.com/video/av24176845/index_8658037.html
****://***.bilibili.com/video/av24655714/index_36869465.html
****://***.bilibili.com/video/av24657379/index_639464.html
****://***.bilibili.com/video/av24847048/index_716.html
****://***.bilibili.com/video/av24813747/index_5507.html
****://***.bilibili.com/video/av24657334/index_07492.html
****://***.bilibili.com/video/av24815899/index_8917906.html
****://***.bilibili.com/video/av24800574/index_28936426.html
****://***.bilibili.com/video/av24847107/index_924864.html
****://***.bilibili.com/video/av24800062/index_749.html
****://***.bilibili.com/video/av24455461/index_1197.html
****://***.bilibili.com/video/av24814248/index_27615.html
****://***.bilibili.com/video/av24800577/index_2973747.html
****://***.bilibili.com/video/av24814974/index_67308752.html
****://***.bilibili.com/video/av24847283/index_428056.html
****://***.bilibili.com/video/av24813700/index_793.html
****://***.bilibili.com/video/av24847439/index_7041.html
****://***.bilibili.com/video/av24800886/index_50911.html
****://***.bilibili.com/video/av24176343/index_8810737.html
****://***.bilibili.com/video/av24173997/index_58097271.html
****://***.bilibili.com/video/av24486282/index_006518.html
****://***.bilibili.com/video/av24847717/index_714.html
****://***.bilibili.com/video/av24657203/index_0670.html
****://***.bilibili.com/video/av24173930/index_06224.html
****://***.bilibili.com/video/av21743797/index_8740636.html
****://***.bilibili.com/video/av24814952/index_07304471.html
****://***.bilibili.com/video/av24466185/index_787981.html
****://***.bilibili.com/video/av24655147/index_527.html
****://***.bilibili.com/video/av24814136/index_2259.html
****://***.bilibili.com/video/av24454251/index_79098.html
****://***.bilibili.com/video/av24492417/index_1056222.html
****://***.bilibili.com/video/av24184217/index_55501665.html
****://***.bilibili.com/video/av24814014/index_353553.html
回复

使用道具 举报

1

主题

5

帖子

21

积分

新手上路

Rank: 1

积分
21
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
汽车“国五”新规来了,二手车交易何去何从?2018年06月16日2018/6/16 22:36:48
****://***.bilibili.com/video/av24489148/index_139401.html
****://***.bilibili.com/video/av24655948/index_601653.html
****://***.bilibili.com/video/av24653666/index_664523.html
****://***.bilibili.com/video/av24815307/index_527133.html
****://***.bilibili.com/video/av24653916/index_162184.html
****://***.bilibili.com/video/av23902283/index_836258.html
****://***.bilibili.com/video/av24655983/index_524756.html
****://***.bilibili.com/video/av24815363/index_580924.html
****://***.bilibili.com/video/av21409367/index_280685.html
****://***.bilibili.com/video/av24653656/index_841364.html
****://***.bilibili.com/video/av24454774/index_812590.html
****://***.bilibili.com/video/av24653832/index_566110.html
****://***.bilibili.com/video/av24655184/index_556965.html
****://***.bilibili.com/video/av24657133/index_802679.html
****://***.bilibili.com/video/av24485982/index_257719.html
****://***.bilibili.com/video/av24815248/index_291370.html
****://***.bilibili.com/video/av24466278/index_188444.html
****://***.bilibili.com/video/av24800826/index_301365.html
****://***.bilibili.com/video/av24176587/index_907943.html
****://***.bilibili.com/video/av24657214/index_578558.html
****://***.bilibili.com/video/av24186050/index_261267.html
****://***.bilibili.com/video/av24656087/index_932946.html
****://***.bilibili.com/video/av24657256/index_500722.html
****://***.bilibili.com/video/av24655796/index_240289.html
****://***.bilibili.com/video/av24172363/index_217457.html
****://***.bilibili.com/video/av23903499/index_789478.html
****://***.bilibili.com/video/av24653666/index_332914.html
****://***.bilibili.com/video/av24814155/index_087891.html
****://***.bilibili.com/video/av24173023/index_272378.html
****://***.bilibili.com/video/av24655630/index_922432.html
****://***.bilibili.com/video/av24173868/index_474143.html
****://***.bilibili.com/video/av24847157/index_872060.html
****://***.bilibili.com/video/av24815135/index_491339.html
****://***.bilibili.com/video/av24656082/index_707310.html
****://***.bilibili.com/video/av24491027/index_027509.html
****://***.bilibili.com/video/av24801268/index_012686.html
****://***.bilibili.com/video/av24854468/index_595392.html
****://***.bilibili.com/video/av24847191/index_144126.html
****://***.bilibili.com/video/av24847255/index_526143.html
****://***.bilibili.com/video/av24655967/index_121648.html
****://***.bilibili.com/video/av24847307/index_324384.html
****://***.bilibili.com/video/av24172946/index_598868.html
****://***.bilibili.com/video/av24146733/index_708290.html
****://***.bilibili.com/video/av24813627/index_796366.html
****://***.bilibili.com/video/av24185859/index_668312.html
****://***.bilibili.com/video/av24847221/index_771951.html
****://***.bilibili.com/video/av24655943/index_232405.html
****://***.bilibili.com/video/av24847368/index_788047.html
****://***.bilibili.com/video/av24815959/index_738036.html
****://***.bilibili.com/video/av24813653/index_123816.html
****://***.bilibili.com/video/av24465688/index_134738.html
****://***.bilibili.com/video/av24813526/index_980342.html
****://***.bilibili.com/video/av24176486/index_699265.html
****://***.bilibili.com/video/av24815214/index_437679.html
****://***.bilibili.com/video/av24657148/index_820706.html
****://***.bilibili.com/video/av24655943/index_329723.html
****://***.bilibili.com/video/av24801129/index_586240.html
****://***.bilibili.com/video/av24815253/index_406005.html
****://***.bilibili.com/video/av24815153/index_404228.html
****://***.bilibili.com/video/av24657379/index_325237.html
****://***.bilibili.com/video/av24655808/index_036520.html
****://***.bilibili.com/video/av24847167/index_208872.html
****://***.bilibili.com/video/av24801076/index_490484.html
****://***.bilibili.com/video/av21744029/index_620600.html
****://***.bilibili.com/video/av24800772/index_266660.html
****://***.bilibili.com/video/av24800014/index_370809.html
****://***.bilibili.com/video/av21409543/index_135863.html
****://***.bilibili.com/video/av24815803/index_233420.html
****://***.bilibili.com/video/av24488906/index_165819.html
****://***.bilibili.com/video/av24815181/index_004551.html
****://***.bilibili.com/video/av24815228/index_761245.html
****://***.bilibili.com/video/av24815778/index_814846.html
****://***.bilibili.com/video/av24800689/index_714870.html
****://***.bilibili.com/video/av24815148/index_081059.html
****://***.bilibili.com/video/av24488621/index_425522.html
****://***.bilibili.com/video/av24813946/index_864129.html
****://***.bilibili.com/video/av24492929/index_275641.html
****://***.bilibili.com/video/av24657271/index_205097.html
****://***.bilibili.com/video/av24653817/index_644137.html
****://***.bilibili.com/video/av24814219/index_424821.html
回复

使用道具 举报

3

主题

4

帖子

19

积分

新手上路

Rank: 1

积分
19
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
AT&T收购时代华纳涉嫌垄断 或遭监管部门调查 2018年06月17日2018\6\17 星期日 7:17:11
****s://***.bilibili.com/video/av24800601/index_419.html
****s://***.bilibili.com/video/av24800750/index_1190.html
****s://***.bilibili.com/video/av24466177/index_25884.html
****s://***.bilibili.com/video/av21744403/index_2185961.html
****s://***.bilibili.com/video/av21409334/index_39894689.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815132/index_028603.html
****s://***.bilibili.com/video/av24814925/index_866.html
****s://***.bilibili.com/video/av24814889/index_5193.html
****s://***.bilibili.com/video/av24454683/index_35287.html
****s://***.bilibili.com/video/av24466278/index_8841416.html
****s://***.bilibili.com/video/av24800048/index_00076571.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655714/index_931904.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815258/index_101.html
****s://***.bilibili.com/video/av24454742/index_7975.html
****s://***.bilibili.com/video/av24847439/index_33121.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653879/index_7079601.html
****s://***.bilibili.com/video/av24454221/index_33754290.html
****s://***.bilibili.com/video/av24466294/index_497136.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655369/index_328.html
****s://***.bilibili.com/video/av24800177/index_6773.html
****s://***.bilibili.com/video/av24814136/index_65168.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815353/index_7241168.html
****s://***.bilibili.com/video/av24847048/index_81540138.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655549/index_736011.html
****s://***.bilibili.com/video/av23903532/index_879.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655260/index_0956.html
****s://***.bilibili.com/video/av24799932/index_46851.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655295/index_0290866.html
****s://***.bilibili.com/video/av24101499/index_38986197.html
****s://***.bilibili.com/video/av24814952/index_725842.html
****s://***.bilibili.com/video/av24454786/index_888.html
****s://***.bilibili.com/video/av24847149/index_3068.html
****s://***.bilibili.com/video/av24800876/index_18323.html
****s://***.bilibili.com/video/av24800172/index_9603451.html
****s://***.bilibili.com/video/av24172308/index_20420616.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657285/index_828202.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653721/index_283.html
****s://***.bilibili.com/video/av24172092/index_9275.html
****s://***.bilibili.com/video/av23899869/index_13542.html
****s://***.bilibili.com/video/av24172950/index_0380116.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655588/index_27813078.html
****s://***.bilibili.com/video/av24463982/index_893018.html
****s://***.bilibili.com/video/av24847724/index_787.html
****s://***.bilibili.com/video/av24464836/index_9751.html
****s://***.bilibili.com/video/av24814921/index_70609.html
****s://***.bilibili.com/video/av24455544/index_3621121.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653876/index_53035657.html
****s://***.bilibili.com/video/av24493004/index_950063.html
****s://***.bilibili.com/video/av24847125/index_325.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815148/index_7396.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453937/index_17140.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655806/index_6000141.html
****s://***.bilibili.com/video/av24813659/index_38868316.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655260/index_082144.html
回复

使用道具 举报

1

主题

2

帖子

13

积分

新手上路

Rank: 1

积分
13
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
问世间情(图)2018年06月17日2018/6/17 10:47:40
****s://***.bilibili.com/video/av24655107/index_910997.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453143/index_291057.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655101/index_796531.html
****s://***.bilibili.com/video/av24465030/index_700965.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815356/index_400932.html
****s://***.bilibili.com/video/av24485438/index_910896.html
****s://***.bilibili.com/video/av23815682/index_371814.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657248/index_149556.html
****s://***.bilibili.com/video/av24814969/index_924401.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815232/index_011436.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655619/index_549019.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815140/index_239560.html
****s://***.bilibili.com/video/av24814987/index_888006.html
****s://***.bilibili.com/video/av24102822/index_903901.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655619/index_877023.html
****s://***.bilibili.com/video/av24103070/index_044641.html
****s://***.bilibili.com/video/av24800187/index_202711.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453474/index_937538.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657301/index_188287.html
****s://***.bilibili.com/video/av24184752/index_566000.html
****s://***.bilibili.com/video/av21414476/index_222665.html
****s://***.bilibili.com/video/av23815819/index_800197.html
****s://***.bilibili.com/video/av24814894/index_386826.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655082/index_067421.html
****s://***.bilibili.com/video/av24800868/index_100710.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655219/index_202452.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655058/index_437143.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653910/index_795561.html
****s://***.bilibili.com/video/av24101452/index_276580.html
****s://***.bilibili.com/video/av24176144/index_394684.html
****s://***.bilibili.com/video/av24813660/index_974377.html
****s://***.bilibili.com/video/av24813857/index_618501.html
****s://***.bilibili.com/video/av24172248/index_685507.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655371/index_876356.html
****s://***.bilibili.com/video/av24800088/index_641689.html
****s://***.bilibili.com/video/av24464855/index_016066.html
****s://***.bilibili.com/video/av24800645/index_349188.html
****s://***.bilibili.com/video/av24185165/index_729211.html
****s://***.bilibili.com/video/av24800645/index_378507.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655539/index_339887.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815360/index_073125.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815304/index_493481.html
****s://***.bilibili.com/video/av24176604/index_776929.html
****s://***.bilibili.com/video/av24454774/index_030259.html
****s://***.bilibili.com/video/av24854406/index_139784.html
****s://***.bilibili.com/video/av24173058/index_407058.html
****s://***.bilibili.com/video/av24813573/index_049932.html
****s://***.bilibili.com/video/av24814767/index_429547.html
****s://***.bilibili.com/video/av24456710/index_183640.html
****s://***.bilibili.com/video/av24486256/index_529710.html
****s://***.bilibili.com/video/av24799949/index_635223.html
****s://***.bilibili.com/video/av23812510/index_164724.html
****s://***.bilibili.com/video/av24454327/index_453319.html
****s://***.bilibili.com/video/av23812483/index_108974.html
****s://***.bilibili.com/video/av24853737/index_207751.html
****s://***.bilibili.com/video/av24452952/index_095539.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657188/index_280982.html
****s://***.bilibili.com/video/av24814111/index_754832.html
****s://***.bilibili.com/video/av24454550/index_636509.html
****s://***.bilibili.com/video/av24799846/index_527290.html
****s://***.bilibili.com/video/av24847149/index_405575.html
****s://***.bilibili.com/video/av24455354/index_025655.html
****s://***.bilibili.com/video/av24454475/index_711233.html
****s://***.bilibili.com/video/av24453974/index_591677.html
****s://***.bilibili.com/video/av24176803/index_923170.html
****s://***.bilibili.com/video/av24814961/index_665447.html
****s://***.bilibili.com/video/av24655112/index_323663.html
****s://***.bilibili.com/video/av24800750/index_123092.html
****s://***.bilibili.com/video/av24814907/index_350253.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815088/index_569424.html
****s://***.bilibili.com/video/av24815280/index_142498.html
****s://***.bilibili.com/video/av24653640/index_788715.html
****s://***.bilibili.com/video/av24813535/index_282523.html
****s://***.bilibili.com/video/av24847873/index_960041.html
****s://***.bilibili.com/video/av24813529/index_654134.html
****s://***.bilibili.com/video/av24814140/index_596240.html
****s://***.bilibili.com/video/av24465805/index_055467.html
****s://***.bilibili.com/video/av24657198/index_710775.html
****s://***.bilibili.com/video/av24183871/index_577061.html
****s://***.bilibili.com/video/av24466166/index_896987.html
回复

使用道具 举报

展开

Archiver|手机版|小黑屋|Piu4.Com  

GMT+8, 2018-6-21 21:53 , Processed in 0.256736 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.3

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表